Загальна інформація

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами вперше атестована як наукова установа у 2013 році (наказ Держінформнауки України від 26 липня 2013 року № 156).

У травні 2022 року ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за результатами чергової державної атестації як наукова установа підтвердила свій статус наукової установи (Свідоцтво серія ДА № 00539, термін дії до 26.05.2025 року), її віднесено до ІІ кваліфікаційної групи: «стабільні наукові установи, що мають науковий потенціал, є провідними за певними напрямами проведення наукових досліджень, науково-технічних (експерименталь-них) розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної продукції тп виявляють активність щодо інтеграції у світовий науковий простір та європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів».

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (далі – ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) була створена в шляхом реорганізації Державного закладу «Клінічна поліклініка № 1» Державного управління справами на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України № 664-р від 17 червня 2009 року «Деякі питання організації надання медичної допомоги» та Розпорядження Керівника Державного управління справами № 168 від 26.06.2009 року.

У 2010 році у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС працювала комісія Міністерства охорони здоров’я України, яка була створена наказом від 09.04.2010 № 117-Адм «Про вивчення досвіду роботи Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами» на виконання доручення Прем’єр-міністра України. В результаті ознайомлення з організацією та проведенням наукової діяльності у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та комісія дійшла висновку, що створена наукова установа є унікальною для України, оскільки об’єднує наукові, діагностичні, лікувально-профілактичні та освітні підрозділи, а також здатною до проведення комплексних наукових досліджень, розробки та впровадження новітніх високотехнологічних способів лікування, інноваційних методів профілактики розвитку захворювань та підвищення якості життя на засадах доказової медицини.

У ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС  функціонує Вчена рада (з 2009 року), до складу якої (станом на 31.12.2023 року) входять 18 осіб, з них 2 академіка НАМН України, 1 член-кореспондент НАМН України, 1 академік НАПН України, 12 докторів наук, 8 професорів, 5 кандидатів медичних наук. Крім того, функціонують Науково-методична рада, Освітньо-методична рада, Рада молодих вчених, Комісія з питань етики, Експертна комісія.

Одним із найважливіших статутних завдань ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (Центру) є проведення прикладних наукових досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини, розробка та впровадження нових методів профілактики, діагностики і лікування захворювань, надання особам, обслуговування яких забезпечує Центр, іншим громадянам України науково-обгрунтованої медичної допомоги, проведення перспективного аналізу, розробка та методичне забезпечення профілактичних програм у сфері охорони здоров’я.

Заступник директора з наукової роботи – доктор медичних наук, професор Ященко Юрій Борисович, який є відомим вченим у напрямку соціальної медицини і організації охорони здоров’я та педіатрії. Автор понад 300 наукових праць, в т.ч. співавтор 16 монографій, 3 підручників, 3 навчальних посібників. Має 5 патентів України на винаходи і корисні моделі. Підготував 3 кандидатів медичних наук. Нагороджений знаком “Відмінник освіти України”
Dzizinska
Учений секретар – кандидат медичних наук Дзізінська Олена Олександрівна, яка є досвідченим науковцем і висококваліфікованим лікарем. Сфера її наукових інтересів є досить широкою: клінічна фізіологія, геріатрія, внутрішні хвороби, кардіологія. Має понад 40 наукових публікацій.
Glabets

Відповідальна за аспірантуру провідний фахівець апарату управління Глабець Світлана Петрівна.

 Кадрове забезпечення наукової діяльності

Станом на 31 грудня 2023 р. у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС  працюють 59 наукових працівників, зокрема  докторів наук – 22 (з них 2 академіка НАМН України, 2 члени-кореспонденти НАМН України, 1 академік  НАПН України, 15 професорів, 3 доценти і 3 старших наукових співробітника),  кандидатів наук  та докторів філософії – 26  (з них 6 мають вчене звання доцента і 1 – старшого дослідника). 

Питома вага наукових працівників, які мають науковий ступінь, складає 81%.

З 2009 року ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС підготовлено та захищено 17 кандидатських дисертацій,  9 дисертацій  на здобуття ступеня доктор філософії, 7 докторських дисертацій.

