Вчена рада

Положення про  Вчену  раду Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Загальні положення

1.1.Вчена рада Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» (далі – Центр)  є  дорадчим колегіальним органом управління науковою, науково-практичною та освітньою діяльністю Центру.
1.2.Вчену раду утворено для погодженого визначення питань стратегії та перспектив розвитку Центру, координації  науково-практичної та освітньої діяльності, здійснення кадрової політики.
1.3.Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення питань, які  є актуальними для поточної та перспективної діяльності  Центру.
1.4.У своїй роботі  Вчена рада керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України,  наказами МОЗ України, наказами МОН України, розпорядженнями Керівника ДУС, наказами  директора  Центру та цим Положенням.

Основні завдання Вченої ради

Основними завданнями  Вченої ради  є :
– визначення пріоритетних напрямів діяльності Центру ( наукової, науково-методичної, лікувально-профілактичної, освітньої) та перспектив його розвитку;
– організація виконання та підтримки запровадження законодавчих та нормативно-правових актів Президента України , Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України, МОЗ України, МОН України з питань, що віднесені до сфери діяльності Центру;
– створення та реорганізація структурних підрозділів Центру;
– підготовка аналітичних матеріалів з  науково-практичної діяльності Центру;
– вирішення принципових питань кадрової політики, висування кандидатур на посади директора, його заступників, керівників структурних підрозділів, наукових працівників Центру;
– впровадження інноваційних технологій та досягнень медичної науки в практику.

Функції Вченої ради

Відповідно до основних завдань  Вчена рада:
– розглядає концепцію розвитку Центру та програму заходів щодо її реалізації;
– вносить пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту Центру;
– затверджує символіку Центру;
– розглядає питання щодо внесення змін до  структури Центру, створення нових  структурних  підрозділів, а також розглядає положення про ці підрозділи;
– подає директору Центру пропозиції щодо внесення змін до персонального складу, положення та регламенту діяльності Вченої ради;
– рекомендує відповідно до законодавства та в установленому порядку кандидатуру  на посаду директора Центру;
– розглядає кваліфікаційні вимоги до кандидатур на вакантні посади наукових працівників та керівників структурних підрозділів;
– обирає за конкурсом на вакантні посади наукових і науково-педагогічних працівників;
– приймає рішення щодо присвоєння вченого званнястаршого наукового співробітника, професора;
– розглядає результати атестації наукових працівників;
– визначає  перспективні напрями наукових досліджень;
– розглядає та затверджує  плани наукових робіт;
– заслуховує   звіти про хід виконання наукових робіт;
– затверджує теми та терміни виконання, керівників (консультантів) дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук,  заслуховує  звіти про хід   виконання дисертацій;
–  розглядає навчальні плани та  програми різних форм післядипломної освіти;
– розглядає питання організації моніторингу  впровадження новітних досягнень медичної науки в діяльності структурних підрозділів Центру;
– заслуховує звіти керівників  наукових, навчальних та науково-практичних підрозділів Центру;
– розглядає плани  видавничої діяльності;
– розглядаєметодичні рекомендації, інформаційні листи, підручники, навчальні посібники  та надає рекомендації щодо  їх видання;
– розглядає  плани проведення конгресів, наукових конференцій, симпозіумів;
– розглядає питання  щодо представлення  працівників Центрудо присвоєння державних  нагород  та почесних  звань;
– затверджує звіт про наукову  діяльностьЦентру за календарний рік;
– розглядає питання щодо участі Центру  у реалізації міжнародних  та державних цільових програм у галузі охорони здоров’я ;
– розглядає річні фінансові плани та звіти про фінансову діяльність Центру;
– здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України  та Статутом Центру.

Склад  Вченої ради

4.1. Кількісний та персональний склад Вченої ради  затверджується наказом директора Центру  з урахуванням положень Статуту терміном до 5 років, у разі потреби склад Вченої ради може переглядатися.
4.2. Вчена рада Центру включає до свого складу не менше 17 осіб.
До складу Вченої ради  Центру входять за посадами: директор, заступники директора, головний бухгалтер, учений секретар.
Не менше як три чверті складу Вченої ради  становлять виборні представники, які обираються на зборах наукових працівників Центру, решта членів Вченої ради  призначається наказом директора Центру.
До складу Вченої ради може також входити  голова профспілкового комітету Центру.
4.3. Головою Вченої ради є  директор  Центру, який головує на засіданнях Вченої ради, а в разі його відсутності обов’язки голови виконує заступник голови Вченої ради – заступник директора з наукової роботи.
4.4. Голова Вченої ради  планує й контролює її роботу, проводить засідання, несе відповідальність за виконання її завдань та рішень.
4.5. Учений секретар Центру є одночасно  ученим секретарем Вченої ради.
4.6. Учений  секретар:
–       бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них;
забезпечує моніторинг реалізації рішень Вченої ради, а також інформує за його результатами Голову, заступника голови  та членів Вченої ради;
–       готує звітні матеріали про роботу Вченої ради;
–       організовує оформлення атестаційних документів щодо присвоєння вченого звання, проведення атестації наукових працівників;
–       виконує інші завдання голови Вченої ради.

