Загальна інформація

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами є атестованою як наукова установа (наказ Держінформнауки України від 26 липня 2013 року № 156).

У травні 2019 р. за висновком експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС пройшла державну атестацію терміном на 3 роки, її віднесено до ІІ кваліфікаційної групи:

«стабільні наукові установи, що мають науковий потенціал, є провідними за певними напрямами проведення наукових досліджень, науково- технічних (експерименталь-них) розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної продукції тп виявляють активність щодо інтеграції у світовий науковий простір та європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів».

Одним із найважливіших статутних завдань ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (Центру) є проведення прикладних наукових досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини, розробка та впровадження нових методів профілактики, діагностики і лікування захворювань, надання особам, обслуговування яких забезпечує Центр, іншим громадянам України науково-обгрунтованої медичної допомоги, проведення перспективного аналізу, розробка та методичне забезпечення профілактичних програм у сфері охорони здоров’я.

ЯщенкоЗаступник директора з наукової роботи – доктор медичних наук, професор Ященко Юрій Борисович, який є відомим вченим у напрямку соціальної медицини і організації охорони здоров’я та педіатрії. Автор понад 300 наукових праць, в т.ч. співавтор 16 монографій, 3 підручників, 3 навчальних посібників. Має 5 патентів України на винаходи і корисні моделі. Підготував 3 кандидатів медичних наук. Нагороджений знаком “Відмінник освіти України”

 

дзизинскаяУчений секретар – кандидат медичних наук Дзізінська Олена Олександрівна, яка є досвідченим науковцем і висококваліфікованим лікарем. Сфера її наукових інтересів є досить широкою: клінічна фізіологія, геріатрія, внутрішні хвороби, кардіологія. Має понад 40 наукових публікацій.

 

Відповідальна за аспірантуру провідний фахівець апарату управління Глабець Світлана Петрівна. 

  

У структурі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС функціонують 3 наукових відділи:

 • Науковий відділ внутрішньої медицини;
 • Науковий відділ малоінвазивної хірургії;
 • Науковий відділ організації медичної допомоги.

Кадрове забезпечення наукової діяльності

 

У ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС працюють 64 наукових працівники, зокрема 18 докторів наук та 35 кандидатів наук. Окрім них 18 кандидатів медичних наук працюють на лікарських посадах, шестеро з яких беруть участь у виконанні наукових досліджень і є співвиконавцями НДР.

 Головних наукових співробітників – 12, провідних наукових співробітників – 7, старших наукових співробітників – 18, наукових співробітників – 17, молодших наукових співробітників – 4. Серед 18 докторів наук 11 осіб мають вчене звання «професор». Серед докторів і кандидатів наук 8 осіб мають вчене звання «доцент» та 6 осіб – вчене звання «старший науковий співробітник». . З числа наукових працівників 1 професор має почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. Питома вага наукових працівників, які мають науковий ступінь, складає 82 %. Серед наукових працівників 1 професор є членом-кореспондентом НАМН України.

 

Підготовка наукових кадрів

Захищено дисертацій: докторських – 4, кандидатських – 18.

Виконується: докторських дисертацій – 8, кандидатських – 1, на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії – 24.

У 2015 році відкрито аспірантуру. З 2016 р. прийнято на навчання в аспірантурі за спеціальністю 222 Медицина 25 осіб та випущено – 5 осіб.

 

Наукові дослідження

З жовтня 2009 року по грудень 2013 року виконувалися 3 науково-дослідні роботи (НДР):

 • «Удосконалення надання медичної допомоги  хворим на артеріальну гіпертензію з супутньою патологію на амбулаторно-поліклінічному етапі» (Номер державної реєстрації 0109U006606). Керівник д.м.н. доцент Кравченко А.М.
 • «Удосконалення малоінвазивного хірургічного лікування та знеболювання при захворюваннях черевної стінки, кишечника, жовчного міхура та жовчовивідних шляхів, нирок та сечовивідних шляхів, матки, вен, хребта та органу слуху в умовах хірургічного стаціонару короткострокового перебування»      (Номер державної реєстрації 0109U006608). Керівник д.м.н. Бойко І.В.
 • «Розробка моделі організації надання первинної та окремих видів спеціалізованої і високоспеціалізованої медико-санітарної допомоги в умовах великого міста з урахуванням особливостей контингенту населення, що обслуговується в ДНУ “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” ДУС» (Номер державної реєстрації 0109U006607). Керівник д.м.н. професор Зюков О.Л.

