Наукові видання

 МОНОГРАФІЇ,  СТАТТІ,  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

             НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Дячук Д.Д. Підвищення якості амбулаторної допомоги: досягнення та перспективи / Д.Д. Дячук // Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22 жовтня 2010 року. – К., 2010. – С. 38-39.

Вехи жизни Дениса Николаевича Калюжного / Сердюк А.М.Макаров. – «Софія»-2010. – 238 с.

Пономарьова О.В. Опухоли спинного мозга и позвоночника / под общ. редакцией акад. НАН и АМН Украины Ю.А. Зозули. – Киев: «Книга плюс», 2010. – 183 с.

Сучасні організаційно- методичні аспекти психофізіологічного супроводу особового складу військових спецконтингентів: монографія / Котуза А.С. та ін. – К.:УВМА, 2010. – 160 с.

Котуза А.С. Економіка військової системи охорони здоров’я:навчальний посібник.- УВМА, 2010. – 396 с.

Котуза А.С. Організаціямедичногозабезпеченнявійськово-морськихсил: навчальний посібник. – К.:Науковий світ, 2010. – 358 с.

Можливості адаптації нормативної бази, що регулює надання дерматовенерологічної допомоги населенню України, до умов багатопрофільного лікувального закладу / Якобчук А.В., Мацідонська І.В., Паппа І.В., Дріянська В.В. // Україна. Здоров`я нації. – 2010. – № 3 (15). – С. 120-123.

Значения дисбалансу цитокінів в розвитку запалення тканин пародонту у хворих на ревматоїдний артрит: збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика/ Цецура Н.В.. -Випуск 19, книга 1. – 2010.- С.466-471.

Белоклицкая Г.Ф. Клинические особенности в течении генерализованного пародонтита у больных ревматоидным артритом / Белоклицкая Г.Ф., Цецура Н.В., Будовая А.М. // Современная стоматология. – 2010. – №2. – С. 41-43.

Якобчук А.В. Розвиток державної політики медико-соціальної допомоги шляхом інституалізації паліативної медицини: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права ( ІІІ міжнародна науково-практична конференція з медичного права). – 2010. – С. 308-314.

Нові підходи до організації аліментарної профілактики в Україні / Карпенко П.О., Якобчука А.В., Мельничук Н.О., Фус С.В. // Сімейна медицина. – 2010. – №3. – С.101-103.

Карпенко П.О. Харчування та його особливості // Медичний ринок. – 2010. – С.21-25.

Білоклицька Г.Ф. Особливості цитокінового статусу у хворих на генералізований парадонтит, асоційований з різними формами ревматоїдного артриту / Білоклицька Г.Ф., Воробйова Г.М., Цецура Н.В. // Новини стоматології. – 2010. – №3 (44). – С. 63-65.

Дементьєва О.В. Лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту із застосуванням антигомотоксичної терапії / Дементьєва О.В., Трубка І.О., Кононенко І.О. // Український стоматологічний альманах. – 2010. – С. 119-120.

Дячук Д.Д. Наукове обґрунтування вибору індикаторів якості надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію / Д.Д. Дячук, Мороз Г.3., Гідзинська І. М. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – № 1. – C. 55-59.

Дячук Д.Д. Практичні аспекти підвищення якості амбулаторної медичної допомоги (на прикладі науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управляння справами) / Д.Д. Дячук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2010. – №4. – C. 68-71.

Щорічна доповідь. Приватна медицина в Україні. 2010 : монографія / Слабкий Г.О., Ященко Ю.Б., Чепелевська Л.А., Дячук Д.Д. – . – К., 2011.- 105 с.

Характеристика мережі закладів охорони здоров’я та основні показники ії діяльності: щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2010 рік:монографія./ Кризина Н.П., Дячук Д.Д. , Підгорна Л.М., Кондратюк Н.Ю.; за ред. О.В. Аніщенка. – К., 2011. – 544 с.

Динаміка стану здоров’я населення працездатного віку: щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2010 рік: монографія. / Дячук Д.Д., , Курчатов Г.В., Сердюк С.М.; за ред. О.В. Аніщенка. – К., 2011. – 459 с.

Динаміка захворюваності населення на соціально небезпечні хвороби: щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2010 рік: монографія./ Ципко М.І.,Розум О.В.,Крисько М.О.,Якобчук А.В.; за ред. О.В. Аніщенка. – К., 2011. – 459 с.

Щорічна доповідь. Приватна медицина в Україні. 2010 : монографія            / Слабкий Г.О., Ященко Ю.Б., Чепелевська Л.А., Кризина Н.П., Ярош Н.П., Дячук Д.Д., Медведовська Н.В., Шевченко М.В., Голубчиков М.В., Шпак Г.В., Збітнєва С.В., Пархоменко Г.Я., Бугорков І.В. – К., 2011. – 105 с.

Актуальні питання поліклінічної неврології : матерiали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 18 – 19 травня 2011 р. / Наук.-практ. центр профілакт. та клін. медицини Держ. упр. справами, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Санаторій Конча Заспа ; за ред. О. М. Орди, Д. Д. Дячука, М. Ю. Коломойця, О. Є. Коваленко. – К. : Червона Рута – Турс, 2011. – 174с.

Регіональні системи охорони здоров’я України: монографія: в 2 ч. / Бондаренко О.Ю., Волинкін І.І., Габорець Ю.Ю., Дудіна О.О., Дячук Д.Д. [та ін.] / За ред. Р.О. Моісеєнко. – К.: МВЦ «Медінформ». – 2011. – Ч.1., 240 с., Ч.2, 268с.

Дячук Д.Д. Щодо захворюваності дорослого населення України на неінфекційні хвороби/ Д. Д. Дячук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. -№ 1. – C. 19-23.

Інноваційні автоматизовані технології в організації медико-санітарної допомоги у багатопрофільному амбулаторно-поліклінічному закладі / Д. Д. Дячук, А.В. Якобчук, І.П. Мархонь, В. М. Кубатко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 2. – С. 42-44.

Організація відновного лікування в ДНУ “Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини” ДУС / Д.Д. Дячук, Л.Ю. Мельник // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 3. – С. 47-50.

Характеристика кадрового забезпечення системи охорони здоров’я України / Д.Д. Дячук, Г.В. Шпак // Україна. Здоров’я нації. — 2011. — № 1. — С. 39-44.

Перспективи впровадження профілактичних програм у роботу закладів охорони здоров’я Державного управління справами / В.А. Піщиков, Д.Д. Дячук, М.Ю. Коломоєць та ін. // Україна. Здоров’я нації. — 2011. — № 1. — С. 111-114.

Дячук Д.Д. Організаційно-функціональна модель надання екстреної догоспітальної медичної допомоги пацієнтам кардіологічного профілю / Д. Д. Дячук, І. М. Сімак // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – № 2. – С. 90-95..

Дячук Д.Д. Диспансеризація населення – як один із важелів впливу на збільшення тривалості життя / Д. Д. Дячук, М.М. Чумаченко, І.Ю. Лисенко // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – № 3. – С. 55-58.

Дячук Д.Д. Науково-методичний супровід оптимізації вторинної профілактики серцево-судинних захворювань в амбулаторних умовах: досвід Державної наукової установи “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” Державного управління справами / Д. Д. Дячук // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – №4. – C. 72-76.

Дячук Д.Д. Денний стаціонар – сучасна, економічно обгрунтована форма амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню / Д. Д. Дячук // Environment & Health = Довкілля та здоров’я. – 2011. – № 3. – С. 24-30.

Дячук Д.Д. Кадрова політика – як фактор підвищення якості медичної допомоги населенню / Д. Д. Дячук, Ю.С. Мазепа, М.МТруфанова // Львівський медичний часопис. – 2011. – №3. – С. 97-101.

Дячук Д.Д.  Організація підвищення кваліфікації з надання невідкладної медичної допомоги медичних працівників закладу охорони хздоровя (на прикладі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС / Д. Д. Дячук, П.В. Римаренко, М.М. Чумаченко // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2011. – №2. – С. 49-52.

Дячук Д.Д. Досвід та перспективи розвитку безперервної професійної освіти на прикладі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС / Д. Д. Дячук, Т.С. Ласиця // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2011. – №2. – С. 53-56.

Дячук Д.Д. Сучасна реабілітація пацієнтів після хірургічних втручань / Д. Д. Дячук, Я.І. Грищук, Л.Ю. Мельник // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. – № 4. – С.120-122.

Дячук Д. Д. Актуальні питання розвитку денного стаціонару в сучасних умовах реформування медичної допомоги / Д. Д. Дячук // Лікарська справа. – 2011. – № 5-6. – С. 121-125.

Дячук Д.Д. Правове забезпечення розвитку системи охорони здоров’я України / Д. Д. Дячук, С.В. Істомін // Здоровье женщины. – 2011. – № 10. – С.18-22.

Дячук Д.Д. Етапи підготовки з надання екстренної медичної допомоги фахівців з медичною освітою / Д.Д. Дячук, П.В. Римаренко, І.В. Мельник та ін. // Екстренна медична допомога. Європейські стандарти – 2010: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 31 березня – 1 квітня 2011 року. – Київ, 2011. – С. 51-53.

Дячук Д.Д. Динаміка стану здоров’я населення працездатного віку / Д.Д.Дячук, Г.В. Курчатов, С.М. Сердюк // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2010 рік / МОЗ України, ДУ Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України; Г.О. Слабкий, Ю.Б. Ященко, Л.А. Чепелевська, Д.Д. Дячук; за ред. О.В. Аніщенка. – К., 2011. – С. 46-50.

Характеристика мережі закладів охорони здоров’я та основні показники її діяльності / Н.В. Кизіна, Д.Д. Дячук, Л.М.Підгорна, Н.Ю. Кондратюк   // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2010 рік / за ред. О.В. Аніщенка. – К., 2011. – С. 84-92.

Рингач Н.О. Старіння в Україні: нові завдання для управління охороною здоров’яSúčasné problémy riadenia. – Warszava : Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, 2011. – S. 89-105.

Дячук Д. Д. Стан здоров’я дорослого населення України, діяльність та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я в регіональному аспекті / Д. Д. Дячук, Н.В. Медведовська // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 1. – С. 30-38.

Дячук Д.Д. Методичний супровід залучення лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та пацієнтів до впровадження локального протоколу медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію / Д. Д. Дячук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 1. – С. 68-71.

Дячук Д.Д. Сучасний стан та регіональні особливості використання стаціонарозамінних форм медичної допомоги / Д. Д. Дячук, Н.В. Медведовська // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 2. – С. 44-48.

Дячук Д.Д. Мотивація медичного персоналу як чинник підвищення якості медичної допомоги населенню / Д. Д. Дячук, О.Л. Зюков // Вісник морської медицини. – 2012. – № 4. – С. 15-24.

Дячук Д.Д.Нові підходи до реалізації стратегії боротьби з артеріальною гіпертензією в Україні: роль антигіпертензивного центру / Д. Д. Дячук, Н.О. Рингач, О.О. Чернобривенко // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 2-3. – С. 300-306.

Дячук Д.Д. Самооцінка системи управління організаційним розвитком медичного закладу на підставі методики функціональної оцінки менеджменту / Д. Д. Дячук, О.Л. Зюков // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 4. – С. 75-85.

Дячук Д.Д. Оцінка підходів до розробки та використання інноваційних моделей удосконалення діяльності закладів охорони здоров’я / Д. Д. Дячук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 3. – С. 75-85.

Дячук Д.Д. Концептуальне обгрунтування та побудова моделі стійкого вдосконалення організаційного розвитку медичного закладу / Д. Д. Дячук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 4. – С. 30-37.

Дячук Д.Д. Удосконалення діяльності лікувально-профілактичного закладу – шлях до підвищення задоволеності пацієнтів якістю медичної допомоги / Д.Д. Дячук // Лікарська справа. – 2012. – № 8. – С. 126-134.

Дячук Д.Д. Погляд медичного персоналу на якість медичного обслуговування пацієнтів / Д.Д. Дячук, О.Л. Зюков //Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Т. 7, № 3. – С. 274-279.

Методология экономических оценок в здравоохранении. Часть І / Погребная Л. Чихачева И., Цанько И. Жишкевич Р. // Главний врач. – 2012. – № 3. – С. 83.

Методология экономических оценок в здравоохранении. Часть ІІ / Погребная Л. Чихачева И., Цанько И. Жишкевич Р. // Главний врач. – 2012. – № 4. – С. 64-77.