Основні наукові здобутки

Опубліковано

 

 • статей

1364

 • монографій/розділів монографій

15

 • навчальних посібників та підручників

10

Видано

 
 • методичних рекомендацій (МОЗ України)

31

 • інформаційних листів (МОЗ України)

68

 • нововведень (у Реєстрах галузевих нововведень та Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження у сферу охорони здоров’я МОЗ України та НАМН України)

162

Отримано

 
 • патентів на винаходи та корисні моделі

151

 • патентів на промислові зразки

2

Впроваджено у медичну практику: інноваційних технологій профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих

306

З 2010 року по 2023 рік на базі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС  проведено 34 Всеукраїнських науково-практичних конференції з міжнародною участю, які включені до Реєстрів з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України.

Було проведено 5  майстер-класів з новітніх малоінвазивних технологій в хірургії, судинній хірургії, гінекології, урології, андрології з відеотрансляцією, зокрема за допомогою сучасних комунікативних технічних засобів. Під час майстер-класів відбувається спілкування в он-лайн режимі з оперуючими хірургами глядачів з різних регіонів України та країн Європи.

Інформаційне забезпечення наукової та освітньої діяльності

Установа має доступ до наукометричних баз даних, серед яких Medline, Cochrane Library, PubMed, DOAJ, Open та ін.

За програмою проекту “Електронна інформація для бібліотек“ (eIFL Direct) нам надаються безкоштовні доступи: до наукометричних баз даних Web of Science та SCOPUS;

Cтворено відкритий доступ до наукової інформації – репозитарій Колекція дисертацій ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС – посилання 

Маємо доступ до репозитарію ННМБУ – посилання 

Установа стала інституціональним учасником Національного репозитарію академічних текстів – посилання 

Наукова установа забезпечена системою академічної доброчесності «Unichek»;

В локальній мережі Центру створено «Довідник науковця» та розміщено «Перелік засобів наукової комунікації та джерел наукової інформації», а саме:

 1. Перелік українських та іноземних періодичних видань з медицини, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних ( SCOPUS, РІНЦ, ELSEVIER, WEB OF SCIENCE);
 2. Перелік баз даних, довідкових ресурсів та адрес патентних ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в інтернеті;
 3. Електронні ресурси (відкриті та ліцензійні) Національної наукової медичної бібліотеки України;
 4. Електронні медичні журнали;
 5. Перелік наукових фахових видань України з напряму «Медицина».

Читальна зала працює в зоні Wi-Fi і забезпечує вільний доступ до мережі Інтернет.

Працює web-сайт  наукового фахового видання ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС журналу «Клінічна та профілактична медицина» https://cp-medical.com/index.php/journal, який надає зручний віддалений доступ до електронного журналу, що індексується  в CrossRef (США) та входить до міжнародного мультидисциплінарного каталогу журналів відкритого доступу DOAJ. Входить до наукометричних баз ULRICHSWEB та Scopus.

Працює web-сайт  наукового видання ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС журналу «Український освітньо-науковий медичний простір»https://ua-medical.com/index.php/journal, який надає зручний віддалений доступ до електронного журналу, що індексується  в CrossRef (США).

Наукові дослідження

З жовтня 2009 року по грудень 2013 року виконувалися 3 науково-дослідні роботи (НДР):

 • «Удосконалення надання медичної допомоги  хворим на артеріальну гіпертензію з супутньою патологію на амбулаторно-поліклінічному етапі» (Номер державної реєстрації 0109U006606). Керівник д.м.н. доцент Кравченко А.М.
 • «Удосконалення малоінвазивного хірургічного лікування та знеболювання при захворюваннях черевної стінки, кишечника, жовчного міхура та жовчовивідних шляхів, нирок та сечовивідних шляхів, матки, вен, хребта та органу слуху в умовах хірургічного стаціонару короткострокового перебування»      (Номер державної реєстрації 0109U006608). Керівник д.м.н. Бойко І.В.
 • «Розробка моделі організації надання первинної та окремих видів спеціалізованої і високоспеціалізованої медико-санітарної допомоги в умовах великого міста з урахуванням особливостей контингенту населення, що обслуговується в ДНУ “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” ДУС» (Номер державної реєстрації 0109U006607)Керівник д.м.н. професор Зюков О.Л.

