Публічний договір про медичне обслуговування

Завантажити документ в форматі doc

м. Київ 2018 р.

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (надалі – Виконавець), що є бюджетним неприбутковим закладом, в особі заступника директора з економічних та господарських питань Лисенка Юрія Миколайовича, що діє на підставі довіреності, з однієї сторони, та фізична особа, яка звернулась до Виконавця для отримання медичних послуг (надалі – Замовник), з іншої сторони, (разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає і зобов’язується повністю відшкодувати Виконавцеві усі фактичні витрати, пов’язані із виконанням цього Договору, а Виконавець уповноважується здійснювати стаціонарне медичне обслуговування Замовника в хірургічному стаціонарі Центру стаціонарної допомоги, терапевтичному стаціонарі з інфарктними ліжками Центру стаціонарної допомоги та дитячому стаціонарі дитячого консультативно-лікувального центру Виконавця на підставі письмового звернення Замовника (заяви про приєднання до публічного договору), в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором, за кодом CPV 85110000-3 – послуги лікувальних закладів та супутні послуги (ДК 021:2015).

1.2. Рішення про обсяг та умови здійснення медичного обслуговування приймається Виконавцем відповідно до медичних стандартів без погодження з Замовником.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Замовник зобов’язаний:

2.1.1. Повністю відшкодувати Виконавцеві суму понесених витрат за здійснення стаціонарного медичного обслуговування за цим Договором за період його дії.

2.1.2. Підписати, наданий Виконавцем, акт наданих медичних послуг після отримання медичного обслуговування, якщо буде така необхідність.

2.1.3. У разі відсутності у Виконавця певних лікарських препаратів або виробів медичного призначення (в т.ч. дороговартісних розхідних матеріалів), про що Виконавець інформує Замовника, придбати їх за власний рахунок.

2.1.4. Повідомити Виконавцеві достовірні дані про свою особу, надати можливість зробити копії: документу, який посвідчує особу Замовника, ідентифікаційного коду Замовника, свідоцтва про народження та документу, що підтверджує повноваження законного представника (у випадку, якщо пацієнтом є малолітня або неповнолітня особа).

2.1.5. До початку отримання медичного обслуговування за цим Договором, надати Виконавцю всю відому інформацію про стан свого здоров’я, симптоми, наявність медичних протипоказань, іншу інформацію, яка має значення для встановлення медичного діагнозу та лікування.

2.1.6. Піклуватись про стан свого здоров’я, своєчасно звертатись за медичною допомогою до Виконавця.

2.1.7. Ознайомитись із Правилами перебування пацієнтів в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та не порушувати їх.

2.1.8. Дотримуватись етики поведінки у спілкуванні з персоналом Виконавця.

2.1.9. Точно і своєчасно виконувати приписи і рекомендації лікарів Виконавця.

2.1.10. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, та містить комерційну таємницю або являється конфіденційною.

2.2. Замовник має право:

2.2.1. Звернутись до Виконавця для надання належного медичного обслуговування в межах сплачених коштів.

2.2.2. Отримати достовірну і повну інформацію про стан свого здоров’я за винятком випадків, коли надання повної інформації, на думку медичного працівника Виконавця, може зашкодити здоров’ю Замовника.

2.2.3. На письмову відмову від медичного обслуговування після отримання від медичного працівника інформації про застосування методів діагностики, профілактики або лікування, а також про наслідки, які можуть зашкодити здоров’ю у разі відмови від медичного втручання.

2.2.4. На збереження таємниці про стан свого здоров’я, діагноз та інші відомості, одержані при медичному обстеженні, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.2.5. Отримати інформацію щодо наданих медичних послуг.

2.2.6. Отримати діючі тарифи за здійснення медичного обслуговування в електронній формі на офіційному веб-сайті Виконавця http://clinic.gov.ua/.

2.3. Замовник не має права відмовитись від оплати фактично наданих медичних послуг.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Здійснювати медичне обслуговування Замовника відповідно до медичних стандартів в межах можливостей Виконавця.

3.1.2. При наданні медичних послуг за Договором здійснювати його належне документальне оформлення та зберігати у себе медичну документацію у порядку та строки, встановлені законодавством.

3.1.3. Закріпити Замовника за лікуючим лікарем.

3.1.4. Надати Замовнику в доступній формі інформацію про стан його здоров’я (за винятком випадків, коли надання повної інформації, на думку медичного працівника Виконавця, може зашкодити здоров’ю Замовника), мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювань, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я.

3.1.5. Не розголошувати лікарської таємниці та персональні дані, які були отримані Виконавцем при виконанні цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.1.6. Надати Замовнику акт наданих медичних послуг та виставити рахунок на сплату на підставі акту.

3.1.7. Надавати Замовнику лист непрацездатності на період хвороби з тимчасовою втратою працездатності та виписку із історії хвороби після отримання від Замовника документу, що підтверджує факт оплати наданих медичних послуг.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Самостійно, на підставі медичних стандартів і методик, визначати обсяг медичного обслуговування, який необхідно здійснити Замовнику при його зверненні до Виконавця.

3.2.2. Змінити вартість медичного обслуговування в процесі дії Договору та оприлюднити діючі тарифи на офіційному веб-сайті http://clinic.gov.ua/.

3.2.3. Відмовитись від подальшого медичного обслуговування, якщо Замовник не виконує медичних приписів або Правил перебування пацієнтів в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, за умови, що це не загрожуватиме життю Замовника.

3.2.4. Припинити подальше медичне обслуговування та розірвати договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Замовником умов цього Договору (у тому числі, але не обмежуючись, умовами, передбаченими р.4 Договору), за умови, що це не загрожуватиме життю Замовника.

