Нормативно-правова база

1. Конституція України
2. Цивільний кодекс України
3. Кодекс законів про працю України
4. Бюджетний кодекс України
5. Податковий кодекс України
6. Закон України «Основи законодавства про охорону здоров’я»
7. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»
8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
9. Закон України «Про інноваційну діяльність»
10. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»
11. Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»
12. Закон України «Про державну службу»
13. Закон України «Про здійснення державних закупівель»
14. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», Розпорядження Керівника Державного управління справами від 07.07.2011 р. № 181 «Про заходи щодо недопущення корупційних правопорушень»
15. Закон України «Про стандартизацію»
16. Закон України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»
17. Закон України «Про вищу освіту»
18. Закон України «Про звернення громадян»
19. Закон України «Про захист прав споживачів»
20. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
21. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки»
22. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
23. Закон України «Про захист персональних даних» із змінами від 01.01.2014 р.
24. Закон України «Про лікарські засоби»
25. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
26. Закон України «Про екстрену медичну допомогу»
27. Закон України «Про Національну програму інформатизації»
28. Закон України «Про колективні договори і угоди»
29. Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»
30. Закон України «Про відпустки»
31. Указ Президента України від 15.06.1992 (п.1 ч.1) «Про Клятву лікаря»
32. Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами)
33. Постанова КМ України від 20.06.2007 № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» (зі змінами і доповненнями)
34. Постанова КМ України від 27.08.2010 № 787 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра»
35. Постанова КМ України від 11.07.2002 № 955 «Про затвердження Програми подання громадянам   гарантованої державою безоплатної медичної допомоги»
36. Постанова КМ України від 01.04.1999 № 528 «Про затвердження Положення про особливості метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок»
37. Постанова КМ України від 25.08.2004 № 1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково – технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету» зі змінами згідно з Постановою КМ України від 31.10.2011 № 1152 «Про внесення змін до деяких актів КМ України»
38. Постанова КМУ від 20.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами)
39. Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери » (зі змінами)
40. Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я» (зі змінами)
41. Постанова КМУ від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
42. Постанова КМУ від 22.10.2008 № 943 «Про економію державних коштів» (зі змінами)
43. Постанова КМ України від 06.06.2012 № 546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів»
44. Постанова КМ України від 15.07.1997 № 765 « Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» (зі змінами) в редакції 15.01.2013 (із змінами, внесеними згідно з «Постановою КМУ від 17 грудня 2012 р. № 1216», «Постановою КМУ від 10.11.2010 р. № 1035», «Постановою КМУ від 21.06.2001 № 678»)
45. Постанова КМ України від 10.09.2008 № 843 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»
46. Постанова КМ України від 27.05.2013 № 437 «Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства»
47. Постанова КМ України від 16.01.2003 № 36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»
48. Постанова КМ України від 21.02.2001 № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»
49. Постанова КМ України від 02.08.1995 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності»
50. Постанова КМ України від 18.10.1999 № 1912 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій»
51. Постанова КМ України від 06.11.1997 № 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення»
52. Постанова КМ України від 27.09.2000 № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих»
53. Розпорядження КМ України від 10.07.2006 № 393-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки»
54. Постанова КМ України від 12.08.2009 № 869 «Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів»
55. Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 30.08.2002 № 498 «Про затвердження переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні»
56. Концепція розвитку національної інноваційної системи, схваленої розпорядженням КМ України від 17.06.2009 № 680-р
57. Наказ МОН України від 27.10.2008 № 977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій»
58. Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження матеріально – технічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі МОЗ»
59. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.01.2012 № 10 «Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної , інноваційної діяльності у сфері трансферу технологій»
60. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій та здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
61. Наказ МОЗ України від 23.09.2009 № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики»
62. Наказ МОЗ України від 28.10 2002 № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» (зі змінами)
63. Наказ МОЗ України від 19.09.1996 № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації медичних факультетів університетів» (зі змінами)
64. Наказ МОЗ України від 07.09.1993 № 198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»
65. Наказ МОЗ України від 22.07.1993 № 166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)»
66. Наказ МОЗ України від 23.11.2007 № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»
67. Наказ Міністерства праці і соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151 «Про затвердження Положення про професійне навчання кадрів на виробництві» (зі змінами)