  З січня 2014 року по грудень 2018 року виконуються 3 науково-дослідні роботи (НДР):

 • «Розробка та удосконалення методів профілактики ускладнень артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця із супутніми захворюваннями внутрішніх органів у державних службовців» (номер державної реєстрації 0114U002119). Керівник д.м.н. доцент Кравченко А.М., завідувач наукового відділу внутрішньої медицини;
 • «Удосконалення малоінвазивних методів хірургічного лікування окремих захворювань судин, суглобів, внутрішніх та репродуктивних органів, черевної стінки, носоглотки, щитоподібної та при щитоподібних залоз, зокрема на основі нанобіосенсорних технологій» (номер державної реєстрації 0114U002120). Керівник д.м.н. Бойко І.В., завідувач наукового відділу малоінвазивної хірургії;
 • «Розробка моделі організації багатофакторної профілактики та управління якістю медичної допомоги при окремих хронічних неінфекційних захворюваннях прикріпленого населення» (номер державної реєстрації   0114U002118). Керівник д.м.н. професор Ященко Ю.Б., завдувач наукового відділу організації медичної допомоги.

З січня 2019 року по грудень 2021 року виконуються 3 науково-дослідні роботи (НДР):

 • «Удосконалення профілактики, лікування та реабілітації хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця з коморбідною патологією в амбулаторних і стаціонарних умовах»
  (державний реєстраційний номер 0119U001045)
 • «Оптимізація надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хірургічного профілю на принципах «хірургії швидкого шляху» при окремих захворюваннях щитоподібної та прищитоподібних залоз, носоглотки, внутрішніх та репродуктивних органів, черевної стінки, судин і суглобів, зокрема з використанням атомно-силової мікроскопії та застосуванням методу преламінації для обробки імплантатів»
  (державний реєстраційний номер 0119U001046)
 • «Наукове обґрунтування створення якісно нової системи профілактики неінфекційних захворювань та вдосконалення моделі керованої медичної допомоги на рівні багатопрофільного закладу охорони здоров’я в умовах функціонування єдиної медичної інформаційної системи»
  (державний реєстраційний номер 0119U001047)

Виконання НДР здійснюється 11 творчими групами наукових працівників на чолі з відомими в Україні вченими, переважно докторами медичних наук:

 • терапевтична
 • кардіологічна
 • неврологічна
 • соціально-медична
 • хірургічно-анестезіологічна
 
 • урологічна
 • отоларингологічна
 • гінекологічна
 • хірургії судин
 • ортопедично-нейрохірургічна
 • андрологічна

Основні наукові здобутки

Опубліковано:  
–         статей 1110
–         монографій 8
–        навчальних посібників та підручників 6
Видано:
–         методичних рекомендацій (МОЗ України) 29
–         інформаційних листів (МОЗ України) 69
–         нововведень (у Реєстрах галузевих нововведень та Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження у сферу охорони здоров’я МОЗ України та НАМН України) 137
Отримано:
–         патентів на винаходи та корисні моделі 149
–         патентів на промислові зразки 2
Впроваджено у медичну практику: інноваційних технологій профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих 306

З 2014 року по 2021 рік на базі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС  проведено 29 Всеукраїнських науково-практичних конференції з міжнародною участю, які включені до Реєстрів з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ та НАМН України.

Було проведено 5  майстер-класів з новітніх малоінвазивних технологій в хірургії, судинній хірургії, гінекології, урології, андрології з відеотрансляцією, зокрема за допомогою сучасних комунікативних технічних засобів. Під час майстер-класів відбувається спілкування в он-лайн режимі з оперуючими хірургами глядачів з різних регіонів України та країн Європи.

                   Інформаційне забезпечення наукової та освітньої діяльності

У ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС функціонує наукова бібліотека, яка була створена у 2010 році. На даний час бібліотечний фонд налічує 4691000       одиниць зберігання. Періодичні видання складають 209 назв, в т.ч. 113 – закордонні спеціальні журнали зі спеціальностей за профілем науково-дослідних робіт, що виконуються у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Ресурсно-інформаційне забезпечення наукових працівників, лікарів та слухачів освітніх підрозділів здійснюється наданням доступу до вітчизняних баз даних, зокрема, реферативної бази Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, Національної наукової медичної бібліотеки України. Використовуються компакт-диски серії «Медичні науки», бібліографічна база «Российская медицина», реферативна база даних «Україніка наукова». Здійснюються доступи до наступних інформаційних ресурсів:

1)     база даних Klinical Key Elsevier (тестовий доступ); 2)     база даних ScienceDirect (доступні видання); 3)     база даних Oxford UniversityPress (доступні видання); 4)     інформаційні ресурси світових профільних товариств; 5)     інформаційний ресурс guidelines.gov (клінічні рекомендації); 6)     пошуковий ресурс pubmed; 7)     інформаційний ресурс MD Linx; 8)     інформаційний ресурс Medscape.