Дячук Д. Д. Современные методы управления качеством медицинской помощи (концепция «шесть сигм») / Д. Д. Дячук, О. Зюков, І.П. Мархонь // Главный врач. – 2012. – № 5. – С. 25-46.

Дячук Д.Д. Организация управленческого учета в деятельности медицинского учреждения / Дячук Д.Д., Мархонь И.П., Лысенко И.Ю. // Главный врач. – 2012. – № 6. – С. 60-72.

Применение механизмов и инструментов управленческого учета в учереждениях здравоохранения / Погребная Л. Чихачева И. Цанько И. Жишкевич Р. // Главный врач. – 2012. – № 7. – С. 44-57.

Дячук Д.Д. Доповідь Голови Правління / Д.Д. Дячук // Інновації в медицині. – 2012. – № 9-10. – С. 5-6.

Дячук Д.Д. Сучасні медичні технології при наданні медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі / Д.Д. Дячук, А.М. Кравченко, І.М. Сімак // Інновації в медицині. – 2012. – № 9-10. – С. 46-48.

Дячук Д.Д. Можливості та перспективи розвитку безперервної професійної освіти в медичній сфері / Дячук Д.Д., Ласиця Т.С. // Інновації в медицині. – 2012. – № 9-10. – С. 39-40.

Управленческий учет в вопросах и ответах. Перспективы внедрения бюджетирования и финансового планирования в управленческий учет учреждений здравоохранения / Погребная Л. Чихачева И. Цанько И. Жишкевич Р. // Главный врач. – 2012. – № 8. – С. 38-52.

Дячук Д.Д. Управленческий учет в вопросах и ответах. Применение управленческого учета для принятия управленческих решений / Д.Д. Дячук, Е. Вовк, И.Мархонь // Главный врач. – 2012. – № 9. – С. 60-71.

Дячук Д.Д. Розробка та ефективність системи комплексної інформатизації медичного закладу / Д.Д. Дячук, К.В.Вовк, І.П. Мархонь, В.М. Кубатко // Главный врач. – 2012. – № 12. – С. 70-79.

Динаміка стану здоров’я дорослого населення України / Медведовська Н.В., Олексієнко О.В., Тяпкін Г.М., Дячук Д.Д. // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію 2011 р. / за ред. Р.В. Богатирьової. – К., 2012. – С. 59-64.

Невідкладні стани під час сеансів програмного гемодіалізу та особливості їхньої терапії / В.П. Стельмащук, П.В. Римаренко, О.Л. Зіневич, Ю.М. Кривонос // Єдина система екстреної медичної допомоги. Створення та перспективи розвитку в Україні: зб. мат. Всеукр. наук-практ. Конф. з м/н участю, 22-23 березня 2012, м.Рівне. – С. 70 – 78.

Стан інформатизації охорони здоров’я та впровадження телемедичних технології / Коваленко О.С., Кривенко Е.Н., Осташко В.Г., Дячук Д.Д. // Щорічна доповідь про розвиток діяльності системи охорони здоров’я України 2011 р. / за ред. Р.В. Богатирьової. – К., 2012. – С. 207-217.

Кардіоваскулярна патологія у державних службовців. Шляхи оптимізації надання медичної допомоги / Дячук Д.Д., Піщиков В.А., Кравченко А.М., Мазепа Ю.С. // Інноваційні технології профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в амбулаторно-поліклінічній практиці: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 29-30 листопада 2012 року / за ред. Д.Д. Дячука, М.Ю. Коломойця. А.М. Кравченка. – К., 2012. – С. 88-96.

Дячук Д.Д. Оцінка медичним персоналом важливості використання у професійній діяльності діючих медичних стандартів / Дячук Д.Д. // Інноваційні технології профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в амбулаторно-поліклінічній практиці: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 29-30 листопада 2012 року / за ред. Д.Д. Дячука, М.Ю. Коломойця. А.М. Кравченка. – К., 2012. – С. 138-139.

Дячук Д.Д. Роль керівників-лідерів у забезпеченні успішності професійної діяльності медичного персоналу / Д.Д. Дячук, О.Л. Зюков // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте. Производстве и образовании’2012: cборник научных трудов Sworld за материалами международной научно-практической конференции. – Вып. 4, Т. 43. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 47-57.

Рингач Н.О. Демографічна модернізація: українські реаліїМодернізація системи державного управління: теорія і практика: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Львів, 20 квіт. 2012 р.: у 2 ч. / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – Ч. 1. – С. 394–398.

Аналіз стану здоров’я державних службовців та членів їх сімей на хвороби системи кровообігу // Українська військово-медична академія / Цанько І.І., Лисенко І.Ю. // Проблеми військової охорони здоров’я: збірник наукових праць . – Вип. №30. – К.,2012.

Актуальність гепатопротекторної терапії у хворих на псоріаз / Ошивалова О.О. // Український журнал дерматології, венерології та косметології. – 2012.- № 2 -С. 38-42.

Михайлович Ю.Й. Розробка доказових підходів до використання фармакоекономічних даних країн Європейської співдружності та Північної Америки в охороні здоров’я України з метою удосконалення управління якістю медичної допомоги // Журнал НАМН України. – 2012. – Т. 18, № 1. – С. 92-99.

Шестак Н.В. Використання інноваційних технологій в інформаційному забезпеченні лікарів та науковців ДНУ “НПЦ ПКМ» ДУС: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Медичні бібліотеки України в сучасному світі науки, культури, освіти: 16-17 травня. – Полтава, 2012. – С.23-25

Современные методы управления качеством медицинской помощи (концепция «шесть сигм»)/ Зюков О.Л., Мархонь І.П. // Главний врач. – 2012. – № 5. – С. 25-46.

Клінічні та патогістологічні особливості лімфом шкіри / Калюжна Л.Д., Мацідонська І.В.,

Шармазан С.І.,Костюкевич О.М. // Дерматологія та венерологія. – 2012. – № 1. – С.43-50

Цанько І.І. Оцінка медикаментозної терапії хворих на гіпертонічну хворобу з позиції АВС/VEN аналізу // Ліки України. – 2012. –№ 5. – С.40-52.

Цанько І.І. Умови професійної діяльності державних службовців – як фактори ризику прогресування та ускладнення гіпертонічної хвороби //Український кардіологічний журнал. – 2012. – № 6. – 45-50.

Досвід застосування синбіотика в комплексній терапії хворих на червоний плоский лишай / Ошивалова О.О. Калюжна Л.Д., Шармазан С.І. //Український журнал дерматології, венерології та косметології. – 2012.- № 4. – С.32-37.

Алгоритм лечения и реабилитации розацеа / Шармазан С.І., Ошивалова О.О.,Трач О.М. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. – №3. – С. 78-80.

Аналіз показників, що характеризують динаміку онко- та передонко-патології  шкіри протягом  2003-2011 років серед прикріпленого обмеженого контингенту осіб / Калюжна Л.Д. Дріянська В.В. Шармазан С.І. Якобчук А.В. // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 4. – С. 27-30.

Дячук Д.Д. Локальний протокол медичної допомоги:історичні аспекти розвитку методології / Д.Д. Дячук, Г.З. Мороз, І.М. Гідзинська // Український медичний вісник. – 2013. – № 6. – С. 64-68.

Зміни до методики розрахунків вартості надання платних медичних послуг у державних та комунальних закладах охорони здоров’я / Д. Дячук, Л. Погребна, С. Зварич [та ін.] // Главный врач. – 2013. – № 9. – С. 36-50.

Дячук Д.Д. Основные направления усовершенствования системы управления учреждением здравоохранения / Д.Д. Дячук // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения: тр. VIII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, г. Санкт-Петербург, 21-23 ноября 2013 г. – СПб., 2013. – С.300-302.

Дотримання здорового способу життя державними службовцями / Цанько І.І., Базилевич А.Я. //EuropeanAppliedsciences. – 2013. – №1. – С.101-103.

Аналіз медико-соціальних втрат в результаті гіпертонічного кризу на амбулаторно-поліклінінчному етапі / Цанько І.І., Мархонь І.П., Римаренко П.В.,Клебан Я.І. // Медицина невідкладних станів. – 2013. – №3(50). – С. 157-159.

Котуза А.С. Принципи, етапи та методи проведення клініко-економічного аналізу / Котуза А.С.,Цанько І.І. // Управління закладом охорони здоров’я. – 2013. – №1. – С. 27-29.

Рингач Н.О. Соціальні нерівності, ризики навколишнього середовища та здоров’я // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – №1(25). – С. 14-19.

Аналіз соціально-гігієнічного дослідження щодо вибору призначення лікарями гіпотензивних препаратів / Цанько І.І., Клебан Я.І.,Дрофа Л.Б., Бабакова О.В. // Ліки України «+». – 2013. – №2. – С. 57-59.

Мазепа Ю.С. Анализ современных принципов оценки эффективности для оптимизации деятельности лечебно-профилактических учреждений / Мазепа Ю.С., Пищиков В.А. //Здравоохранение Таджикистана. – 2013. – №2(317). – С. 8-14.

Римаренко П.В.Підготовка медичних працівників та осіб, що не мають медичної освіти, з надання екстреної медичної допомоги на базі навчально-тренувального відділу // Екстрена медицина: від науки до практики. – 2013. – №3(04). – С. 66-70.
Ошивалова О.О. Новое в лечении венозных трофических язв голени / Ошивалова О.О. , Шармазан С.І. // Клінічна імунологія, алергологія, інсектологія – 2013. – №1. – С.23-26.

Рингач Н.О. Нерівності впливу екологічних ризиків на здоров’я в різні вікові періоди // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – №2(26). – С.7-12.

Стратегії скорочення поширеності хронічних неінфекційних захворювань: європейський та український контекст / Д.Д.Дячук, Т.С.Грузєва, О.Л.Зюков, Г.В. Іншакова//Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2013 рік. – К., 2014. – С.130-148.

Ященко  Ю.Б.Характеристика епідемічного процесу ВіЛ-інфекції /  Ю.Б. Ященко// Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України 2013 рік / за ред. О.С. Мусія. – К., 2014. – С.108-111.

Ященко  Ю.Б.Захворюваність населення України на туберкульоз / Ю.Б.Ященко // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України 2013 рік / за ред. О. С. Мусія. – К., 2014. – С. 111-114.

Ященко  Ю. Б. Діяльність Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань / Ю. Б. Ященко // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України 2013 рік / за ред. О. С. Мусія. – К., 2014. – С. 149-153.

Ященко  Ю. Б. Діяльність Державної служби України з лікарських засобів у 2013 році / Ю. Б. Ященко // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України 2013 рік / за ред. О. С. Мусія. – К., 2014. – С. 175-186.

Ященко  Ю.Б.Пріоритети розвитку охорони здоров’я в 2013 р. та аналіз їх використання / Ю.Б. Ященко // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України 2013 рік / за ред. О. С. Мусія. – К., 2014. – С. 187-191.

Кондратюк Н. Ю. Мережа закладів охорони здоров’я та основні показники діяльності / Н. Ю. Кондратюк, О. М. Торжевська, Г. Я. Пархоменко // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2013 рік / за ред. О. С. Мусія. – К., 2014. – С. 282-287.

Кондратюк Н. Ю.  Характеристика стану первинної медико-санітарної допомоги в регіональному аспекті / Н. Ю. Кондратюк, Л. Ф. Матюха, О. М. Торжевська // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2013 рік / за ред. О. С. Мусія. – К., 2014. – С. 287-295.

Характеристика стану, проблем та оптимізації спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги / Н. Ю. Кондратюк, Н. А. Острополець [та ін.] // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2013 рік / за ред. О. С. Мусія. – К., 2014. -С. 295-313.

Реформування галузі охорони здоров’я: Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Полтавська області, м.Київ. Результати, проблеми, шляхи вирішення: монографія / В. В. Лазоришинець, Р. В. Салютін, Г. О. Слабкий [та ін.] // МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К.: Міжрегіональний видавничий центр «Медінформ», 2014. – 207 с.

Скринінг раку шкіри: сучасний стан проблеми / О.О.Ошивалова, С.І.Шармазан  // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2014. – №1 (спецвипуск). – С. 21-23.

Алгоритми диференційної діагностики новоутворень шкіри / О. О. Ошивалова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2014. – №8 (77). – С.30-33.

Удосконалення ресурсного забезпечення виконання державних програм на регіональному рівні / В.А. Гандзюк // Український медичний часопис. – 2014. – №2(100).-С. 183-187.