З січня 2014 року по грудень 2018 року виконувалися 3 науково-дослідні роботи (НДР):

 • «Розробка та удосконалення методів профілактики ускладнень артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця із супутніми захворюваннями внутрішніх органів у державних службовців» (номер державної реєстрації 0114U002119). Керівник д.м.н. доцент Кравченко А.М., завідувач наукового відділу внутрішньої медицини;
 • «Удосконалення малоінвазивних методів хірургічного лікування окремих захворювань судин, суглобів, внутрішніх та репродуктивних органів, черевної стінки, носоглотки, щитоподібної та при щитоподібних залоз, зокрема на основі нанобіосенсорних технологій» (номер державної реєстрації 0114U002120). Керівник д.м.н. Бойко І.В., завідувач наукового відділу малоінвазивної хірургії;
 • «Розробка моделі організації багатофакторної профілактики та управління якістю медичної допомоги при окремих хронічних неінфекційних захворюваннях прикріпленого населення» (номер державної реєстрації   0114U002118). Керівник д.м.н. професор Ященко Ю.Б., завдувач наукового відділу організації медичної допомоги.

З січня 2019 року по грудень 2021 року виконувалися  3 науково-дослідні роботи (НДР):

 • «Удосконалення профілактики, лікування та реабілітації хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця з коморбідною патологією в амбулаторних і стаціонарних умовах»
  (державний реєстраційний номер 0119U001045)
 • «Оптимізація надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хірургічного профілю на принципах «хірургії швидкого шляху» при окремих захворюваннях щитоподібної та прищитоподібних залоз, носоглотки, внутрішніх та репродуктивних органів, черевної стінки, судин і суглобів, зокрема з використанням атомно-силової мікроскопії та застосуванням методу преламінації для обробки імплантатів»
  (державний реєстраційний номер 0119U001046)
 • «Наукове обґрунтування створення якісно нової системи профілактики неінфекційних захворювань та вдосконалення моделі керованої медичної допомоги на рівні багатопрофільного закладу охорони здоров’я в умовах функціонування єдиної медичної інформаційної системи»
  (державний реєстраційний номер 0119U001047)

З січня 2022 року по грудень 2024 року виконуються 3 науково-дослідні роботи (НДР):

 • «Удосконалення пацієнт-орієнтованих підходів до надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні, цереброваскулярні захворювання, хвороби системи крові з коморбідними станами, зокрема в осіб, що перенесли COVID -19» (номер державної реєстрації 0122U000234); Науковий керівник  – Кравченко А.М., завідувач наукового відділу внутрішньої медицини, д.мед.н. , доцент.; Відповідальний виконавець – Міхалєв К.О., старший  науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, к.мед.н.
 • «Оптимізація хірургічного лікування хворих за мультимодальною програмою швидкого відновлення на основі удосконалення малоінвазивних оперативних втручань, зокрема із застосуванням нанобіосенсорних технологій та анестезіологічного забезпечення» (номер державної реєстрації 0122U000233); Науковий керівник – Лисенко Б.М., в.о. завідувача наукового відділу малоінвазивної хірургії, д.мед.н., ст..н.сп.; Відповідальний виконавець  – Литвак О.О., провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, д.мед.н., ст.н.сп.
 • «Медико-соціальне обґрунтування, розробка та впровадження сучасної моделі системи безперервного поліпшення якості інтегрованої медичної допомоги в роботу багатопрофільного закладу охорони здоровʼя» (номер державної реєстрації 0122U000232) Науковий керівник  – Дячук Д.Д., директор, головний науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги, д.мед.н., ст.н.сп.,  академік НАМН України; Відповідальний виконавець – Кондратюк Н.Ю., завідувач наукового відділу організації медичної допомоги, к.мед.н.,доц. 

Виконання НДР здійснюється 11 творчими групами наукових працівників на чолі з відомими в Україні вченими, переважно докторами медичних наук:

 • кардіологічна
 • неврологічна
 • соціально-медична
 • хірургічна
 • анестезіологічна
 • урологічна
 • отоларингологічна
 • гінекологічна
 • хірургії судин
 • ортопедична
 • нейрохірургічна

Співпраця з іншими науковими установами, вищими навчальними закладами та закладами охорони здоров’я України

У 2023 році в рамках налагодження міжнародних зв’язків підписано угоду про науково-практичне співробітництво  між ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та Люблінським медичним університетом (Республіка Польща).

У 2023 році в умовах воєнного стану в країні було підписано угоду про співробітництво  з  Київським обласним центром ментального здоров’я  з метою практичної реалізації реабілітаційних програм допомоги пацієнтам із психосоматичними розладами, психічними та нервовими хворобами внаслідок  військової агресії російської федерації проти України.