Особливо активно наукова бібліотека співпраціє з Національною науковою медичною бібліотекою України (з 2010 р. на підставі угоди про співробітництво). Здійснюються заходи щодо створення корпоративних електронних каталогів для формування зведеного електронного каталогу періодичних видань з використанням автоматизованої системи.

Особливо активно наукова бібліотека співпраціє з Національною науковою медичною бібліотекою України (з 2010 р. на підставі угоди про співробітництво). Створюються корпоративні електронні каталоги для формування зведеного електронного каталогу періодичних видань з використанням автоматизованої системи.

Суттєвою відмінністю ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС від інших наукових установ є наявність стабільного прикріпленого контингенту населення, що дає можливість проведення як ретроспективних так і довготривалих проспективних наукових досліджень і завдяки цьому вирішувати складні завдання.

Співпраця з іншими науковими установами, вищими навчальними закладами
та закладами охорони здоров
я України

 • Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця;
 • Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика;
 • ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України»;
 • Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги  та  медицини катастроф МОЗ України;
 • ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології  імені О.О. Шалімова НАМН України»;
 • ДУ Національний науковий центр «Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска» НАМН України;
 • ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені  М.М. Амосова НАМН України»;
 • ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”;
 • ДУ “Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України”;
 • ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України”;
 • ДУ “Інститут серця МОЗ України”;
 • Національною науковою медичною бібліотекою МОЗ України;
 • Київським національним університетом імені Т.Г. Шевченка;
 • Інститутом металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України;
 • Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
 • Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН  України;
 • Інститутом хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України;
 • Інститутом магнетизму НАН України та МОН України;
 • Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України;
 • Національним технічним університетом України «Київський  політехнічний інститут»;
 • Інститутом фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України;
 • Київською міською клінічною лікарнею № 1;
 • Київською міською клінічною лікарнею № 3;
 • Київською міською клінічною лікарнею № 17;
 • Олександрівською міською лікарнею м. Києва;
 • ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 6» м. Дніпропетровськ;
 • ДЗ «Відділкова лікарня станції Кривий Ріг – Головний»;
 • Рівненською обласною клінічною лікарнею;
 • ДП Санаторій «Конча-Заспа»

2019 року між Міністерством освіти і науки України, Державним управлінням справами, Національною академією медичних наук України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Державною науковою установою «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами підписано Меморандум про створення інноваційного освітньо-науково-практичного консорціуму «Університетська клініка» – інноваційної структури, метою якої є реалізація сучасної ефективної корпоративної системи підготовки кваліфікованих фахівців охорони здоров’я, створення інноваційної системи безперервної професійної освіти (підготовка кадрів вищої кваліфікації та додаткова професійна освіта), реалізація інноваційних проектів на підставі інтеграції освітнього, наукового, практичного та інноваційного потенціалу учасників. Координатором Меморандуму визначено ДНУ «НПЦ ПКМ».


З 2016 року між Національною академією наук України та Державною науковою установою “Науково-практичний практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами підписано угоду про наукове та науково-технічне співробітництво.


У 2017 році розпочато видання наукового журналу “Клінічна та профілактична медицина” (електронне видання).

 

Міжнародне співробітництво

Міжнародна діяльність Центру має різноаспектний характер та спрямована на встановлення і розвиток міжнародних зв’язків і міжнародного співробітництва установи в науково-практичній, освітянській та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо формування кола зарубіжних партнерів, створення умов для співробітництва з іноземними громадянами, закладами  охорони здоров’я, науковими установами та навчальними закладами, міжнародними організаціями, фондами.

Цілі міжнародної діяльності Центру полягають у створенні умов для подальшого розвитку і широкого впровадження інноваційних технологій надання медичної допомоги населенню на рівні кращих міжнародних стандартів; зміцнення позицій на світовому та національному ринках медичних послуг; забезпечення доступу до інформаційних джерел з питань кращого світового досвіду у галузі організації науково-практичної та освітньої роботи; встановлення ефективних взаємозв’язків зі світовими, регіональними та національними організаціями, установами та закладами у сфері медичної науки та практичної охорони здоров’я; висвітлення наукових досягнень та кращого досвіду на регіональному і міжнародному рівнях.