Інноваційна сутність та стратегічний і практичний потенціал нової Європейської політики «Здоров’я – 2020» / Т.С. Грузєва // Вісник проблем біології і медицини. -2014. -Т.1 (110), Вип. 3. – С. 25-33.

Аналіз захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні / В.А. Гандзюк // Український кардіологічний журнал. – 2014. – №3. – С.45-52.

Динаміка захворюваності та поширеності серцево-судинних хвороб серед населення України на сучасному етапі: національний та регіональний аспекти / В.А. Гандзюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – №2 . – С.74 -79.

Систематизація та аналіз існуючих методологічних підходів до превентивного консультування пацієнтів працівниками первинної медичної допомоги» (аналітичний огляд літератури) / В.А.Піщиков, Н.Ю.Кондратюк, О.М.Торжевська, Н. В. Шестак // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2014. – №. – С.

Основні підходи до профілатики хвороб системи кровообігу / В. А.Піщиков, Ю. Б. Ященко, Н. Ю. Кондратюк, Н.В. Шестак // Український медичний часопис . – 2014. – № 6. -С. 45-48.

Ященко Ю.Б.Чинники розвитку перинатальних церебральних ішемічних інсультів / Ю.Б.Ященко, А.В. Терещенко // Современная педиатрия. – 2015. – №  – С.

Удосконалена система організації вторинної профілактики гіпертонічної хвороби / Н.Ю.Кондратюк, І.І. Цанько // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – №  – С.

Грузєва Т.С.Хронічні неінфекційні хвороби як глобальна проблема громадського здоров’я та сучасні стратегії її вирішення / Т.С. Грузєва // Главный врач. – 2014. – №2 (154). – С.78-86.

ЦанькоІ.І.Удосконалення підходів щодо прийняття організаційно-управлінських рішень при забезпеченні гіпотензивними препаратами пацієнтів / І.І.Цанько, Є.Маляр  // Управління закладом охорони здоров’я. – 2014. – №3. – С.52-56.

Дячук Д.Д. Наукові основи та концептуальні підходидо удосконалення системи управління закладом охорони здоров’я / Д.Д.  Дячук // Главный врач. – 2014. – №4.- С. 13-22.

Гойко О.В. Використання сучасних технологій для обробки й аналізу медичних даних / О.В.Гойко, Г.В. Іншакова// Главный врач. -2014. -№4. – С. 53-57.

Стойка О.О. Сучасні підходи щодо організації профілактики неінфекційних захворювань / О.О. Стойка // Главный врач. – 2014. – №5. – С. 23-24.

Зюков О.Л.Попередній досвід вивчення знань, ставлення та навичок медичних працівників первинної ланки з питань профілактики хронічних неінфекційних захворювань / О.Л.Зюков, Т.С. Грузєва // Главный врач. – 2014. – №6. – С.19- 23.

Опис результатів медичних досліджень у наукових роботах і статтях з позицій доказової медицини / О.В.Гойко, Г.В. Іншакова // Главный врач. – 2014. – №6. – С. 57-59.

Дячук Д.Д.Шляхи вдосконалення кадрової роботи з медичними сестрами на підставі розробки та впровадження автоматизованої системи управління закладом охорони здоров’я / Д.Д.Дячук, О. Є. Рубан //Головна медична сестра. – 2014. – №5. – С. 13-19.

Зюков О.Л.Сучасні інформаційні технології у охороні здоров’я та медсестринстві провідний вектор розвитку галузі / О.Л.Зюков, В.М.Кубатко  // Головна медична сестра. – 2014. -№5. – С. 19-23.

Сучасні аспекти здоров’я населення Полтавської області та діяльності регіональної системи охорони здоров’я / Т.С.Грузєва, Н.О.Король, І.А.Голованова, О.К. Скрипник-Надута // Главный врач. – 2014. – №7. – С.28-31.

Дячук Д. Д. Пропозиції щодо удосконалення системи надання медичної допомоги населенню України: інтерв’ю / Д. Д. Дячук // Главный врач. – 2014. – № 8. – С. 60-61.

Грузєва Т. С. Політика та стратегія підвищення фізичної активності населення: глобальні, регіональні та національні аспекти / Т. С. Грузєва, Г. В. Іншакова // Главный врач. – 2014. – № 8. – С. 75-78.

Особливості здійснення медичної профілактики в закладах охорони здоров’я м. Києва / Д. Д.Дячук, Т. С.Грузєва, О. Л. Зюков [та ін.] // Главный врач. – 2014. -№9. – C. 44-51.

Цанько І.І. Удосконалена функціонально-структурна модель організації вторинної профілактики гіпертонічної хвороби / І.І. Цанько // Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. – 2014. -T. 2,№ 2-3. – С.45-53.

Грузєва Т.С. Пріоритетні питання профілактики та боротьби з хронічними неінфекційними захворюваннями в Україні / Т.С. Грузєва // Главный врач. – 2014. – №4. – С. 64-69.

Грузєва Т.С. Подолання епідемії неінфекційних захворювань в Україні з позицій комплексного міжсекторального підходу / Т.С. Грузєва// WiadomościLekarskie. -2014.-T.LXVII, № 2.-C. 311-314.

Грузєва Т.С. Совершенствование организации хирургического лечения больных офтальмологической патологией // Т. С.  Грузєва, В. А. Дуфинец // Донозология. Здоровый образ жизни. – 2014. – № 2. – С.12-15.

Грузєва Т.С. Обеспечение государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины специалистами-микробиологами: реалии и перспективы / Т. С. Грузева, В. В. Мельник // Донозология. Здоровый образ жизни. – 2014. – № 2. – С. 15-18.

Грузєва Т.С. Особенности и тенденции инвалидности населения в Европейском регионе ВОЗ / Т. С. Грузева, А. В.Иншакова // Медико-социальная экспертиза и реабилитация: сборник научных статей / под. общ. ред. В. Б. Смычка. – Минск: А. Н. Вараксин, 2014. – С. 53-56.

Ошивалова О. О. Скринінг раку шкіри: сучасний стан проблеми / О. О. Ошивалова, С. І. Шармазан // Впровадження уніфікованих протоколів в дерматовенерології із урахуванням доказової медицини: збірник робіт за матеріалами наук.-практ. конф., 13- 14 березня. – К., 2014. – С. 87-88.

Зюков О. Л. Методологія та інструментарій для вивчення й удосконалення організації профілактики ХНІЗ в первинній ланці охорони здоров’я / О. Л. Зюков, Т. С. Грузєва // Напрями реалізації Європейської стратегії Здоров’я-2020 в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. зміжнар. участю, 29-30 травня. – Полтава, 2014. – С. 37-38.

Іншакова Г. В. Скорочення поширеності артеріальної гіпертензії як важлива складова зменшення глобального тягаря хвороб / Г. В. Іншакова, В. А. Гандзюк // Напрями реалізації Європейської стратегії Здоров’я-2020 в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. зміжнар. участю, 29-30 травня. – Полтава, 2014. – С. 39-41.

Мазепа Х. П. Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної компетенції викладачів у системі підготовки бакалаврів медицини / Х. П. Мазепа, Ю. С. Мазепа // Актуальні проблеми теорії та практики розвитку інноваційних процесів у сучасній науці: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28 березня. – Кіровоград, 2014.

Профілактика ХНІЗ як стратегічний напрям охорони здоров’я / Д. Д. Дячук, Т. С. Грузєва, О. Л. Зюков, І. М. Солоненко // Інноваційні технології збереження і зміцнення громадського здоров’я та профілактики ХНІЗ: тези доповідей наук.- практ. конф. в рамках V міжнарод. форуму, 14-16 жовтня, 2014 р. – К., 2014. – С. 6-7.

Зюков О. Л. Методичні підходи до вивчення та удосконалення організації профілактики ХНІЗ в первинній ланці охорони здоров’я / Т. С. Грузєва, О. Л. Зюков, І. М. Солоненко // Інноваційні технології збереження і зміцнення громадського здоров’я та профілактики ХНІЗ: тези доповідей наук.-практ. конф. в рамках V міжнарод. форуму,  14-16 жовтня, 2014 р. – К., 2014. – С. 7.

Загальнодержавна програма «Здоров’я-2020: український вимір»: перспективи реалізації / Григоренко А.А., Грузєва Т.С., Галієнко Л.І., Іншакова Г.В. // Інноваційні технології збереження і зміцнення громадського здоров’я та профілактики ХНІЗ: тези доповідей наук.-практ. конф. в рамках V міжнарод. форуму, 14-16 жовтня, 2014 р. – К., 2014. – С. 7.

Проблеми та перспективи державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я України / Ю. Б. Ященко, Н. Ю. Кондратюк, Н. В. Шестак, О. М. Торжевська, О. Д. Шимків // Медична і психологічна реабілітація й абілітація: зб. науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Донецьк, 2014. – С.

Ошивалова О. О. Діагностика первинних меланом шкіри [Електронний ресурс] / О. О. Ошивалова, Н. М. Нечипоренко // Тези до матеріалів Міжнародного конгресу із раку шкіри, 8-12 жовтня. – Грузія, 2014.

Ошивалова О. О. Скринінг раку шкіри: сучасний стан проблеми / О. О. Ошивалова,  С. І. Шармазан // Впровадження уніфікованих протоколів в дерматовенерології із урахуванням доказової медицини: збірник матеріалів до науково-практичної конференції, 13-14 березня. – Київ, 2014. – С. 81-82.

Ошивалова О. О. Диференційно-діагностичні можливості в дерматоонкології / О. О. Ошивалов, І. І. Медведєва, С. І. Шармазан // Молоді науковці – майбутнє української дерматовенерології, 20-21 листопада, 2014. –  С. 42-44.

DiachukD. D. StrategicdirectionsofimprovementofhealthcareinUkraine/ D. D. Diachuk// Стан охорони здоров’я в Польщі в період системних трансформацій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.в рамках Днів соціальної медицини та охорони здоров’я Польщі, 16-18 жовтня. – Поддебіце, 2014. – С. 31.

ZiukovO. L. Rationaleforthedevelopmentoftoolsforevaluationofknowledgeandskillsofprimaryhealthcareworkersincontextofpreventionactivities/ O. L. Ziukov, T. S. Gruzieva// Стан охорони здоров’я в Польщі в період систем-них трансформацій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.в рамках Днів соціальної медицини та охорони здоров’я Польщі, 16-18 жовтня. – Поддебіце, 2014. – С. 136.

Perspectivesfortheimplementationofdistancelearningfordoctors’ traininginthestateadministrationofaffairs/ V. A. Pischykov, D. D. Diachuk, O. L. Ziukov [etal.] // Стан охорони здоров’я в Польщі в період систем­них трансформацій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.в рамках Днів соціальної медицини та охорони здоров’я Польщі, 16-18 жовтня. – Поддебіце, 2014. – С. 103.

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема: аналітично-статистичний посібник/ Т.С. Манойленко, В.А. Гандзюк, І.Л. Ревенько, А.П. Дорогий. – К.,2014. – С.279.

 

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

Дячук Д.Д. Стаціонарзамінюючі технології в клініці внутрішніх хвороб – шлях підвищення ефективності лікування / Д.Д. Дячук, А.М. Кравченко, І.М. Гідзинська // Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22 жовтня 2010 року. – К., 2010. – С. 37-38.

Гострий інфаркт міокарда: потенціальні можливості покращення результатів виживання / А.М. Кравченко, Д.Д. Дячук, М.Ю. Коломоєць, І.М. Сімак // Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22 жовтня 2010 року. – К., 2010. – С. 84-85.

KostiantynTrinus. Dizziness: etiology, pathogenesis, manifestations[Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://books.google.com.ua/books?id=gd3tVHSaXbcC&lpg=PA43&ots=5-5cMMKTTS&dq=trinus%20dizziness&hl=en&pg=PA27#v=onepage&q&f=false

Основи раціонального та дієтичного харчування: навчальний посібник Карпенко П.О., Пересічна С.М., Гришенко І.М.,Мельничук Н.О.; за заг. ред. Карпенка П.О. – К., 2011. – 504 с.

Дячук Д.Д. Перспективи розвитку науково-практичного центру в умовах реформування медичної галузі / Дячук Д.Д., Ласиця Т.С. // Інновації в медицині. – 2011. – № 7. – С. 46-48.

Амбулаторно-поліклінічна допомога при захворюваннях нервової системи: досвід. Проблеми та перспективи / Дячук Д.Д., Коваленко О.Є., Коломоєць М.Ю., Кравченко А.М. // Актуальні питання поліклінічної неврології: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 18 трав. – 19 трав. 2011 р. – Київ, 2011. – С. 43-46.