Був укладений Меморандум про співпрацю з Громадською організацією «Імпакт форс» з метою успішної реалізації спільної  Програми ментального здоров’я Impact Health, яка спрямована на запобігання стресових розладів, розвиток стійкості та підвищення обізнаності українці вив галузі психічного здоров’я. 

З метою удосконалення діагностики, лікування та реабілітації постраждалих внаслідок перенесених травм військового часу продовжується співпраця з Центром психічного здоров’я та реабілітації «Лісова поляна» МОЗ України.

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС продовжує успішну співпрацю з декількома науковими установами НАМН України та вищими навчальними закладами (на умовах договорів про співробітництво):

 • Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України;
 • Національний інститут хірургії та трансплантології імені  О. О. Шалімова НАМН України;
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України;
 • Інститут нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова НАМН України;
 • Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О.М. Лукянової НАМН України;
 • Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України;
 • Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;
 • Національний університет охорони здоровʼя України імені П.Л. Шупика;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького.

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС плідно співпрацює з декількома інститутами Національної академії наук України (на умовах договорів про співробітництво):

 • Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
 • Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України
 • Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України

В рамках співпраці з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України у 2023 році підписано додаткову угоду щодо проведення спільних науково-дослідних робіт з метою створення математичних моделей та програмного забезпечення (з використанням штучного інтелекту) для персоналізованого прогнозу, розроблення оптимальних логістичних маршрутів діагностики та рекомендацій щодо удосконалення лікування.

У 2023 році підписано також угоду про співробітництво з Інститутом біохімії ім. О.В. Палладина НАН України.

Здійснюється співпраця  також із:

 • Українською військово-медичною академією
 • Державним університетом інтелектуальних технологій і зв’язку
 • Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України
 • Національною науковою медичною бібліотекою України

2019 року між Міністерством освіти і науки України, Державним управлінням справами, Національною академією медичних наук України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Державною науковою установою «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами підписано Меморандум про створення інноваційного освітньо-науково-практичного консорціуму «Університетська клініка» – інноваційної структури, метою якої є реалізація сучасної ефективної корпоративної системи підготовки кваліфікованих фахівців охорони здоров’я, створення інноваційної системи безперервної професійної освіти (підготовка кадрів вищої кваліфікації та додаткова професійна освіта), реалізація інноваційних проектів на підставі інтеграції освітнього, наукового, практичного та інноваційного потенціалу учасників. Координатором Меморандуму визначено ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

З 2016 року між Національною академією наук України та Державною науковою установою “Науково-практичний практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами підписано угоду про наукове та науково-технічне співробітництво.

У 2017 році розпочато видання наукового журналу “Клінічна та профілактична медицина” (електронне видання). 

Міжнародне співробітництво

Міжнародна діяльність Центру має різноаспектний характер та спрямована на встановлення і розвиток міжнародних зв’язків і міжнародного співробітництва установи в науково-практичній, освітянській та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо формування кола зарубіжних партнерів, створення умов для співробітництва з іноземними громадянами, закладами  охорони здоров’я, науковими установами та навчальними закладами, міжнародними організаціями, фондами.

Цілі міжнародної діяльності Центру полягають у створенні умов для подальшого розвитку і широкого впровадження інноваційних технологій надання медичної допомоги населенню на рівні кращих міжнародних стандартів; зміцнення позицій на світовому та національному ринках медичних послуг; забезпечення доступу до інформаційних джерел з питань кращого світового досвіду у галузі організації науково-практичної та освітньої роботи; встановлення ефективних взаємозв’язків зі світовими, регіональними та національними організаціями, установами та закладами у сфері медичної науки та практичної охорони здоров’я; висвітлення наукових досягнень та кращого досвіду на регіональному і міжнародному рівнях.

Головними напрямами міжнародного співробітництва Центру є:

 • встановлення зв’язків з іноземними та міжнародними медичними центрами, освітніми й науковими організаціями;
 • створення і реалізація мульти- та дво сторонніх проектів у сферах, що становлять взаємний інтерес;
 • прагнення до визнання Центру за кордоном через членство у відомих міжнародних об’єднаннях, асоціаціях;
 • представлення результатів наукових досліджень на міжнародних наукових форумах в рамках договорів про  наукове співробітництво з іншими установами і закладами.

