Науковий відділ організації медичної допомоги

У відділі працює 10 співробітників, з них на наукових посадах – 9 науковців: докторів медичних наук – 7, в т.ч. академіки НАМН України – 2, професорів – 5, ст.н.с. – 1; кандидатів наук – 2 (к. мед.н. – 1; к.психол.н. – 1) доцентів – 2 та провідний фахівець з якості – 1 (спеціаліст).

Наукову діяльність у науковому відділі організації медичної допомоги здійснюють досвідчені та висококваліфіковані фахівці в галузі соціальної медицини та громадського здоровʼя – академік НАМН України, доктор медичних наук, старший науковий співробітник Дячук Д. Д.; віце президент АМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Лурін І.А.; доктор медичних наук, професор Зюков О. Л.; доктор медичних наук, професор Горачук В. В.; доктор медичних наук, професор Ященко Ю. Б.; доктор медичних наук, доктор медичних наук, професор Грузєва Т. С.; доктор медичних наук, доцент Ошивалова О. О.; кандидат медичних наук, доцент Кондратюк Н.Ю.

Навчання в аспірантурі проходять 7 аспірантів. 

  • Науково обґрунтовано розвиток багатопрофільного закладу охорони здоров’я від поліклініки до науково-практичного центру медичного профілю шляхом впровадження ресурсозберігаючих форм організації медичної допомоги та сучасних, у відповідності до міжнародних стандартів, технологій профілактики, діагностики і лікування захворювань, проведення його комплексної інформатизації (2 методичних рекомендації МОЗ України, 7 інформаційних листів МОЗ України).
  • Обґрунтовано і впроваджено удосконалені алгоритми діагностики, диспансеризації, надання спеціалізованої медичної допомоги при окремих захворюваннях шкіри (хронічних та алергічних дерматозах, лімфомах, перонко- та онкологічній патології шкіри) (3 патенти України на корисну модель, 2 методичних рекомендації МОЗ України, 4 інформаційних листи МОЗ України).
  • Удосконалені алгоритми діагностики, диспансеризації та надання спеціалізованої медичної допомоги при окремих захворюваннях порожнини рота, розроблені та впроваджені нові ефективні методи лікування захворювань пародонта та хронічного катарального гінгівіту (3 патенти України на корисну модель, 3 інформаційних листи МОЗ України).
  • Удосконалено та впроваджено систему організації щорічних медичних профілактичних оглядів державних службовців на основі автоматизованих технологій, обмін та передачу медичної інформації (зокрема, електронна медична карта пацієнта з доступом пацієнта до неї з будь-якої точки світу через Інтернет). Удосконалено алгоритм диспансеризації державних службовців при найбільш розповсюджених захворюваннях (2 методичних рекомендації МОЗ України, 1 інформаційний лист МОЗ України).
  • Упродовж 2019-2021 рр. у відділу виконано НДР «Наукове обґрунтування створення якісно нової системи профілактики неінфекційних захворювань та удосконалення моделі керованої медичної допомоги на рівні багатопрофільного закладу охорони здоров’я в умовах функціонування єдиної медичної інформаційної системи» з метою удосконалення системи профілактики неінфекційних захворювань шляхом розробки та впровадження медико-соціального моніторингу за станом здоров’я населення, процесно-орієнтованого управління якістю медичних послуг, сервісу електронної медичної допомоги на рівні багатопрофільного закладу охорони здоров´я в умовах функціонування єдиної медичної інформаційної системи.
  • В результаті виконання НДР вперше, науково обґрунтовано, розроблено та впроваджено клінічний маршрут пацієнтів із гострим респіраторним синдромом, визначеним випадком коронавірусної хвороби (COVID-19) для закладів охорони здоров`я (при відсутності відповідних затверджених адаптованої клінічної настанови і уніфікованого клінічного протоколу на державному рівні); вперше, науково обґрунтовано, розроблено та запропоновано на впровадження «протокол забезпечення інфекційної безпеки та проведення протиепідемічних заходів під час виробничого процесу» для роботодавців та закладів охорони здоров`я при відсутності відповідного затвердженого медико-технологічного документу державного зразка; обґрунтовано та удосконалено форми донозологічного виявлення неінфекційних захворювань, впроваджено медико-соціальний моніторинг стану здоров’я пацієнтів та заходи з корекції факторів ризику розвитку у них неінфекційних захворювань на основі міждисциплінарного підходу та процесно-орієнтованого управління якістю медичних послуг із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій на рівні багатопрофільного закладу охорони здоров’я.
  • За матеріалами НДР, упродовж 2019–2021 рр. опубліковано 55 статей, з яких 15 опубліковано у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та / або Scopus; видано 4 інформаційних листи МОЗ України про наукову продукцію призначену для практичного застосування у сфері охорони здоров’я; отримано 3 свідоцтва про авторське право на твір, 26 актів про впровадження власних інноваційних розробок в медичну практику.
  • Упродовж 2022-2024 рр. у відділі виконується НДР «Медико-соціальне обґрунтування, розроблення та впровадження сучасної моделі системи безперервного поліпшення якості інтегрованої медичної допомоги в роботу багатопрофільного закладу охорони здоров’я»
  • Упродовж перших двох років наукових досліджень вирішено актуальне наукове завдання – обґрунтування концептуальних засад організації та базових елементів управління якістю медичних послуг в багатопрофільному закладі охорони здоров’я в умовах функціонування єдиної медичної інформаційної системи, проведено дослідження процесу застосування клінічних маршрутів пацієнтів з позиції PDSA в Центрі та кадрового, ресурсного і інформаційно-наукового забезпечення даного процесу. Опубліковано 50 статей, з яких 80% опубліковано у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та / або Scopus; отримано 2 свідоцтва про авторське право на твір, 32 акти про впровадження власних інноваційних розробок в медичну практику.