Дячук Д.Д. Сучасні медичні технології при наданні медичної допомоги хворим із гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі / Дячук Д.Д., Кравченко А.М. // Практична медицина. – 2011. – Том 17. – N 2. – C. 61-70.

Уніфікованій клінічній протокол медичної допомоги. Артеріальна гіпертензія. Первинна медична допомога (догоспітальний етап). Вторинна (спеціалізована) медична допомога / Мороз Г.З.,Гідзинська І.М. // Артериальная гипертензия. – 2012. – №1. – С.67 – 95.

Локальний протокол надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію: перші результати впровадження в практику / Кравченко А.М., Дячук Д.Д., Мороз Г.З., Гідзинська І.М. // Рациональная фармакотерапия. – 2012. – №4(25). – С. 12-15

Кравченко А.М. Робота, стрес і артеріальна гіпертензія // Рациональная фармакотерапия. – 2012. – №3(24). – С.15-18

Дячук Д.Д. Локальний протокол медичної допомоги – шлях до впровадження вимог доказової медицини у медичну практику / Д.Д. Дячук, Г.З. Мороз, І.М. Гідзинська // Довкілля і здоров’я. – 2012. – № 2. – С. 55-62.

Досвід впровадження локального протоколу надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію в практику роботи поліклініки ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС / Кравченко А.М., Гідзинська І.М. //Внутрішня медицина. – 2012. – №1. – С.79-83.

Ласиця Т.С. Проблема прихильності до інгаляційної терапії у пацієнтів з ХОЗЛ. (Огляд літератури) // Український пульмонологічний журнал. – 2012. – №1. – С.61-67.

Безугла М.В. Практичні аспекти застосування сучасних Інтернет-технологій для підвищення поінформованості пацієнтів // Сімейна медицина. – 2012. – №4. – С.36-39.

Артеріальна гіпертензія. Оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (2012 рік) / Гідзинська І.М., Мороз Г.З. // Артериальная гипертензия. – 2012. – № 1. – С. 96 – 152.

Коваленко О.Є . Захворювання периферичної нервової системи: оптимізація лікування // «Нейро News». – 2012. – № 2(37). – С.27-33

Ефективність обстеження на серологічні маркери інфікування НСV здорових осіб та хворих за різних патологічних станів / Сергєєва Т.А., Беньковська О.К., Шагінян В.Р.,

Джоган М.Ю. // Лабораторна діагностика. – 2012. – №1(59). –С.3-9

Кравченко А.М. Шляхи оптимізації гострого коронарного синдрому на догоспітальному етапі // Рациональная фармакотерапия. – 2012. – №2(23). – С.15-19.

Коваленко О.Є. Вегетативні розлади у студентів / Коваленко О.Є., Рощина Л.П // Ж-л неврології і психіатрії. – 2012. – № 1. – С.6-8.

Коваленко О.Є. Захворювання периферичної нервової системи: оптимізація лікування.«Нейро News» – 2012. – №2(37). – С. 27-33.

Ткач С.М. Сучасні погляди на безпечність та побічні ефекти інгібіторів протонної помпи / Ткач С.М., Доготар В.Б., Кутовий В.І. // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – №1(630 – С.79-87

Симптоматичні еритроцитози у хворих на артеріальну гіпертензію / Костюкевич О.М.,

Кравченко А.М. // Сімейна медицина. – 2012. –№2. – С.84-86.

Гідзинська І.М. Метаболічний синдром та серцево-судинний ризик: сучасний погляд на проблему» (огляд літератури)/ Гідзинська І.М., Ласиця Т.С., Безугла М.В. // Артериальная гипертензия. – 2012. – №2.- С. 111-117.

Мороз Г.З. Досвід використання індикаторів якості на етапі впровадження локального протоколумедичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію / Мороз Г.З.,

Гідзинська І.М., Безугла М.В. // Військова медицина України. – 2012.- № 2.- С.18 -24

Оводюк Н.М. Особливості лейкоореозу за даними МРТ у хворих з легким екстрапірамідним дефіцитом після ішемічного інсульту // Збірник наукових працівників НМАПО Імені П.Л.Шупика. – К.: 2012. – Вип. 21, – кн. 2. – С. 520-527.

Коваленко О.Є. Особливості когнітивних порушень та емоційних розладів у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією та супутнім гіпотиреозом / Коваленко О.Є., Литвин О.В. // Збірник наукових працівників НМАПО Імені П.Л.Шупика. – К.: 2012. – вип. 21, – кн. 2. – С. 482-487.

Мороз Г.З. Опыт организации «Школы здоровья для военнослужащих с артериальной гипертензией и коморбидными тревожными и депрессивными расстройствами / Мороз Г.З., Партасюк Н.Ю. // Кардиология: от науки к практике.- 2012.- №2.- С. 34-42.

Безпрозванна В.М. Аспекти юридичного та морального регулюванння медичної діяльності в Україні // Інновації в медицині.- 2012. – №9-10. – С.49-51

Костюкевич ОМ. Молекулярно-генетичні характеристики онкогематологічних захворювань мієлоїдного походження у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС / Костюкевич ОМ.,Клименко С.В., Дмитренко І.В.// Архів клінічної та експериментальної медицини. – 2012. –Т. 21, № 2. – С. 167-169.

Якименко І.Л. Системные васкулиты – проблемы ведения в реальной клинической практике: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю : Секрети судинної хірургії: новітні мініінвазивні технології діагностики і лікування атеросклеротичних та тромботичних уражень судин. – Київ, 2012. – С.116 – 120.

Палитра возможностей антигомотоксических препаратов в реализации пациент-ориентированного подхода в ведении больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы / Чурсина Т.Я.,Михалев К.А. // Биологическая терапия. – 2012. – № 1. – С. 8-13.

Гиполипидемическая терапия: место аторвастатина / Чурсина Т.Я.,Михалев К.А. //Therapia. – 2012. – № 5. – С. 26-32.

Коломоєць M.Ю. Коморбідність та поліморбідність у терапевтичній практиці / Коломоєць M.Ю., Вашеняк О.О. // Український медичний часопис. – 2012. – №5 (91). – С.140-143.

Профілактика та корекція лікування ендотеліальної дисфункції, як одного з провідних механизмів в розвитку ішемичного инсульту та його ускладнень / Коваленко О.Є., Литвин О.В. // Мистетство лікування. -2012.- №6 – С58-64.

Избыточный вес и ожирение / Кутовой В.И.,Передерий В.Г.,Ткач С.М. -Київ. – 2013. – 240 c.

Тринус К.Ф. Сборник статей для специалистов. –2013. – 129 с.

Коваленко О. Роль сімейного лікаря у вирішенні медичних і соціальних проблем пацієнтів з інтелектуальною недостатністю: навчально-методичний посібник для лікарів загальної практики – сімейних лікарів / Коваленко О., Матюха Л.Ф. за ред. Матюхи Л.Ф.- К.,2013.

Кравченко А. М. Догоспітальний тромболізіс при гострому коронарному синдромі, можливості покращити виживання // Медицина неотложных состояний. – 2013. – .№2 (49). – С.89 – 94.

Кутовий В.І. Догоспітальний тромболізіс при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST у людей літнього віку. // Медицина неотложных состояний. – 2013. – №2 (49). – С.97 – 99.

Кравченко А. М. Проблеми та сучасні можливості діагностики інфаркту міокарда / Кравченко А. М., Пасько В.С.// Медицина неотложных состояний. – 2013.–   №2 (49). – С.111 – 114.

Викладання питань невідкладної медичної допомоги при захворюваннях вуха, горла та носа на циклі тематичного удосконалення «Актуальні питання медицини невідкладних станів».Ласиця Т.С.,Шкорботун Я.В., Римаренко П.В. // Медицина неотложных состояний. – 2013.–   №3 (50). – С.184 – 185

Кутовий В. І. Особенности клиники и оказания экстренной медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда пожилого возраста // Медицина неотложных состояний. – 2013.– №2 (49). – С.117 – 121.

Сімак І.М. Гострий коронарний синдром: догоспітальна реперфузійна терапія та кардіопротекція в клінічній практиці // Медицина неотложных состояний. – 2013.– №2 (49). – С.148 – 150.

Беньковська Л.К. Хибно-позитивні результати серологічної діагностики гепатиту С. // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2013. – №16. – С.48 -51.

Беньковська Л.К. Серологическая диагностика гепатита С у лиц с хронической соматической патологией«Социосфера» // Материалы ІІІ международной научно-практической конференции 20 – 21 апреля 2013 года – С.42 – 47.

Костюкевич О.М. Визначення рівня ендогенного еритропоетину сироватки для диференційної діагностики справжньої поліцитемії та симптоматичних ерироцитозів // Медичні перспективи. –2013.– № 2. – С.66 – 73.

Костюкевич О.М. Проблеми діагностики первинного мієлофіброза, справжньої поліцитемії та есенціальної тромбоцитемії в Україні // Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – № 3(4). – С. 4-10

Molecular characterization of PH-negativ myeloproliferative neoplasms in Ukraine / Kostukevich O., MischeniukS., Klymenko I., DmitrenkoO. // Experimental Oncology.– 2013. –Vol. 35(3). – P. 202–206.

Genetic abnormalities associated with thrombosis in panients with Ph-negative chronic myeloproliferative neoplasms/ O.Kostukevich, O.Mischeniuk, S. Klymenko,I. Dmitrenko// Нaematologica. – 2013. – Vol. 97, e-Supplement 1. – Р.45.

Коваленко О.Є. Вертебрально-базилярна недостатність: стан проблеми та корекція лікування // Мистецтво лікування.– 2013. – № 1.. С.45-48

Коваленко О.Є. Вертебро-базилярний кровообіг та артеріальна гіпертензія: приховані зв’язки// Здоров’я України. –  №4 (29). –  2013. – С.56 – 59.

Трінус К.Ф. Сравнительная характеристика методов исследования головокружений // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика.– 2012. –№ 3. – С.85-92.

Коваленко О.Є. Когнітивні порушення у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз / Коваленко О.Є., Литвин О.В. // Збірник наукових працівників НМАПО Імені   П.Л.Шупика. – К.: 2013. – Вип. 22, – кн. 2. С.25 –   30.

Коваленко О.Є. Особливості церебральної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз / Коваленко О.Є., Литвин О.В. // Сімейна медицина. – 2013. – №2. – С.33 – 39.

Коваленко О.Є. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у больных с гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией и гипотиреозом / Коваленко О.Є., Литвин О.В.// Медицина. – 2013. – №7(133). – С.15 – 17.

Мороз Г.З. Стратификация сердечно-сосудистого риска и метаболический синдром в клинической практике / Мороз Г.З., Гидзинская И.Н. // Кардиология: от науки к практике. – 2013. – № 1 – 2.– С.139 – 145.

Пробиотические продукты в рациональном и диетическом питании / Мельничук Н.О.

Чумак Н.Е., Горцева Л.В., Костюченко Т.П. Сімейна медицина. – 2013. – №1. – С. 32-36.

Мороз Г.З. Локальний протокол медичної допомоги: історичні аспекти розвитку методології / , Гідзинська І.М. // Therapia. Український медичний вісник. – 2013.– №6.– С. 64–68.

Руководство Европейского общества гипертонии и Европейского кардиологического общества 2013 г. по ведению больных с артериальной гипертензией: новый взгляд на проблему с позиций доказательной медицины / Дячук Д.Д., Мороз Г.З,Гідзинська І.М.// Therapia. Український медичний вісник. – 2013.– №7-8.– С. 22-27.

Чурсина Т.Я. Амлодипин и лизиноприл: синергизм усилий в борьбе с артериальной гипертензией / Чурсина Т.Я., Михалев К.А. // Therapia. Український медичний вісник – 2013. – № 9. – С. 39-44.

Чурсина Т.Я. Клинико-фармакологическая характеристика препарата в ракурсе пальза/риск на примере бисопролола в реальной клинической практике / Чурсина Т.Я., Михалев К.А. // Therapia. Український медичний вісник   – 2013. – № 9. – С. 56 – 61.

Сергеєва Т.А. Пошуковий скринінг на маркери інфікування HCV та частота хибно позитивних результатів тестування / Сергеєва Т.А., Беньковська Л.К. //Вісник проблем біології і медицини. – 2013.– Вип. 3, Том 2(103). – С.121 – 127.