Форми міжнародного співробітництва

 • членство в міжнародних організаціях;
 • розробка і виконання партнерських двосторонніх програм співробітництва з зарубіжними установами;
 • укладання та реалізація угод про співпрацю;
 • участь у міжнародних науково-практичних та освітніх проектах;
 • розробка та здійснення міжнародних наукових та освітніх проектів у сфері медицини;
 • співпраця з міжнародними організаціями, посольствами зарубіжних держав  в Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном;
 • співпраця з науковими закладами Європи і світу;
 • участь у міжнародних виставках, наукових і освітніх форумах;
 • організація і проведення міжнародних семінарів, конференцій;
 • видання спільних науково-практичних видань.

Науковий відділ внутрішньої медицини

У рамках виконання комплексних науково-дослідних робіт, а також у результаті творчої співпраці, зокрема з Національним університетом охорони здоров’я імені П.Л. Шупика, Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України», ‒ наукові співробітники відділу упродовж останніх років брали участь та виступали з доповідями на міжнародних наукових форумах, а саме таких: конгрес Європейської асоціації ритму серця (2021 р., онлайн), конгреси Європейського товариства з атеросклерозу (2021 р., онлайн; 2022 р., м. Мілан, Італія; 2023 р., м. Мангайм, Німеччина), 6-й Міжнародний колоквіум з гематології та онкології (2021 р., м. Каунас, Литва), 36-й Світовий конгрес з медичної акупунктури ICMART (2023 р., м. Амстердам, Нідерланди).

У цілому, впродовж 2021-2023 рр., наукові співробітники відділу (Кравченко А.М., Міхалєв К.О., Костюкевич О.М., Станіславська С.С.) презентували 19 постерних доповідей на міжнародних наукових форумах. Окрім того, на 36-му Світовому конгресі з медичної акупунктури ICMART (2023 р., м. Амстердам, Нідерланди) д.мед.н., професор О.Є. Коваленко представила актуальну доповідь за результатами практичного досвіду на тему «Клінічна ефективність акупунктури в комплексній реабілітації пацієнтів з наслідками закритої мінно-вибухової травми голови та шиї під час війни в Україні» та модерувала секцію «Психоемоційна травма».

Міжнародна творча співпраця наукового відділу внутрішньої медицини реалізується також і при проведенні науково-практичних конференцій на базі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. Так, у рамках науково-практичної конференції за участю молодих вчених «Сучасні аспекти розвитку персоніфікованої медицини: виклики сьогодення і погляд у майбутнє» (01-02 листопада 2023 р.) професор Сенфорд Нідіч з Міжнародного університету Махаріші, Фейрфілд, штат Айова, США, розкрив вплив трансцендентальної медитації на посттравматичний стресовий розлад, депресію та сон у військових та ветеранів. Презентація цієї доповіді відбулася за сприяння програми Impact Health, співпраця з якою налагоджена науковими співробітниками відділу (Кравченко А.М., Мацишин В.С., Апихтін К.О.).

У 2024 році науковими співробітниками відділу планується презентація постерних доповідей на конгресах Європейської асоціації ритму серця (м. Берлін, Німеччина) та Європейського товариства з атеросклерозу (м. Ліон, Франція), а також залучення міжнародних доповідачів у рамках проведення запланованих науково-практичних конференцій на базі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Науковий відділ організації медичної допомоги

Наукові працівники відділу щорічно є учасниками різнопланових міжнародних наукових форумів, а саме 24° World Congress of Dermatology – WCD 2019, June 10-16, Milano, 2019 (Ошивалова О.О.), 15th Congress of the European Association of Dermatology Oncology, Paris, France, from 24-27 April 2019 (Ошивалова О.О.), World Summit on Pediatrics, 5th edition, Berlin, Germany, 20-23 June, 2019 (Yaschenko Y. B.,  Zabolotna I. E.), 29th  EADV Congress Vienna, Austria 2020 (Oshyvalova O.O, Ziukov O.L), Академічна доброчесність наукове стажування для освітян (республіка Польща, Варшава, 11.03 – 23.03.2019).

Варшава, 2019. – С.98–100 (Кондратюк Н.Ю.), ХХІ-а міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» м. Дебрецен, Угорщина, 07 червня 2022 р. (Дмитришин В. С.), XXІІ-ї Міжнародна науково-практична конференція  «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку», 07 липня 2022 р., м. Любляна, Словенія (Дмитришин В. С.), 4 thInternational Scientific Conferenc «ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT», Academy of Silesia, Katowice, Poland January 12-13, 2023 (доповідач Oshyvalova О.О.).

Прокрутити вгору