Напрямом подальших наукових досліджень стане виконання НДР «Медико-соціальне обґрунтування, розробка та запровадження моделі «Університетська клініка» на основі триєдності науки, освіти та практики в роботу багатопрофільного закладу охорони здоровʼя і визначення її ролі у формуванні єдиного медичного простору». Усі наукові завдання будуть виконуватись спільно науковцями Наукового відділу організації медичної допомоги та Наукового відділу освітньо-інформаційних технологій у 2024 – 2029 рр.

 

Очікуваними результатами виконання дослідження стане:

Обґрунтування, апробація та впровадження моделі «Університетська клініка» в роботу багатопрофільного закладу охорони;

Обґрунтування, апробація та впровадження механізмів державно-приватного партнерства в галузі охорони здоров’я, зокрема щодо впровадження системи медичного страхування населення;

Дослідження можливих ризиків використання штучного інтелекту в організації лікувально-діагностичного процесу (на прикладі однієї або декількох спеціальностей) та обґрунтування доцільності і шляхів впровадження штучного інтелекту для удосконалення організації медичної допомоги;

Обґрунтування, впровадження та проведення оцінки ефективності концептуальної моделі автоматизованої системи управління базою знань у закладі охорони здоров’я для забезпечення ефективності підтримки прийняття клінічних та управлінських рішень

Надання науково-методологічного обґрунтування та дослідження конструктивістської структурно-функціональної моделі організації безперервного професійного розвитку менеджерів та надавачів медичних послуг в умовах удосконаленої інтегрованої медичної допомоги в багатопрофільному закладі охорони здоров’я. 

Кондратюк-Наталія-Юріївна

Кондратюк Наталія Юріївна

завідувач, к.мед.н.,
доцент

Грузєва-Тетяна-Степанівна

Грузєва Тетяна Степанівна

головний науковий співробітник,
д.м.н., професор

Ященко-Юрій-Борисович

Ященко Юрій Борисович

д.м.н.,
професор

Данченко-Діана-Євгеніївна

Данченко Діана Євгеніївна

провідний фахівець
із якості

Лурін-Ігор-Анатолійович

Лурін Ігор Анатолійович

головний науковий співробітник, д.м.н., професор, академік НАМН України

Горачук-Вікторія-Валентинівна

Горачук Вікторія Валентинівна

головний науковий співробітник,
д.м.н., професор

Ошивалова-Олена-Олександрівна

Ошивалова Олена Олександрівна

д.м.н., доцент, старший
науковий співробітник

Дячук-Дмитро-Дмитрович

Дячук Дмитро Дмитрович

головний науковий співробітник, д.м.н., старший наук.співробітник, академік НАМН України

Зюков-Олег-Леонідович

Зюков Олег Леонідович

головний науковий співробітник, д.м.н, професор, Заслужений лікар України

Пилипенко Наталя Георгіївна

Пилипенко Наталя Георгіївна

науковий співробітник (психологія),
к.психол.н.

Прокрутити вгору