Іванська Н.В. Молекулярна мімікрія ті її можлива роль у виникненні хибно позитивних результатів тестування на анти- HCV / Іванська Н.В., Сергеєва Т.А., Беньковська Л.К.// BiopolymersandCell. – 2013. –. №5. – Vol.29 – 31

Кравченко А.М. Гострий коронарний синдром : догоспітальна допомога // Ваше здоров’я. – 2013. – №39-40. – С.20 –21.

Трінус К.Ф. Профіль запаморочень у хворих на артеріальну гіпертензію / Трінус К.Ф.,

Сакун Т.М., Гашніков І.В.// Міжнародний неврологічний журнал. – 2013 – №6 (60) . –   С.152 – 155.

Кравченко А.М. Догоспітальний тромболізис// Новости медицины и фармации. – 2013. – №10( 461). – С.14 – 15.

Ехокардіографічні технології дослідження передсердь у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь / Логвінов Я.М., Жарінов О.Й., Єпанчінцева О.А., Міхалєв К.О. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2013. –   № 3. – С. 14 – 27.

Ласиця Т.С.Особливості надання первинної медичної допомоги пацієнтам з важким перебігом хронічного обструктивного захворювання легень та коморбідною артеріальною гіпертензією // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013.- №2.- С.81.-89.

Підвищення поінформованості пацієнтів з артеріальною гіпертензією[Електронний ресурс] / Дячук Д.Д., Мороз Г.З., Гідзинська І.М., Безугла М.В.. – Режим доступу: http://www.clinic-1.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=217

Екстрена медична допомога (вибрані аспекти): навчальний посібник / В.К. Гродецький, А.А. Гудима, О.Е. Доморацький; Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстренної медичної допомоги». – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2014. – 320 с.

Методичні підходи до розробки локальних медико-технологічних документів в закладах первинної медичної допомоги: навчально-методичний посібник / М.К. Хобзей,  Т.М.Донченко, О.Худлшина [та ін.].  – Київ: Наша родина плюс, 2014.- 136 с.

Рефлексотерапія в медичній реабілітації: сьогодення та майбутнє: збірник праць / під ред. д.мед.наук О.Є. Коваленко. – Київ: Геопринт, 2014.- 121с.

ГідзинськаІ.М.Інформаційно-комунікаційні технології в медицині (Частина 1)/ І.М.Гідзинська,Г.З. Мороз // Therapia. Український Медичний вісник. – 2013. – №11. – С. 19-21.

Гідзинська І. М. Інформаційно-комунікаційні технології в медицині (Частина 2) / І. М. Гідзинська, Г. З. Мороз // Therapia. Український Медичний вісник. – 2013. – № 12. – С. 34-37.

Дячук Д. Розробка локального протоколу медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію з урахуванням вимог уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги: практичні аспекти / Д. Дячук, Г. Мороз, І. Гідзинська // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2013. – № 5. – С. 40-57.

Нові можливості збереження та обміну медичною інформацією: електронна історія хвороби, медична картка та персональний портал пацієнта  / Д.Д.Дячук, О.Л.Зюков,І.М.Гідзинська, Г.З.Мороз // Therapia.Український медичний вісник. – 2014.- №1.- С. 52-56.

Дячук Д. Cучасні стратегії профілактики серцево-судинних захворювань  / Д.Д.Дячук, І.М.Гідзинська, Г.З.Мороз // Головний лікар.- 2014.- № 6.- С.15-19.

МорозГ.З.Распространенностьфакторов риска, связанных с образом жизни, у государственных служащих / Г.З.Мороз,И.Н.Гидзинская, Н.А.Мельничук // Кардиология: от науки к практике.- 2014.- №3.- С. 5-12.

Трінус К.Ф.Вестибулярне порушення в структурі коґнітивних розладів / К.Ф.Трінус // Міжнародний неврологічний журнал. – 2014. – №3. – С. 93-98.

Трінус К.Ф.Профіль запаморочень у хворих на артеріальну гіпертензію / К. Ф. Трінус, Т. М.Сакун, І.В. Гашніков // Міжнародний неврологічний журн. – 2013. – №6 (60). – С. 152-155.

Предиктори виникнення рецидиву неклапанної персистуючої фібриляції передсердь протягом 6 місяців після кардіоверсії: роль тканинної допплерографії / О. Й. Жарінов,Я. М. Логвінов, К. О. Міхалєв, О. А. Єпанчінцева // Сімейна медицина. – 2014. – № 1. – С. 105-110.

Сахарный диабет 2-го типа: комбинированная антигипергликемическая терапия / Т.Я. Чурсина, К.А.Михалев // Therapia. Український медичний вісник. – 2014. – № 2-3. – С. 36-38.

СlarkA. Альманах-2013: cерцева недостатність / A. Сlark; пер. з англ.  К.О.Міхалєв // Український кардіологічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 114-121

Кравченко А.М.Організаційні аспекти надання медичної допомоги при гострому коронарному синдромі / А.М.Кравченко // Главный врач. – 2014. –  №9 (161). – С.51-56.

Зіневич О. Л. Фібриляція передсердь та тромботичні ускладнення у хворих артеріальною гіпертензією / О. Л. Зіневич // Клінічна хірургія. – 2014. –  №11.2. – С. 19-23.

Кравченко А.М.Гострий коронарний синдром, проблеми діагностики та сучасні можливості / А.М.Кравченко, І.М.Сімак, В.С. Пасько // Клінічна хірургія. – 2014. –  №11.2.  – С.28-31.

ЛитвинО.В. Тромболітична терапія при гострих порушеннях мозкового кровообігу / О.В. Литвин,О.Є.Коваленко, Н.М.Оводюк // Клінічна хірургія. – 2014. –  №11.2. – С.44 – 45.

Особливості екстра пірамідних порушень після атеротромботичних інсультів / О. В. Литвин, О. Є. Коваленко, Н. М. Оводюк, М. О. Оводюк // Клінічна хірургія. – 2014. –  №11.2. – С. 46 – 48.

ПархоменкоО.М.Роль дисфункції нирок у хворих на гострий інфаркт міокарда   / О.М.Пархоменко,О. О. Сопко // Клінічна хірургія. – 2014. –  №11.2.  – С. 52 – 58.

Сімак І.М. Догоспітальна антитромботична терапія гострих коронарних тромбозів, її вплив на зону ішемічного пошкодження / І.М. Сімак // Клінічна хірургія. – 2014. –  №11.2. – С. 65 – 68.

Ранні ускладнення після операції аортокоронарного шунтування в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і супутнім цукровим діабетом / О. Й. Жарінов, В. В. Студнікова, О. П. Надорак [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 55-61.

Islam S. Альманах-2013: стабільна ішемічна хвороба серця / S. Islam, A. Timmis; пер. з англ. К. О.Міхалєв // Український кардіологічний журнал. – 2014. – № 3. – С. 109-119.

ЧурсинаТ.Я.Комбинация амлодипина и лизиноприла: в фокусе органопротективные свойства / Т.Я. Чурсина,К.А. Михалев// Therapia. Український медичний вісник. – 2014. – № 8-9. – С. 30-33.

Meier P. Альманах-2013: новітні некоронарні серцеві втручання / P. Meier, O. Franzen, A. J. Lansky; пер. з англ. К.О. Міхалєв // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2014. – № 1. – С. 58-71.

MeierP. Альманах-2013: гострі коронарні синдроми / P. Meier, A. J. Lansky, A. Baumbach; пер. з англ. К. О. Міхалєв // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2014. – № 2. – С. 46-56.

Ангіографічні наслідки в дослідженні PLATO / V. Kunadian, S. K. James, D.M. Wojdyla [etal.]; пер. з англ.  К. О. Міхалєв // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2014. – № 2. – С. 57-72.

Предиктори виникнення ранніх ускладнень після операції аортокоронарного шунтування в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом / О. Й. Жарінов, В. В. Студнікова, К. О. Міхалєв [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2014. – № 5. – С. 28-34.

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ МАЛОІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ

Вторинний гіперпаратиреоз та реальна остеодистрофія у хворих з хронічною нирковою недостатністю, які знаходяться на лікуванні програмним та перитонеальним діалізом / Р. П. Ткаченко, І. О. Дудар, А. І. ДенисенкоО. С. , Губар // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 4, т. 1 (104). – С. 209-212.

Ткаченко Р. П. Ризики хірургічного лікування вторинного гіперпаратиреозу у хворих з хронічною нирковою недостатністю / Р. П. Ткаченко, О. С. Губар // Світ медицини та біології. – 2013. – №4 (41). – С. 60-62.

Меліксетян А. В. Нейроендокринні клітини у вогнищах аденоміоза, ретроцервікального ендометріоза і ендометріоідних кістах яєчників / А. В. Меліксетян, К. В. Філоненко, О. Г. Курик // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – № 1.

Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка при різних варіантах функціональної диспепсії / А. С. Свінціцький, І. В. Корендович, О. Г. Курик, Г. А. Соловйова // Морфологія. – 2014. – Т. 8, № 2.

Патоморфологічні зміни у прищитоподібних залозах при вторинному і третинному гіперпаратиреозі / Р. П. Ткаченко, О. Г. Курик, О. С. Губар, Н. І. Белемець // Морфологія. – 2014. – Т. 8, № 2. – С. 67-71.

Яковенко В. О. Ендоскопічна резекція слизової оболонки і підслизова дирекція нейроендокринних пухлин травного каналу / В. О. Яковенко, О. Курик // Клінічна хірургія. – 2015. – № 5. – С. 9-11.

Ендоскопічна діагностика аденом товстої і прямої кишки / Яковенко В. О., Курик О. Г. // Український журнал малоінвазивної хірургії – 2014. – № 2-3.

Лупаренко В. А. Аденоми товстої кишки / В. А. Лупаренко, В. О. Яковенко, О. Г. Курик // Украинский научно-медицинский молодежный журнал. – 2014. – № 1.

Яковенко В. О. Ендосонографія, ендоскопічна резекція і дисекція нейроендокринних пухлин травного тракту / В. О. Яковенко, О. Г. Курик // Клінічна хірургія. – 2014. – № 5.

Курик О. Г. Морфологічна діагностика карциноїдних пухлин / О. Г. Курик, В. О. Яковенко // Морфологія. – 2014. – №1.

Яковенко В. О. Ендоскопічна підслизова дисекція єдиним фрагментом утворення шлунка і дванадцятипалої кишки / В. О. Яковенко // Therapia. Український медичний вісник. – 2014. – № 4-5 (89). – C. 28-30.

Яковенко В. О. Дифференциальная диагностика дивертикулярных псевдополипов / В. О. Яковенко // Хирургия. Восточная Европа. – 2014. – № 2.

Яковенко В. О. Дивертикулярные псевдополипы. Дифференциальная диагностика / В. О. Яковенко // Therapia. – 2014.

Яковенко В. О. Ефективність вузькоспектральної відеоілєоколоноскопії з високим збільшенням для виявлення поверхневих колоректальних неоплазій / В. О. Яковенко, М. П. Захараш, О. Г. Курик // Сучасна колопроктологія. – 2014. – №1.

Яковенко В. О. Эндоскопическое лечение дивертикула Ценкера / Яковенко В. О. // Therapia. – 2014.

Яковенко В. О. Знакомство с последипломным образованием в Японии / Яковенко В. О. // Therapia. – 2014.

Современная эндоскопия: маленький шаг вперед с большими последствиями. Яковенко В. О. Рассуждения про доказательность в ежедневной практике / В. О. Яковенко // Therapia. – 2014.

Лупаренко В. А. Розповсюдженість поверхневих колоректальних неоплазій за даними відеоілєоколоноскопії у вузькому спектрі світла (NBI) з високим збільшенням / В. А. Лупаренко, В. О. Яковенко, О. Г. Курик // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – № 1 (79). – С. 87-89.

Морфологічна діагностика зубчастих неоплазій товстої кишки / А. В. Костоглодов, В. О. Яковенко, Л. В. Боднар, В. В. Баздирєв // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – №1 (79). – С. 70-72.

Кривешко А. С. Карциноїди шлунка і кишечника / А. С. Кривешко, В. О. Яковенко, В. В. Баздирєв // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – №1 (79). – С. 76-79.

Морфологічна діагностика стравоходу Барретта / Нечвідова В.В., Лазарчук Г.О., Яковенко В.О. // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – №1 (79). – С. 104-107.