68. Наказ МОН України від 02.06.1993 № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»
69. Наказ МОЗ України від 07.07.2009 № 484 «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.1994 № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції   України за№ 146/355»
70. Наказ МОН України від 24.12.2003 № 847 «Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти»
71. Наказ МОЗ України від 02.03.2009 № 132 «Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги»
72. Наказ МОЗ України від 19.11.2009 № 833 «Про удосконалення системи підготовки з надання першої невідкладної медичної допомоги»
73. Наказ МОЗ України від 28.04.2009 № 283 «Про удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги»
74. Наказ МОЗ України від 18.03.2005 № 120 «Про організацію навчання медичних і немедичних працівників з надання медичної допомоги в екстрених ситуаціях»
75. Наказ МОЗ України від 24.04.2008 № 230 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 07.12.1998 № 346 «Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти»
76. Наказ МОЗ України від 14.03.2011 № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я»
77. Наказ МОЗ України від 10.02.2011 № 80 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються»
79. Наказ МОЗ України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» (зі змінами)
80. Спільний наказ Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 (із змінами) «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»
81. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,установ освіти та наукових установ» (зі змінами)
82. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зі змінами)
83. Наказ МОЗ України від 25.05.2006 № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» (зі змінами)
84. Наказ Міністерства фінансів України від 21.06.2012 № 754 «Про внесення змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету»
85. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск 1 (розділ 1,2) Міністерства праці та соціальної політики України ДК 003:2010
86. Наказ Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів»   (Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010)
87. Наказ МОЗ України від 23.11.2010 № 1033 «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються»
88. Наказ МОЗ України від 08.10.2012 № 786 «Про визначення головної організації у сфері розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, проектів нормативних актів щодо медичного, в тому числі фармацевтичного, обслуговування та фармаконагляду»
89. Наказ МОЗ України від 17.10.2010 № 1003 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції управління якістю клінічних лабораторних досліджень на період до 2015 року
90. Наказ МОЗ України від 01.08.2011 № 454 «Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року»
91. Наказ МОЗ України від 10.10.2011 № 653 «Про затвердження Плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року»
92. Наказ МОЗ України від 26.03.2009 № 189 «Про Порядок контролю та управління якістю медичної допомоги» (зі змінами)
93. Наказ МОЗ України від 02.11.2011 № 743 «Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги»
94. Методичні рекомендації щодо порядку проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, затверджені Наказом МОЗ України від 17.08.2012 № 637
95. Наказ МОЗ України від 13.11.2001 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» (зі змінами)
96. Наказ МОЗ України від 09.04.2008 № 189 «Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності»
97. Затверджені наказами МОЗ України Протоколи надання медичної допомоги хворим за лікарськими спеціальностями та нозологічними формами патології
98. Наказ МОЗ України від 19.09.2011 № 597 «Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року»
99. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 № 384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії»
100. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 600 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії»
101. Наказ МОЗ України від 03.08. 2012 № 602 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті»
102. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів»
103. Наказ МОЗ України від 20.05.2009 № 189-Адм «Про затвердження «Протоколу діагностики та лікування нового грипу А (Н1/N1) – Каліфорнія у дорослих»
104. Наказ МОЗ України від 14.02.2007 № 67 «Про затвердження тимчасового галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій» (зі змінами)
105. Наказ МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу»
106. Наказ МОЗ України від 04.04.2012 № 236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дій антимікробних препаратів»
107. Наказ МОЗ України від 14.05.2010 № 409/39 «Про виконання завдань та заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»
108. Наказ МОЗ України від 15.07.2011 № 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні»
109. Наказ МОЗ України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» (зі змінами)
110. Наказ МОЗ України від 12.12.2002 № 465 «Про удосконалення організації медичної допомоги дітям підліткового віку»
111. Наказ МОЗ України від 10.01.2005 № 9 «Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю «Педіатрія»
112. Наказ МОЗ України від 14.11.2005 № 604 «Про удосконалення організації надання медико-соціальної допомоги дітям та молоді»
113. Наказ МОЗ України від 31.08.2004 № 437 «Про затвердження клінічних Протоколів надання   медичної допомоги при   невідкладних станах у дітей на     шпитальному іВео ендоскоп етапах»
114. Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 «Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей» (зі змінами)
115. Наказ МОЗ України від 20.03.2008 № 149 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» (зі змінами)
116. Наказ МОЗ України від 22.07.2009 № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я»
117. Наказ МОЗ України від 27.12.2006 № 898 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування» (зі змінами)
