Правила прийому на навчання в аспірантурі

Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами у 2023 році

 1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра медицини та мають сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури.
 2. Прийом в аспірантуру без відриву від виробництва (очна вечірня і заочна форми навчання) та з відривом від виробництва (очна денна форма навчання) здійснюється за спеціальністю 222 «Медицина» відповідно до ліцензії МОН України.
 3. У 2022 році здійснюється прийом в аспірантуру з оплатою за навчання за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб та за кошти державного бюджету.

Термін прийому документів в аспірантуру – з 04 вересня по 04 жовтня 2023 року.

Вступні випробування –  з 23 жовтня по 03 листопада 2023 року.

 1. До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи.
 2. Перелік документів, що є необхідними для вступу до аспірантури:

1) заява вступника;

2) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо абітурієнт знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу в аспірантуру);

3) копія диплома лікаря із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) (у разі, якщо диплом лікаря, на основі якого абітурієнт вступає в аспірантуру, здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, абітурієнт допускається до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами. У разі успішного складання вступних випробувань Вчена рада ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС має прийняти рішення про визнання його диплому, або надати обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні);

4) копія диплома магістра медицини з відповідної  спеціальності за профілем аспірантури (за наявності);

5) сертифікат лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності за профілем аспірантури;

6) копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

7) список опублікованих наукових праць, винаходів, корисних моделей та промислових зразків (за наявності);

8) реферат (наукова доповідь) з обраної вступником спеціальності (в разі відсутності опублікованих наукових праць);

 9) рекомендаційний(і) лист(и), зокрема, від потенційного роботодавця або вченого, зацікавленого у науковій співпраці зі вступником  у разі його зарахування до аспірантури (за наявності);

10) інші задокументовані докази спроможності вступника здійснювати наукові  дослідження за обраною спеціальністю (в разі необхідності).

 1. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до вступних іспитів в аспірантуру у зв’язку із неподанням у встановлений термін всіх (або окремих) документів, визначених Правилами прийому.
 2. Члени приймальної комісії проводять співбесіди зі вступниками з метою вивчення їх мотивованості, наукових інтересів, досвіду лікарської діяльності.
 3. Вступні випробування до аспірантури  складаються з:

вступного іспиту зі спеціальності (спеціалізації) в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності (спеціалізації);

вступного іспиту з однієї іноземної мови. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

 1. Оцінка теоретичної і практичної підготовки вступника на вступних іспитах здійснюється за стобальною системою. Вступник, який отримав менше  60 балів, вважається таким, що не склав іспит. Отримані вступником бали  сумуються. Сума набраних  балів є підставою для визначення результатів конкурсу. У разі одержання однакової суми балів за результатами вступних іспитів право на першочергове зарахування до аспірантури мають вступники, які мають опубліковані наукові праці, патенти на винаходи, корисні моделі, мають  досвід роботи в лікарській спеціальності за профілем аспірантури. Результати вступних іспитів до аспірантури є дійсними упродовж одного календарного року.
 2. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями чисельністю 3-5 осіб, які призначаються наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, і до складу яких включаються доктори наук, а також кандидати наук  (доктори філософії), що здійснюють наукові дослідження  відповідно до спеціальності аспірантури та причетні до реалізації відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть також бути включені потенційні наукові керівники вступників.
 3. Вступні іспити проводяться відповідно до розкладу вступних іспитів, який затверджується заступником директора з наукової роботи і доводиться приймальною комісією до відома вступників не пізніше ніж за 15 днів до початку вступних іспитів.
 4. Білетна програма вступного іспиту з кожної навчальної дисципліни, організація і методика проведення цих іспитів та критерії оцінки теоретичної і практичної підготовки вступників розглядаються Науково-методичною радою ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС і затверджуються заступником директора з наукової роботи.
 5. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у зазначений розкладом час, а також ті, що отримали оцінку «незадовільно», до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.

Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.

 1. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів з відповідних навчальних дисциплін (п. 6), звільняються від вступних іспитів з цих дисциплін. Приймальною комісією зараховуються оцінки зазначених кандидатських іспитів.
 2. Вступники, які успішно склали вступні іспити у 2022 році, але не були зараховані до аспірантури за результатами конкурсу, мають право на участь у конкурсі на навчання в аспірантурі у 2023 році з урахуванням результатів вступних іспитів, отриманих у 2022 році.
 3. За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
 4. У разі наявності у абітурієнтів однакової суми балів за результатами іспитів перевага надається вступнику, який має наукові роботи, опубліковані у спеціальних виданнях, виступав з науковою доповіддю на наукових форумах (за умови публікації тез доповіді у матеріалах цього наукового форуму), має рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (наукової станови) для вступу до аспірантури, стаж роботи за лікарською спеціальністю, яка відповідає спеціалізації в аспірантурі.
 5. Зарахування до аспірантури здійснюється наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС на підставі рішення приймальної комісії та укладеного із вступником  договору про навчання в аспірантурі за державним замовленням або за кошти  юридичних (фізичних) осіб  з  01 грудня 2023 року.
 6. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.
 7. Правила прийому до аспірантури розміщуються на веб-сайті ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС clinic.gov.ua

Затверджено Вченою радою ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 20 квітня 2023 року (протокол №3).

Поради лікарів:
Прокрутити вгору