Яковенко В. О. Дисплазія слизової оболонки шлунка. Ендоскопічна резекція слизової оболонки / В. О. Яковенко // Therapia. Український медичний вісник. – 2014. – № 2-3 (88). – C. 30-31.

Яковенко В. А. Нерандомизированное моноцентровое исследование эффективности колоноскопии с высокой разрешающей способностью и исследованием в узком спектре света для диагностики латерально распространяющихся опухолей толстой кишки / В. А. Яковенко // Хирургия. Восточная Европа. – 2014. – №3.

Литвак О. О. «Індомірол» при синдромі полікістозних яєчників / О. О. Литвак // Український медичний часопис. – 2014 – №1(99). -C. 86.

Лисенко Б. М. Влияние сочетаной патологии эндометриоза и гипотиреоза – на изменение эндокринологического статуса пацыенток / Б. М. Лисенко // Актуальны проблеми акушерства і гінекології,клінічної імунології та медичної генетики. – 2014. – Вип. 27. – С. 147-153.

Хабрат Б. В. Комплексний підхід до ендовідеохірургічного лікування субмукозної міоми матки у жінок репродуктивного віку / Б. В. Хабрат // Клінічна хірургія. – 2014. – № 11.2. – С. 71-74.

Алгоритм ведения пациенток различных возрастных групп с гиперпластическими процессами эндометрия в условиях стационара кратковременного пребывания / О. О. Литвак, Б. М. Лисенко, Б. В. Хабрат [и др.] // Клінічна хірургія. – 2014. – № 11.2. – С. 37-43.

Клініко-морфологічні особливості міоми матки у жінок репродуктивного віку / Литвак О. О., Дорогая О. П., Хабрат Б. В. [та ін.] // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2014.

Ультрасонографічні зміни органів малого тазу у жінок з доброякісними пухлиноподібними утвореннями яєчників та матки на тлі соматичної патології / О. О. Литвак, О. П. Дорогая, Б. В. Хабрат [та ін.] // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2014.

Патоморфологіні зміни оваріальних тканин, міометрію та ендометрію у пацієнток з міомою матки та з доброякісними пухлино подібними утвореннями яєчників на тлі соматичної патології. / О. О. Литвак, О. П. Дорогая, Б. В. Хабрат [та ін.] // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2014.

Спосіб післяопераційної реабілітації менструальної та репродуктивної функцій у пацієнток з доброякісними пухлиноподібними утвореннями матки в поєднанні з тиреоїдною дисфункцією / Литвак О. О., Дорогая О. П., Хабрат Б. В. [та ін.] // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2014.

Хабрат Б. В. Оптимізація реабілітаційної терапії у жінок з зовнішнім геніальним ендометріозом / Хабрат Б. В. // Український медичний часопис. – 2014. – № 2(100).

Гострий артеріальний тромбоз в поєднанні з тромботичними ураженнями глибоких вен / О. М. Коломоєць, О. Є. Швед, А. В. Шамрай-Сас [та ін.] // Клінічна хірургія: матеріали науково-практичної конференції «Тромбози та емболії в клінічній практиці: діагностика, профілактика, екстрена допомога та реабілітація». – 2014. – № 11.2. – С. 80.

Атромботичні ускладнення після виконання ендовенозної лазерної абляції з приводу варикозного розширення вен нижніх кінцівок / О. І. Наболотний, О. Є. Швед, Ю. М. Гупало [та ін.] // Клінічна хірургія матеріали науково-практичної конференції «Тромбози та емболії в клінічній практиці: діагностика, профілактика, екстрена допомога та реабілітація». – 2014. – № 11.2. – С. 83-84.

Ультразвукова діагностика тромботичних ускладнень після різних методів хірургічного лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок / О. Є. Швед, Гупало Ю. М., Наболотний О. І. [та ін.] // Клінічна хірургія: матеріали науково-практичної конференції «Тромбози та емболії в клінічній практиці: діагностика, профілактика, екстрена допомога та реабілітація». – 2014. – № 11.2. – С. 97.

Бойко М. І. Клінічний випадок тромбозу поверхневої дорзальної вени (Хвороба Мондора) у пацієнта 32 років / М. І. Бойко, О. М. Бойко // Клінічна хірургія: матеріали науково-практичної конференції «Тромбози та емболії в клінічній практиці: діагностика, профілактика, екстрена допомога та реабілітація». – 2014. – № 11.2. – С. 76.

Metaplastic changes of gastric mucosa in patients with chronic gastric erosions combined with biliary tract disease / G. Solovyova, A. Svintsitskyy, O. Kuryk [et al.] // The 6th Іnternational symposium of clinical and applied anatomy (ISCAA), 26th to 29th June 2014,  Rijeka, Croatia. – Book of abstract, 2014. – P. 82-83.

Histological changes of gastric mucosa in patients with chronic gastric erosions combined with biliary tract disease / A.Svintsitskyy, G.Solovyova, O.Kuryk [et al.] // The 6th Іnternational symposium of clinical and applied anatomy (ISCAA), 26th to 29th June 2014,  Rijeka, Croatia. – Book of abstract, 2014. – P. 83.

Morphological changes of gastric mucosa in functional dyspepsia patients / Korendovych I., Svintsitskyy A., Solovyova G., Kuryk O., Revenok K. // The 6th Іnternational symposium of clinical and applied anatomy (ISCAA) 26th to 29th June 2014,  Rijeka, Croatia. – Book of abstract, 2014. – P. 82.

Денисенко А. І. Удосконалений спосіб моніторингу передопераційної безпеки [Електронний ресурс] / А. І. Денисенко // Острые и неотложные состояния в практике врача: матеріали шостого Британсько-Українського Симпозіуму, 24-25 квітня «Новітні тенденції в сучасній анестезіології та інтенсивній терапії – акцент на проблемах безпеки пацієнта та моніторингу». – Київ, 2014. – Режим доступу: www.emergency-health-ua.com. – Назва з екрану.

Денисенко А. І. Цільові показники альвеолярної концентрації севорану (АКС) при загальному знеболенні під час ендовідеохірургічних втручань (ЕВХВ) / А. І. Денисенко // Острые и неотложные состояния в практике врача: матеріали шостого Британсько-Українського Симпозіуму, 24-25 квітня «Новітні тенденції в сучасній анестезіології та інтенсивній терапії – акцент на проблемах безпеки пацієнта та моніторингу». – Київ, 2014. – Режим доступу: www.emergency-health-ua.com. – Назва з екрану.

Шкорботун В. О. Складні хірургічні випадки і ускладнення кохлеарної імплантації (власний досвід) / В. О. Шкорботун // Тези конференції Асоціації Дитячих отоларингологів України.

Особливості діагностики та лікування рецидивуючих риносинуїтів на фоні аденоїдних вегетацій у дітей / В. О. Шкорботун, А. Л. Косаковський, Я. В. Шкорботун, Т. Г. Кунах // Тези конференції Асоціації Дитячих отоларингологів України.

Шляхи та методи вирішення проблеми вісцероабдомінальної диспропорції в лікуванні хворих з гастрошизисом / Белебез’єв Г.І.,Мельник Н.Ю.,Шейко М.С.// Хірургія дитячого віку. – 2010. – №3. – С 42-45.

Клинико-морфологические характеристики злокачественных мезенхимальных опухолей почек/ Соснин Н.Д., Щербак А.Ю., Григоренко В.Н., Бойко А.И., Журавчак А.З. // Урологія. – 2010.- №3.- С. 63

Єдина нирка: проблема рецидиву або захворювання на нефролітіаз / Соснин Н.Д., Дзюрак В.С., Щербак А.Ю., Бойко А.И.// Урологія. – 2010.-№3.- С.248-250

Колатеральний кровообіг в нижніх кінцівках при оклюзіях стегново-підколінного артеріального сегменту, поєднаних з оклюзією артерій гомілково-стопового сегменту за даними ангіографії / С.М.Діденко, Ю.М.Гупало, О.Є.Швед, В.Ю.Субботін// Клінічна флебологія. – 2010. – Том 3, №1. – С.134-135.

Хірургічне лікування поєднаних оклюзій стегново-підколінного артеріального сегменту, з оклюзією артерій гомілково-стопового сегментів / Діденко С.М., Гупало Ю.М., Швед О.Є., Субботін В.Ю.// Вестник неотложной и востановительной медицины. – 2010. -Том 11, № 3. – С. 286-289.

Гиперпластические процессы эндометрия в климактерии / Хабрат Б.В., Литвак Е.О., Лисенко Б.М.// Медицинские аспекты женщины. – 2010. – С.47-52

Особливості перебігу хірургічної менопаузи у жінок репродуктивного та перименопаузальному віку на тлі патології щитовидної залози / Лисенко Б.М. Хабрат Б. В., Литвак О.О., КоноваленкоВ.І., Дашук Т.І.// Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2010. – Вип.№3. -С.97-99.

Морфологічний діагноз – дисплазія чи рак? / Курик О.Г., Каленська О.В., Баздирєв В.В., Митурич Г.Д. // Український журнал малоінвазиіної та ендоскопічної хірургії. – 2011. – Т. 15, № 1. – С. 23-28.

Хронічний атрофічний гастрит у дітей віком 8-9 років: ендоскопічна і морфологічна діагностика / Курик О.Г., Захараш М.П., Яковенко В.О. , Митурич Г.Д. //Сучасна гастроентерологія. – 2011. – № 1 (57). – С. 48-52

Місце контактної уретеролітотрипсії в наданні швидкої медичної допомоги хворим з каменями сечоводів / Журавчак А.З.,Соснін М.Д.,Мельничук М.П. //Екстренна медична допомога. Європейські стандарти: матеріали конференції 2011р. – С. 53-54.

Лікування хворих з каменями нирок методом черезшкірної нефролітотрипсії в умовах стаціонару короткострокового перебування / Журавчак А.З., Дячук М.Д., Мельничук М.П., Соснін М.Д. // Андрологія та сексуальна медицина. – 2011.- №1-2.-С.10.

Перспективи застосування навігаційної системи в отохірургії /Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2011. -№3. -., – С. 234-235.

Шкорботун В.О. Застосування ларингеальної маски в ринохірургії / Шкорботун В.О., Науменко О.В., Шкорботун Я.В. // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2012.- №3. – С.238-239.

Кохлеарна імплантація при комплексній сенсорній патології (вроджена сенсоневральна глухота та сліпота) / Шкорботун В.О., Шепеленко Н.В., Миронюк Б.М., Шкорботун Я.В. // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2012.- №3. – С.239-240.

Шкорботун В.О. Застосування навігаційної системи в ендоскопічній ендоназальній хврургії лобної пазухи / Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Шкорботун Я.В. // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2012.- №3. – С.237

Стравохід Барретта / Яковенко В.О., Курик О.Г. // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2012. – Vol. 16. -№ 3. – С. 17-22

Аденоїдит, сучасний стан проблеми, підходи до лікування / Шкорботун Я.В., Лях К.В. // З турботою про дитину. – 2012. – № 3.- С.8-11

Шкорботун В.О. Особливості післяопераційного лікування пацієнтів у ранньому періоді після кохлеарної імплантації / В.О.Шкорботун, Я.В.Шкорботун // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2012.- №5. – С.152-153.

Передпухлинні захворювання передміхурової залози в аспекті індивідуального підходу до морфологічної діагностики та лікування / Мельничук М.П., Люлько О.О., Курик О.Г., Журавчак А. З. // Урологія. – 2012. – Т.16, №1. – С.73-81

Соловйова Г.А. Морфологічні особливості гастриту у пацієнтів з хронічними ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів / Соловйова Г.А., Курик О.Г. // Морфологія. – 2012. – № 2. – С. 49-57.

Соловйова Г.А. Порушення мікроциркуляції слизової оболонки шлунка у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів / Соловйова Г.А., Курик О.Г.// Патологія. – 2012. №2. – С. 87-91.

Лапароскопическая нефрэктомия в условиях стационара кратковременного пребывания / Журавчак А.З., Сербул М.М., Мельничук М.П., ДячукМ.Д. // Журнал Общества эндохирургов России. – 2012. – №1. – С. 56-58

Литвак О.О. Спосіб контрацепції із застосуванням комбінованого орального контрацептиву у жінок хворих на цукровий діабет / Литвак О.О. // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2012. – №1. – С. 12-14

Современные подходы к диагностике, лечению и реабилитации репродуктивного здоровья женщин с гиперпластическими процессами эндометрия / Хабрат Б.В., Литвак О. О. // Здоров’я України. – 2012. – №2. – С.42-43.