118. Наказ МОЗ України від 17.08.2007 № 490 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» (зі змінами)
119. Наказ МОЗ України від 21.01.2010 № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України»
120. Наказ МОЗ України від 27.08.2010 № 728 «Про диспансеризацію населення»
121. Наказ МОЗ України, Головного управління державної служби України та Державного управління справами від 18.02.2003 № 75/24/1 «Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців» (зі змінами)
122. Наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (зі змінами)
123. Наказ МОЗ України від 30.07.2012 № 578 «Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»
124. Наказ МОЗ України від 27.12.1999 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» (зі змінами)
125. Наказ МОЗ України від 29.12.2000 № 369 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках» (зі змінами)
126. Наказ МОЗ України від 04.01.2001 № 1 «Про затвердження форм облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів» (зі змінами)
127. Наказ МОЗ України від 08.08.2006 № 545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті» (зі змінами)
128. Наказ МОЗ України від 16.07.2002 № 265 «Про забезпечення функціонування в МОЗ України інформаційних систем, пов’язаних з використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет»
129. Наказ МОЗ України від 05.07.2005 № 330 «Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах»
130. Наказ МОЗ України від 25.11.2008 № 675 «Про затвердження галузевої програми «Електронна система реєстрації та обміну медичною інформацією між закладами, установами і організаціями системи охорони здоров’я»
131. Наказ МОЗ України від 28.03.2012 № 214 «Про скорочення форм первинної облікової документації у закладах охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги»
132. Наказ МОЗ України від 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування»
133. Наказ МОЗ України від 29.05.2013 № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»
134. Наказ МОЗ України від 17.06.2013   № 511«Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378»
135. Наказ МОЗ України від 29.01.2013 № 59 «Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення»
136. Наказ МОЗ України від 15.02.2013 № 126 «Про затвердження Клінічного протоколу лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз в рамках реалізації гранту 9 раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом «туберкульоз»»
137. Наказ МОЗ України від 16.01.2013   №25 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 – 2016 роки»
138. Наказ МОЗ України від 19.02.2013 № 133 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професійних працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»
139. Спільний наказ МОЗ України і НАМН України від 18.03.2013   № 211, 21 «Про організацію і роботу системи з рентгеноваскулярної діагностики та лікування у закладах охорони здоров’я України»
140. Наказ МОЗ України від 14.05.2013   № 372 «Про систему офтальмологічної допомоги населенню України»
141. Наказ МОЗ України від   24.05.2013 № 423 «Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення»
142. Наказ МОЗ України від 27.06.2013 № 555 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень»
143. Наказ МОЗ України від 18.07.2013 № 618 «Про затвердження Медичних рекомендацій щодо призначення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну»
144. Наказ МОЗ України від 24.07.2013 № 629 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації лабораторних та інших досліджень за направленням лікарів, які надають первинну медичну допомогу»
145. Наказ МОЗ України від   05.08.2013   № 687 «Про планування наукової тематики на 2014 рік»
146. Наказ МОЗ України від 05.08.2013   № 690 «Про норми оснащення транспортними засобами закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги»
147. Наказ МОЗ України від   05.09.2013 № 777 «Про затвердження Плану заходів щодо попередження виникнення та поширення захворювань на ентеровірусні інфекції серед населення України на 2013-2016 роки»
148. Наказ МОЗ України від 10.09.2013   № 793 «Про затвердження Нормативів забезпеченості мережею амбулаторій-підрозділів центрів первинної (медико-санітарної) допомоги»
149. Наказ МОЗ України від07.10.2013   № 864 «Про внесення змін до протоколу надання медичної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет»
150. Наказ МОЗ України від 08.10.2013   №866 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при неходжкінських лімфомах та лімфомі Ходжкіна»
151. Наказ МОЗ України від 04.10.2013 № 858 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360»
152. Наказ МОЗ України від29.01. 2013   № 61«Про затвердження переліку наукових досліджень та розробок, які виконуватимуться у 2013 році»
153. Наказ МОЗ України від 15.02. .2013   № 127 «Про моніторинг надання медичної допомоги дітям, хворим на ендокринологічні захворювання»
154. Наказ МОЗ України від 20.03.2013   №218«Про виконання Указу Президента України від 12 березня 2013 р. № 128 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»
155. Наказ МОЗ України від 28.03.2013   № 249 «Про затвердження Методичних рекомендацій визначення нормативів навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу»
156. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
157. Наказ МОЗ України від 19.04.2013 № 314 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 «Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 – 2014 роки»
158. Спільний наказ МОЗ України та НАМН України від 01.10.2013 № 847/80 «Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з удосконалення організації надання рентгеноендоваскулярної допомоги в Україні»
159. Спільний наказ Мінсоцполітики та МОЗ України від 15.08.2013 № 503/721 «Про унесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»
160. Методика розрахунків вартості надання платних медичних послуг у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, затверджена Управлінням охорони здоров’я та медичного забезпечення ДУС та погоджена МОЗ України.
Поради лікарів:
Прокрутити вгору