Організація роботи Вченої ради

5.1. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу у два місяці.
5.2. Вчена рада збирається на засідання відповідно затвердженого плану засідань на календарний  рік. Для вирішення невідкладних питань може бути скликане позачергове засідання  за рішенням голови Вченої ради.
5.3. Засідання Вченої ради  є правочинним, якщо в ньому беруть участь понад половини її членів, а з питань висування кандидатури на посаду директора Центру, обрання та звільнення з посад наукових працівників  і  керівників структурних підрозділів Центру, присвоєння вченого звання – не менше 2/3 від її складу.
5.4. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені керівники структурних підрозділів та особи, які мають безпосереднє відношення до питань, винесених на розгляд, а також повноважні члени трудового колективу. Вчений секретар інформує  членів Вченої ради про офіційно запрошених осіб, які присутні на цьому  засіданні.
5.5. Засідання Вченої ради  оформляється протоколом, який підписується головуючим (Головою Вченої ради або заступником голови) та  ученим секретарем. По кожному з винесених на обговорення засідання Вченої ради питань заздалегить готується письмова доповідь чи інформація та проект постанови.
5.6. Матеріали  засідань Вченої ради: лист реєстрації, порядок денний, постанови, протоколи засідань, додатки до протоколів (доповіді,  аналітичні матеріали, довідки), а також план роботи Вченої ради  зберігаються продовж  поточного року  у ученого  секретаря, а по його завершенню ці матеріали передаються до архіву Центру для постійного зберігання.
5.7. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У ситуації рівного розподілу голосів, право вирішального голосу надається головуючому.
5.8. Таємним голосуванням більшістю не менше ¾ членів Вченої ради, присутніх на засіданні, приймається рішення щодо обрання кандидатури на посаду директора Центру, заступників директора, керівників структурних підрозділів, вакантні посади наукових (науково-педагогічних) працівників, присвоєння вчених звань.
5.9.  Лічильна комісія для таємного голосування в кількості не менше 3 осіб обирається відкритим голосуванням з числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні та несе відповідальність за дотримання процедури і результати таємного голосування. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.
Вони затверджуються Вченою Радою шляхом відкритого голосування.
5.10. Протоколи засідань лічильних комісій та опечатані у конвертах бюлетені для таємного голосування зберігаються у ученого секретаря. Через один рік протоколи засідань лічильних комісій як додатки до протоколів засідань Вченої ради передаються в архів для постійного зберігання.
5.11. На підставі рішення Вченої ради укладається трудова угода (контракт) з обраними на посади особами, видається наказ про прийняття на роботу.
5.12. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на заступника директора з наукової роботи, ученого секретаря Центру, керівників структурних підрозділів закладу відповідно до їх функціональних обов’язків.
5.13. Рішення Вченої ради  мають дорадчий, рекомендаційний  характер і набирають чинності з моменту видання  наказу   директором Центру.


                                                                        Додаток № 3 до
наказу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС
від 02.01.2019 № 1

 Персональний склад Вченої ради ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

(далі – Вчена рада)

Голова Вченої ради: Дячук Дмитро Дмитрович – директор, д.мед.н., член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України;

Учений секретар Вченої ради:  Дзізінська Олена Олександрівна – учений секретар, к.мед.н.;

Члени Вченої ради:

 • Бойко Ігор Васильович – завідувач наукового відділу малоінвазивної хірургії, д.мед.н.;
 • Бойко Микола Іванович – головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, д.мед.н., професор;
 • Зюков Олег Леонідович – головний лікар, заступник директора з клінічної  роботи, головний науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги,  д.мед.н., професор, Заслужений лікар України;
 • Журавчак Андрій Зіновійович – провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії,  к.мед.н., доцент;
 • Квасніцький Микола Васильович – головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України;
 • Кравченко Анатолій Миколайович – завідувач наукового відділу внутрішньої медицини, д.мед.н., доцент,  Заслужений лікар України;
 • Курик Олена Георгіївна – головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, д.мед.н., доцент;
 • Лазоришинець Василь Васильович – директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова» НАМН України, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України (за згодою);
 • Ласиця Тетяна Станіславівна – старший  науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини,  к.мед.н.;
 • Міхалєв Кирило Олексійович – старший науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, к.мед.н., голова Ради молодих вчених;
 • Мороз Галина Зотівна – головний науковий співробітник наукового відділу внутрішньої медицини, д.мед.н., професор, Заслужений лікар України;
 • Піщиков Валерій  Анатолійович – начальник  Управління охорони здоров’я Державного управління справами, головний науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги, д.мед.н., Заслужений лікар України;
 • Черній Володимир Ілліч – головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України;
 • Ярош Віктор Анатолійович  – завідувач урологічного відділення, голова профкому, Заслужений лікар України;
 • Ященко Юрій Борисович – завідувач наукового відділу організації медичної допомоги, д.мед.н., професор.