  1. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна вартість медичного обслуговування протягом дії Договору складається з суми актів наданих медичних послуг.

4.2. Оплата наданих медичних послуг здійснюються у національній валюті України – гривні, безготівково, шляхом перерахування коштів на реєстраційний рахунок Виконавця, в день отримання акту наданих медичних послуг та рахунку, але в будь-якому разі до отримання виписки із історії хвороби та листа непрацездатності на період хвороби з тимчасовою втратою працездатності.

4.3. Інформація щодо здійсненого медичного обслуговування Замовника відображається в акті наданих медичних послуг та може бути надана Замовнику за його зверненням.

4.4. Виконавець може вимагати від Замовника проведення звірки взаєморозрахунків, які оформляються актом звірки. У разі відмови з боку Замовника від підписання акту звірки заборгованість вважається погодженою.

4.5. Зобов’язання Замовника щодо оплати медичного обслуговування у Виконавця вважаються виконаними належним чином та у повному обсязі в момент надходження на рахунок Виконавця грошових коштів у розмірі, що підлягає оплаті згідно умов Договору. Часткова оплата не вважається належним виконанням зобов’язання і не звільняє Замовника від відповідальності за неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань по оплаті медичного обслуговування.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Спори, що виникли в ході виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Питання та спори, щодо яких між Сторонами не досягнута згода шляхом переговорів, розглядаються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.2. У випадку невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі збитки у відповідності з чинним законодавством України.

5.3. Виконавець звільняється від відповідальності за ефективність лікування, а також за будь-які негативні наслідки, що можуть виникнути при лікуванні в результаті:

5.3.1. неявки чи несвоєчасної явки Замовника на заплановані візити або контрольні медичні огляди;

5.3.2. дострокового припинення Замовником призначеного лікування (обстеження тощо);

5.3.3. неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Замовником істотних відомостей про стан свого здоров’я;

5.3.4. недотримання приписів та рекомендацій лікарів Виконавця;

5.3.5. порушення встановленого Виконавцем режиму лікування;

5.3.6. вживання Замовником препаратів та/або продуктів, що можуть викликати зміну показань проведених досліджень або лабораторних аналізів, зникнення старих або появи нових симптомів;

5.3.7. письмової відмови Замовника від лікування при умові, що він був проінформований у доступній формі про наслідки відмови від запропонованого лікування;

5.3.8. продовження курсу лікування, який було розпочато в іншому лікувальному закладі або іншим лікарем, що не є працівником Виконавця.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору і яких Сторона не змогла уникнути та передбачити. До таких обставин за згодою Сторін відносяться: повінь, землетрус, інші стихійні лиха та стихійні природні явища, а також воєнні дії або інші обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами договірних зобов’язань і які не піддаються їх контролю.

5.5. При настанні обставин, визначених Сторонами у п.5.4. Договору, що підтверджується відповідним документом Торгово-Промислової Палати України, Сторона, для якої настали відповідні обставини та умови, повинна не пізніше ніж у семиденний строк повідомити про них іншу Сторону.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Замовник, письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Виконавця, підтверджує факт ознайомлення з умовами Договору та приймає всі його умови, а дата першого звернення (дата підписання заяви про приєднання до публічного договору) за згодою сторін вважається датою укладення цього Договору.

6.2. Доказом укладення цього Договору є письмова заява Замовника про приєднання до публічного договору, складена Виконавцем та підписана Замовником власноручно.

6.3. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання, тобто до моменту отримання Замовником виписки із історії хвороби.

6.4. Договір може бути розірваний достроково у порядку та у спосіб, встановлений чинним законодавством України.

6.5. Закінчення строку дії Договору або його дострокове розірвання не звільняє Сторони від повного виконання зобов’язань за Договором, що виникли в період його дії.

  1. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір є публічним договором та містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг в його межах.

7.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги.

7.3. Виконавець не має права відмовитись від укладання цього Договору за наявності у нього можливості надати Замовнику медичні послуги.

7.4. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Виконавця та у паперовому вигляді на інформаційних стендах у Центрі стаціонарної допомоги та дитячому стаціонарі дитячого консультативно-лікувального центру Виконавця.

7.5. Всі додаткові угоди, додатки, та інші документи, на підставі яких виконується Договір, є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7.6. Сторони допускають попередній обмін документами засобами факсимільного зв’язку або засобами електронної пошти з подальшою обов’язковою заміною на оригінали, при цьому факсимільні та скановані копії документів до заміни на оригінали мають силу оригіналів документів.

7.7. Цей Договір оприлюднено на офіційному веб-сайті Виконавця та розміщено у паперовому вигляді на інформаційних стендах в Центрі стаціонарної допомоги та Дитячому лікувально-консультативному центрі.

7.8. Сторони зобов’язуються дотримуватись законодавства з протидії корупції. При виконанні своїх зобов’язань за Договором Сторони не здійснюють і не будуть здійснювати будь-яких дій, які суперечать вимогам законодавства у сфері запобігання корупції.

7.9. Підписуючи даний Договір, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, на здійснення Виконавцем медичних втручань (застосування методів діагностики, профілактики і лікування), на доступ до своїх персональних даних та їх обробку, необхідну для забезпечення лікування, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Сторони підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

  1. АДРЕСА, РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Державна наукова установа
«Науково-практичний центр профілактичної та
клінічної медицини» ДУС
01014, м. Київ вул. Верхня, 5,
Код ЄДРПОУ 05415786,
р/р 31252268112085,
р/р 31259268212085
в ДКСУ, МФО 820172
ІПН 054157826553
Ел.пошта: DUSdogovora-524@ukr.net