Стан репродуктивного здоров’я жінок із доброякісною тиреоїдної патологією / Хабрат Б.В., Литвак О. О., Лисенко Б.М., Хабрат А.Б. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2012. – №3(40). – С.74-75

Особливості порушення менструальної функції у жінок із дифузним нетоксичним зобом / Литвак О.О., Хабрат Б.В., Лисенко Б.М., Підаєв А.В.// Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2012. – №3(40). – С.76-78

Квасніцький М.В. Саногенез больових синдромів при остеохондрозі поперекового відділу хребта //Український журнал болю. – 2012. -№ 2. – С.16-20

Квасніцький М.В. Формування больових синдромів при остеохондрозі хребтаУкраїнський журнал болю. – 2012. -№ 3. – 35-36

Мельник Н.Ю. Опыт использования биспектрального индекса электроэнцефалограммы для оценки адекватности анестезии при лапароскопических операциях у детей//Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2012. -№4. – С. 45-48

Мельник Н.Ю. Оценка анестезиологического обеспечения лапароскопических операций у детей с использованием ВІS –мониторинга // Хирургія дитячого віку. – 2012. -№4. – С. 24-28

До питання про травматичність оперативних втручань з приводу післяопераційних вентральних гриж / Ільченко Ф.М., Сербул М.М., Деркач М.М., Гривенко С.Г.// Шпитальна хірургія. – 2012. – №3. -С.30-32.

Лапароскопические и комбинированные симультанные оперции у ранее оперированных больных / Сербул М.М., Ильченко Ф.Н., Деркач Н.Н., Матвейчук В.К. // Проблемы войсковой охраны здоровья:сборник научных трудов Украинской военно-медицинской академии.- Киев,2012.-Выпуск 34.-Т.1.-С.322-324.

Однопортовые вмешательства у больных по поводу хронического холецистита/ Сербул М.М., Ильченко Ф.Н., Матвейчук В.З., Лавринец В.З. //Клiнiчна хiрургiя.-2012.-№10(додаток).-С.50.

Особливосі техніки одно портових оперативних втручань / Сербул М.М., Ільченко Ф.Н., Матвейчук В.З., Лавринец В.З. // Український журнал хірургії.-2012.-№5.-С.50.

Симультанные вмешательства у больных с послеоперационными грыжами и сопутствующим ожирением / Ильченко Ф.Н., Сербул М.М., Матвейчук В.К., Лавринец В.А. //Клiнiчна хiрургiя.-2012.-№8.-С.18.

Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния системы «кость-имлантант» при межвертельном переломе бедренной кости / И.В.Бойко,

А.В. Сабсай, В.Б. Макаров, О.С. Раджабов // Вісті Сев НТУ. – 2012. – №133. -С.355-360

Бойко М.І. Урологія / Бойко М.І., Журавчак А.З.- Вінниця: Нова книга, 2013. – 432с.

Кардиохирургия для кардиологов / Лазаренко О.М., Гупало Ю.М., Сморжевський В.И., Долженко М.М. –К.: Каравела. – 2013. – 280 с.

Бойко М.І. Історія сексології. Період до сексологічних знань (ХІХ ст.)/ Бойко М.І., Чорнокульський І.С.// Андрологія та сексуальна медицина – 2013.- №1.- С. 8-13.

Приапізм, або затяжна ерекція пеніса: етіопатогенез, діагностика та лікування / М.І. Бойко, М.В. Зеляк, Д.І. Казюк, С.Р. Бицкало// Андрологія та сексуальна медицина – 2013.- №1.-С. 44-52.

Бойко М.І. Ефективність антиоксидантної та метаболічної терапії препаратом «Proxeed® Plus» у хворих на чоловічу неплідність / Бойко М.І., Чорнокульський І.С. // Андрологія та сексуальна медицина – 2013.- №1.-С. 62-70.

Морфологічні зміни тканини простати хворих на доброякісну гіперплазію передміхрової залози внаслідок модифікованої вапоризації лазером «dorniermedilasdurobeam» / С.П. Пасєчніков, М.Д. Дячук, О.Г. Курик, А.З. Журавчак // Морфологія. – 2013. – Т. VІІ, № 1. – С. 60-64.

Дячук М.Д. Досвід лазерної вапоризації передміхурової залози діодним лазером dorniermedilasurobeam 940nm // Медицина неотложных состояний. – 2013. – 3 (50) . – С. 13-16

Результати лікування тромбозу глибоких вен. Чи можливо запобігти розвитку постфлебітичного синдрому / Гупало Ю.М., Швед О.Є., Лазаренко О.М., Шамрай-Сас А.В. // Клінічна флебологія. – 2013. – Т. 6, №1. – С.65-66

Гемодинамічна роль ультразвукового дуплексного сканування у виборі тактики при плануванні артеріальної реконструкції / Швед О.Є., Гупало Ю.М., Шамрай-Сас А.В., Наболотний О.І. // Клінічна флебологія. – 2013. – Т. 6, №1. – С. 184-185

Клінічне застосування тестування імплантатів на біосумісність з організмом реципієнта / Лазаренко О.М., Прокопенко І.В., Литвин П.М., Алексєєва Т.А. // Клінічна флебологія. – 2013. – Т. 6, №1. – С. 15-16

Тромбоз глибоких вен. Тактика та стратегія / Гупало Ю.М., Швед О.Є., Лазаренко О.М., Шамрай-Сас А.В. // Медицина невідкладних станів. – 2013. – №2 (49). -С.127-128

Ендовенозна лазерна абляція чи венектомія. За і проти / Гупало Ю.М., Швед О.Є., Лазаренко О.М., Шамрай-Сас А.В. //Клінічна флебологія. – 2013. – Т. 6, №1. -С.143-144

Бойко І.В. Организация экстренной медицинской помощи пострадавшим с политравмой на этапах медицинской / І.В. Бойко,Зафт В.Б., Лазаренко Г.О. // Медицина невідкладних станів. – 2013. – №2 (49). -С. 77-85

Литвак О.О. Влияние тиреиодной патологии на развитие и клиническое течение лейомиомы матки // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: зб.наук.праць.- Вип.2. – Київ-Луганськ, 2013.- С.16-20

Мельник Н.Ю. Оценка анестезиологического обеспечения лапароскопических операций у детей с использованием –мониторинга // Хірургія дитячого віку. – 2013. – №1. – С. 48-52.

Квасніцький М.В. Блокади під сонографічним контролем при дегенеративно-дистрофічному ураженні фасеткових суглобів на поперековому відділі хребта //Український нейрохірургічний журнал. -2013. – 34. – 25-28

Удосконалення приживлення алотрансплантатів при герніопластиці методом індивідуальної наноадаптації поверхні імплантатів (експериментальне дослідження) / Алексєєва Т.А., Гомоляко І.В., Грищук Я.І., Лазаренко О.М.// Медицина невідкладних станів. – 2013.-№ 3 (50).-С. 164-169.

Experimental study to reduce the body`s foreign body reaction to prosthetic mesh implantation in the surgic treatment of abdominal hernias / F. Ilchenko, M.M. Serbul, O.N. Lazaarenko, Y.I. , Grischuk // Hernia. – 2013. – Vol. 17- (Suppl 2). – P.66 -110

Использование в клинике метода тестирования имплантатов при помощи атомно-силового микроскопа / Алексеева Т.А.,Дячук Д.Д.,Гупало Ю.М.,Литвин П.М. //Клінічна флебологія. – 2013.- Том 6.-№ 1.-С. 13-17.

Досвід комплексного лікування синдрому грушоподібного м’язу із застосуванням методу екстракорпоральної ударно-хвильової терапії / В.А. Алейнік, Р.А. Нарепеха, М.В.Квасніцький // Практична медицина. – 2013. – №1. – С.240-245

Квасніцький М. В. Діагностика та надання першої медичної допомоги при черепно-мозковій травмі // Медицина невідкладних станів. – 2013. – №3 (50). – С. 169-175

Морфологічна діагностика коло ректальних неоплазій / Курик О.Г., Бондар Л.В., Яковенко В.О., Баздирєв В.В. // Український медичний альманах. – 2013. – Том 16, № 3. – С. 36-38

Курик О.Г. Діагностика аденом товстої кишки / Курик О.Г., Яковенко В.О., Бондар Л.В. // Український медичний альманах . – 2013. – Т. 16, № 3. – С. 42-46

Алгоритм ранней диагностики, профилактики и лечения гипертрофических рубцов после повторных операций на передней брюшной стенки / Ильченко Ф.Н., Сербул М.М.,

БарановскийЮ.Г., ГривенкоС.Г. // Харківськахірургічнашкола. – 2013. – №3. – С.16-18

Experimentalstudytoreducethebody’sforeignbodyreactiontoprostheticmeshimplantationinthesurgicaltreatmentofabdominalhernias / IlchenkoF., Serbul.M. // Hernia. – 2013. – № 5. – Р.75.

Денисенко А.І. Особенности периоперационного обезболивания при лапароскопических операциях // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2013. – №1. – С. 72-75

Денисенко А.І. Профилактика и интенсивная терапия абдоминального компартмент-синдрома //Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2013. – №1. – С. 75-76

Результати оперативного лікування хронічної венозної недостатності методом ендовенозної лазерної абляції / Гупало Ю.М., Швед О.Є., Лазаренко О.М., Шамрай-Сас А.В. // Серце і судини. – 2013. -№ 3. – С. 23-25

Урология: национальный учебник для студентов высших медицинских учебных заведений / С. П. Пасечников, С. А. Возианов, В. М. Лесовой [и др.]. – Винница: Новая Книга, 2014. – 455 с.

Удосконалення приживлення алотрансплантатів при герніопластиці методом індивідуальної наноадаптації поверхні імплантатів (експериментальне дослідження) / Т. А. Алексєєва, І. В. Гомоляко, Я. І. Грищук [та ін.] // Медицина невідкладних станів. – 2013. – № 3 (50). – С. 164-169.

Использование физических методов для определения совместимости имплантатов / Т. А. Алексєєва, Д. В. Боровик, С. П. Галич [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2014. – № 1. – С. 64-68.

Індивідуальне тестування імплантатів на сумісність з організмом реціпіента за допомогою атомно-силового мікроскопу (АСМ) / Т. А. Алексєєва, И. В. Гомоляко, О. М. Лазаренко, П. М. Литвин // Лабораторна діагностика. – 2014. – № 1 (67). – С. 39-43.

Адаптация поверхности имплантатов к организму реципиента / Т. А. Алексеева, О. В. Береговой, Д. В. Боровик [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2014. -№.3. – С. 52-55.

Тестирование биосовместимости различных типов неорганических имплантов и деструкция их поверхности / Алексєєва Т. А., Гомоляко И. В., Лазаренко О. М. [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2014. – № 9. – С. 19-24.

Магнітна силова спектроскопія атеросклеротичних бляшок / Алексєєва Т.А., Горобець С.В., Горобець О.Ю. [та ін.] // Медичні перспективи. – 2014. – Т. ХIХ, №1. – С. 4-10.

Тромбектомія із стегново-підколінного сегменту при оклюзійно-стенотичних ураженнях гомілкових артерій / Гупало Ю.М., Щвед О.Є., Коломоєць О.М. [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2014. – №11.2. – С. 9-11.

Антитромбоцитарные и антикоагулянтные препараты: возможности и ограничения в применении / О. М. Лазаренко, Ю. М. Гупало, О. Є. Швед, [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2014. – №11.2. – С. 32-36.

Черезшкірні ендоваскулярні втручання в комплексному лікуванні хворих з синдромом діабетичної стопи / О. І. Пітик, В. В. Бойко, Ю. В. Іванова [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2014. – №11.2. – С. 59-61.

Мельник Н. Ю. Оцінка нейроендокринної стресової відповіді в умовах карбоксиперитонеуму у дітей під час лапароскопічних операціях у дітей / Н. Ю. Мельник // Проблеми військової охорони здоров’я. – 2014. – Вип. 36. – Інвент № 593. – С. 223-235.

Биомеханическое изучение особенностей распределения нагрузок в головке и шейке лучевой кости / Бойко І. В., Макаров В. Б., Щербаков Д. Є., Раджабов О. С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2013. – №1. – С. 21-27.

Квасніцький М. В. Епідуральні стероїдні ін’єкції в лікуванні корінцевого синдрому зумовленого дегенеративно дистрофічним ураженням хребта / М. В. Квасніцький // Український нейрохірургічний журнал. – 2014. – № 4. – С. 65-69.