Головними напрямами міжнародного співробітництва Центру є:

–         встановлення зв’язків з іноземними та міжнародними медичними центрами, освітніми й науковими організаціями;

–         створення і реалізація мульти- та дво сторонніх проектів у сферах, що становлять взаємний інтерес;

–         прагнення до визнання Центру за кордоном через членство у відомих міжнародних об’єднаннях, асоціаціях;

–         представлення результатів наукових досліджень на міжнародних наукових форумах в рамках договорів про  наукове співробітництво з іншими установами і закладами.


Форми міжнародного співробітництва:

–         членство в міжнародних організаціях;

–         розробка і виконання партнерських двосторонніх програм співробітництва з зарубіжними установами;

–         укладання та реалізація угод про співпрацю;

–         участь у міжнародних науково-практичних та освітніх проектах;

–         розробка та здійснення міжнародних наукових та освітніх проектів у сфері медицини;

–         співпраця з міжнародними організаціями, посольствами зарубіжних держав         в Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном;

–         співпраця з науковими закладами Європи і світу;

–         участь у міжнародних виставках, наукових і освітніх форумах;

–         організація і проведення міжнародних семінарів, конференцій;

–         видання спільних науково-практичних видань.


Науковий відділ внутрішньої медицини

Наукові працівники відділу брали участь та виступили з доповідями на міжнародних конференціях у Словаччині(2012 р., м. Попрад),  Польщі (2013 р., м. Закопане), Нідерландах (2013 р., м. Амстердам). У 2013 році зробили 2 доповіді на 4 міжнародному конгресі в Йорданії (м. Амман). У 2014 р. зроблено 3 доповіді на Європейському конгресі кардіологів (Іспанія, м. Барселона) та 2 доповіді на 14 зимовій школі з внутрішньої медицини (Австрія, м. Земмерінг). У 2015 р. – доповіді на Європейському конгресі кардіологів (Велика Британія, м. Лондон),  18 міжнародній конференції з акупунктури і традиційної китайської медицини (Канада, м. Торонто), 5 міжнародному конгресі в Іорданії (м. Амман). У 2016 р. – 2 доповіді на Європейському конгресі кардіологів (Італія, м. Рим), доповіді на міжнародній конференції світової федерації акупунктури (Японія, м. Токіо) та на 18 конгресі з медичної акупунктури (Болгарія, м. Софія). У 2016 та 2017 р.р. були виграні освітні гранти Європейського товариства кардіологів.


Науковий відділ малоінвазивної хірургії

Бере участь у 6 Європейській рамковій програмі “IntegratingandstrengtheningtheEuropeanResearchArea” INCOMA, а також “Cleatinginternationalcooperationteamsofexcellenceinthefieldofemergingbiomaterialsurfaceresearch” (ст. науковий співробітник д.м.н. доцент Лазаренко О.М.).

Наукові працівники відділу активно працюють як члени міжнародних асоціацій лікарів: Європейської асоціації судинних хірургів (Ю.М.Гупало, О.Є.Швед, О.М.Лазаренко,  В.В.Шапринський, О.І.Наболотний), Європейської асоціації Ілізаровців (І.В.Бойко), Європейської асоціації урологів (М.І.Бойко, А.З.Журавчак, М.П.Мельничук, М.Д.Дячук), Європейської асоціації ендокринних хірургів (Р.П.Ткаченко).

На базі Центру упродовж 2011-2017 років проведено 10 міжнародних конгресів та наукових конференцій за участю відомих вчених з країн ближнього і дальнього зарубіжжя (Німеччина, США, Канада, Австрія, Італія, Російська Федерація, Білорусь, Казахстан, Чехія, Польща).


Науковий відділ організації медичної допомоги

Брав участь у підготовці та проведенні міжнародних медичних конгресів у Мілані (Італія), Аммані (Іорданія), Москві, Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) – Д.Д.Дячук, Т.С.Грузєва, О.Л.Зюков,  Л.В.Черепов.

Наукові працівники  відділу щорічно є співорганізаторами низки міжнародних наукових форумів в Україні. У 2016 році, в рамках Міжнародної медичної виставки «Охорона здоров’я», започатковано проведення «Дня Головного Лікаря – 2016» та запроваджено відзнаку “Головний лікар року”.