Квасніцький М. В. Епідуральні стероїдні ін’єкції в лікуванні хронічного нижньопоперекового болю зумовленого дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта / М. В. Квасніцький // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2014. – № 3. – С. 52-57.

Зафт В. Б. Современная лабораторная диагностика остеопороза / В. Б. Зафт, А. А. Зафт, Ж. А. Клімова // Здоров’я України. – 2014. – № 3 (27). – С. 51 – 52.

Бойко І. В. Комплексний підхід до профілактики тромбоемболічних ускладнень після ендопротезування кульшового і колінного суглобів / І. В. Бойко, В. Б. Зафт, Г. О. Лазаренко // Клінічна хірургія. – 2014. – № 11.2. – С. 5-8.

HistologycalchangesinprostatetissueundertheinfluenceofdorniermedilasDurobeam 940 nmlaserwhileapplyingmethodofmodified vaporization of benign adenomatous hyperplasia of prostate / М. Д. Дячук, С. П. Пасєчніков, А. З. Журавчак, О. Г.Курик // European Medical, Health and Pharmaceutical Journal. -2013. – Vol 6, Issue2. – P. 8-11.

Журавчак А. З. Стан мікроциркуляторного русла після лапароскопічної та відкритої пієлопластики / А. З. Журавчак, Д. З. Воробець, О. В. Шипелик // Клінічна хірургія. – 2014. – № 8. – С. 55-58.

Морфологічне дослід­ження тканини перед­міхурової залози з аденоматозною гіпер­плазією після комбіно­ва­ного лікування ме­то­дом вапоризації ла­зе­ром Dornier Medilas UroBeam і трансуретральної резекції / О. Г. Курик, С. П. Пасєчніков, М. Д. Дячук, А. З. Журавчак // Наука і практика. – 2014. – № 1(2). –С. 154-160.

Журавчак А. З. Лапароскопічна радикальна простатектомія, як метод малоінвазивного лікування раку передміхурової залози / А. З. Журавчак, М. П. Мельничук, М. Д. Дячук // Клінічна хірургія. – 2014. – № 11.2. – С. 15-18.

Бойко М. І. Порівняльна характеристика методів оперативного лікування пацієнтів з варикоцеле / М. І. Бойко, С. П. Пасєчніков, О. М. Бойко // Клінічна хірургія. – 2014. – № 4. – С. 46-48.

Шкорботун Я. В. Оцінка можливості візуалізації простору верхньощелепного синуса, як критерій вибору доступу при ендоскопічний гайморотомії / Я. В. Шкорботун // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 1, т. 1. – С. 212-217.

Шкорботун Я. В. Застосування конусно-променевої томографії при навчанні лікарів-отоларингологів / Я. В. Шкорботун // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 4, т. 2. – С. 62-64.

Шкорботун Я. В. Прогнозування можливості візуального контролю простору верхньощелепного синуса при ендоназальній ендоскопічній гайморотомії / Я. В. Шкорботун // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2014. – №1. – C. 70-73.

Застосування навігаційної системи при ендоскопічних реопераціях на структурах порожнини носа та при носових пазухах у хворих з рецидивами хронічного риносинуситу / В. О. Шкорботун, Т. Г. Кунах, Я. В. Шкорботун, Т. С. Слободян // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2014. – № 3. – С. 189-190.

Шкорботун В. О. Особливості ендоскопічних втручань на сфероїдальному синусі у дітей / В. О. Шкорботун, Я. В. Шкорботун // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2014. – № 3. – С. 191-192.

Шкорботун Я. В. Аденотомія у дітей, коли і як робити / Я. В. Шкорботун, К. В. Лях // З турботою про дитину. – 2014. – №2(47). – С. 46-49.

Шкорботун В. О. Особливості малоінвазивних ендоскопічних доступів до гайморової пазухи при хірургічному лікуванні пацієнтів з одонтогенними верхньощелепними синуситами / В. О. Шкорботун, Т. Г. Кунах, Я. В. Шкорботун // Журнал вушних носових і горлових хвороб. – 2014. – № 5. – С. 166.

 

ПРОПОЗИЦІЇ У РЕЄСТРАХ ГАЛУЗЕВИХ НОВОВВЕДЕНЬ  МОЗ УКРАЇНИ

 

Акушерство та гінекологія

 1. Реєстр. № 7/34/11. Метод комбінованого хірургічного лікування та реабілітації жінок репродуктивного віку із поєднаною підслизовою, інтрамуральною та субсерозною локалізацією міоматозних вузлів / Гладчук І.З., Хабрат Б.В., Литвак О.О., Лисенко Б.М., Пак О.В. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 7-8.
 2. Реєстр. № 8/34/11. Метод реабілітації жінок різного віку після хірургічного лікування шляхом гістероскопи з приводу гіперпластичних процесів ендометрії / Хабрат Б.В., Наустинна Л.С., Литвак О.О., Лисенко Б.М., Осипенко О.Д. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 8-9.
 3. Реєстр. №9/34/11Спосіб реабілітації фертильної функції жінок після хірургічного лікування субмукозної міоми матки малоінвазивними методами / Хабрат Б.В., Литвак О.О., Лисенко Б.М. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 9.
 4. Реєстр. № 34/36/12. Метод контрацепції із застосуванням комбінованого орального контрацептиву у жінок з ожирінням та надлишковою масою тіла / Хабрат Б.В., Наустинна Л.С., Литвак О.О., Лисенко Б.М., Осипенко О.Д. // РГН. – 2012. – №36. – С. 26.
 5. Реєстр. № 35/36/12. Метод контрацепції із застосуванням комбінованого орального контрацептиву у жінок хворих на цукровий діабет / Хабрат Б.В., Наустинна Л.С., Литвак О.О., Лисенко Б.М., Осипенко О.Д. // РГН. – 2012. – №36. – С. 27.

 

Анестезіологія та реанімація

 1. Реєстр. № 30/34/11. Метод оптимізації анестезіологічного забезпечення лапароскопічних операцій у дітей шляхом використання bis-моніторингу / Мельник Н.Ю., Шейко М.С. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 20-21.
 2. Реєстр. №41/36/12. Спосіб проведення низькопоточної анестезії з оптимізованою де- нітроге нацією / Науменко О.В., Рудь O.A. // РГН. – 2012. – №36. – С. 32-33.

 

Дерматологія

 1. Реєстр. № 126/36/12. Спосіб комбінованого застосування гепатопротектора та антигі стамінного препарату у хворих на алергодерматози /       Ошивалова О.О., Шармазан С.І., Якобчук A.B., Бойчук А.М. // РГН. – 2012. – №36. – С. 86-87.
 2. Реєстр. № 127/36/12. Спосіб лікування хворих на червоний плескатий лишай із поєдна­ною патологією гепатобіліарної системи та метаболічними по­рушеннями / Ошивалова О.О. // РГН. – 2012. – №36. – С. 87.

 

Кардіологія та ревматологія

 1. Реєстр. № 84/34/11. Застосування догоспітального тромболізису у хворих на гострий інфаркт міокарда з підйомом сегменту ST / КравченкоA.M.,Коломоєць М.Ю., Мартишок О.М., Сімак І.М. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 53-54.
 2. Реєстр. № 85/34/11. Спосіб фазової діагностики ішемічної хвороби серця на фоні цукрового діабету 2-го типу / Коломоєць М.Ю., Ушенко О.Г., Павлюкович Н.Д., Павлюкович О.В. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 54-55.

 

Неврологія

 1. Реєстр. № 218/36/12. Визначення оптимального рівня артеріального тиску при прове­денні антигіпертензивної терапії у хворих з неврологічними роз­ладами / Кравченко A.M., Коваленко О.Є., Оводюк Н.М., Лит­вин О.В. // РГН. – 2012. – №36. – С. 152-153.

 

Нейрохірургія

 1. Реєстр. № 178/34/11. Спосіб проведення перидуральної блокади при дегенеративних захворюваннях хребта / Квасніцький М.В. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 107-108.
 2. Реєстр. № 222/36/12. Спосіб лікування радикулярного больового синдрому при дегене­ративному ураженні поперекового відділу хребта / Квасніцький М.В. // РГН. – 2012. – №36. – С. 155-156.
 3. Реєстр. № 223/36/12. Спосіб лікування хронічного поперекового болю при дегенеративному ураженні хребта / Квасніцький М.В. // РГН. – 2012. – №36. – С. 156.

 

Соціальна медицина

 1. Реєстр. № 603/37/12. Застосування медико-економічного аналізу для організації на­дання медичної допомоги / Котуза А.С., Цанько І.І. // РГН. – 2012. – №37. – С. 197-198.

 

Стоматологія

 1. Реєстр. № 251/35/11. Спосіб лікування катарального гінгівіту з використанням антигомо-токсичної терапії / Дементьєва О.В. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С.145-146.
 2. Реєстр. № 436/37/12. Спосіб лікування червоного плескатого лишаю слизової оболон­ки порожнини рота з використанням антигомотоксичної терапії / Дементьєва О.В. // РГН. – 2012. – №37. – С. 72-73.

 

Терапія

 1. Реєстр. №337/35/11.Спосіб використання уніфікованих карт для стратифікації ризику розвитку серцево-судинних ускладнень, виявлення та моніторингу факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертензію / Мороз Г З.., Гідзинська І.М., Ласиця Т.С., Дзізінська О.О., Лисенко І.Ю., Безпрозванна В.М. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 190-191.
 2. Реєстр. № 338/35/11. Спосіб підвищення поінформованості та активного залучення до лікувально-профілактичних заходів та моніторингу артеріального тиску та інших факторів ризику пацієнтів з артеріальною гіпертензією / Кравченко А.М., Мороз Г.З., Гідзинська І.М., Ласиця Т.С., Дзізінська О.О., Мельничук Н.О. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 191.
 3. Реєстр. №339/35/11.Спосіб поляризаційної діагностики ішемічної хвороби серця на супутнього анемічного синдрому / Коломоєць М.Ю., Павлюкович Н.Д., Ушенко О.Г., Павлюкович О.В. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 191-192.
 4. Реєстр. № 476/37/12.Застосування розувастатину в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) та ішемічну хворобу серця (ІХС) зі зниженою деформабельністю еритроцитів / Коломоєць М.Ю., Міхалєв К.О., Чурсіна Т.Я. // РГН. – 2012. – №37. – С. 106.
 5. Реєстр. № 477/37/12. Морфологічна діагностика хронічного гастриту / Курик О.Г., Коломоєць М.Ю., Вашеняк О.О. // РГН. – 2012. – №37. – С. 106 -107.
 6. Реєстр. № 478/37/12. Спосіб підвищення прихильності до лікування хворих на артеріальну гіпертензію в амбулаторних умовах / Дячук Д.Д., Мороз Г.З., Гідзинська І.М., Ласиця Т.С., Лисенко І.Ю. (0442546441), Безпроз ванна В.М. // РГН. – 2012. – №37. – С. 107.

 

Урологія

 1. Реєстр. №384/35/11Спосіб відведення сечі після оперативних втручань на верхніх сечових шляхах / Соснін М.Д., Журавчак А.З. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 213-214.
 2. Реєстр. № 488/37/12. Спосіб діагностики еректильної дисфункції / Бойко М.І., Чорнокульський І.С. // РГН. – 2012. – №37. – С. 114-115.

 

Хірургічне лікування серця та судин

 1. Реєстр. № 480/35/11. Спосіб уздс-конрольовоного хірургічного лікування сегментарного стенозу артерії при облітеруючому атеросклерозі / Гупало Ю.М., Швед О.С., Шамрай-Сас A.B. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 262.
 2. Реєстр. № 481/35/11. Спосіб УЗД контрольованого хірургічного лікування хронічної венозної недостатності шляхом ендовенозної лазерної абляції /       Гупало Ю.М., Швед О.Є., Шамрай-Сас А.В. // РГН. – 2011. – № 34-35. – С. 263.
 3. Реєстр. № 520/37/12. Ретроградна пінна склеротерапія під контролем ультразвукового дуплексного сканування / Гупало Ю.М., Швед О.Є., Дячук Д.Д., Шамрай-Сас A.B., Наболотний О.І. // РГН. – 2012. – №37. – С. 134.

 

Хірургія

 1. Реєстр. № 578/37/12. Ендоскопічна і морфлогічна діагностика стравоходу Барретта / Курик О.Г., Коломоєць М.Ю., Яковенко В.О., Каленська О.В. // РГН. – 2012. – №37. – С. 180.