Рада молодих учених

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами

1. Загальна частина

1.1. Рада молодих учених (далі − РМУ, Рада) Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (далі – Центр) є самоврядною організацією наукових працівників та лікарів віком до 35 років.
1.2. РМУ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України «Про  вищу  освіту», «Про  наукову  і науково-технічну  діяльність»,  «Про  об’єднання  громадян», нормативними документами Міністерства освіти і науки  України та Міністерства  охорони  здоров’я  України,  відповідно  до  Статуту Центру та на підставі цього Положення.
1.3. РМУ у  своїй роботі  керується  принципами  верховенства наукової  творчості,  рівноправності усіх  членів,  самоврядування  та  гласності  у  роботі;  накопичення  і примноження  наукового  потенціалу  та  виховання  майбутніх наукових кадрів.
1.4. Назва самоврядної організації.
1.4.1.  Українською  мовою:  Рада молодих учених Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. Скорочено: РМУ ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.
1.4.2.  Англійською  мовою:  Young  Scientists’ Сouncil Society of State Institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» State Administrative Department. Скорочено: RPCPCM YSC.
1.5. РМУ функціонує без державної реєстрації, не набуває правюридичної  особи  та  не  може  виступати  від  свого  імені  в  цивільніправовідносини.
1.6. РМУ працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, структурними  підрозділами та профспілковою організацією Центру.
1.7. УРМУ відсутня система членських внесків.
1.8.  РМУ не здійснює фінансових функцій.

2. Мета, завдання, функції  та напрями діяльності

2.1.  Метою  діяльності РМУ  є  всебічне  сприяння розвитку  медичної  науки  та  захист  наукових  і  професійних інтересів молодих учених.
2.2. Завданнями РМУ є:
– сприяння  підвищенню  якості  підготовки  спеціалістів, підвищенню  кваліфікації  та  постійному ознайомленню  молодих  лікарів  із  досягненнями  медичної та суміжних наук;
– сприяння  науковій  діяльності  молодих  лікарів,  підтримка самостійної науково-дослідницької роботи;
– підвищення  теоретичного  рівня  і  практичної  значущості науково-дослідницьких робіт молодих учених;
– сприяння  публікації  та  впровадження  в  практику результатів наукових робіт молодих лікарів;
– проведення  наукових форумів;
– поширення  міжнародних  зв’язків,  встановлення  контактів з  науковими  товариствами  України  та  зарубіжних  країн для обміну делегаціями  і спільної наукової діяльності.

3. Керівництво радою молодих учених

3.1. Керівництво РМУ здійснює Голова РМУ, який обирається на Засіданні РМУ.
3.2. На Засіданні РМУ також обираються Заступник Голови та Секретар РМУ.
3.3. РМУ в  межах  своєї  компетенції  може функціонувати як дорадчий орган при заступникові директора з наукової роботи Центру.
3.4. Членами  РМУ можуть  бути наукові працівники та лікарі, які займаються (або мають бажання займатися) науковою діяльністю.
3.5. РМУ уповноважена  приймати  рішення  простою більшістю  голосів  осіб,  які  беруть  участь  у  голосуванні,  за наявності  кворуму  не  менше двох  третин  від  загального  складу членів Ради.
3.6. Функції РМУ:
– організовує  та  проводить  наукові  форумитаінші заходи, передбачені планом роботи РМУ;
–  сприяє комплексній  розробці молодими  ученими  наукових робіт зпровідних проблематик Центру;
– налагоджує  співробітництво згромадськими науковими об’єднаннями;
–  розглядає  питання,  що  виносяться  на  обговорення  членами РМУ;
–  в разі потреби виносить  питання,  що  стосуються  роботи РМУ,  на  розгляд  Науково-методичної ради та Вченої ради Центру;
–  підтримує  зв’язки  з  РМУ інших науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів в Україні та за кордоном.
3.7. РМУ має право:
–  заслуховувати  та  обговорювати  звіти  Голови  Ради  та  членів Ради про їх діяльність;
–  ухвалювати  резолюції,  звернення  та  інші  необхідні документи;
–  приймати  рішення  про  прийом  до  Ради  нових  членів  та  виключення з членів Ради.
3.8.  Рішення  Ради  оформлюються  у  вигляді  постанов.
3.9. Засідання РМУ відбуваються не рідше одного разу в квартал.
3.10. Голова РМУ.
3.10.1. Голова РМУ (далі – Голова) обирається Радою з числа членів Ради простою більшістю голосів на строкдо п’яти років.
3.10.2. Кандидатури на посаду Голови можуть висуватися Радою, адміністрацією Центру або в порядку самовисування.
3.10.3. Голова  може  бути  вивільнений  від цих обов’язків  на Засіданні РМУ шляхом голосування простою більшістю голосів.
3.10.4. Голова РМУ:
–  репрезентує  РМУ у  стосунках  з  керівництвом Центру,  державними  та  громадськими  організаціями,  установами  та підприємствами  усіх  форм  власності,  як  в  Україні,  так  і  за  її межами;
– є членом Науково-методичної ради Центру;
–  здійснює оперативний  контроль за діяльністю  РМУ та виконанням її рішень;
– представляє  на  Засіданні РМУ річний  звіт  про  діяльність РМУ;
– здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень.
3.10.5.  У  разі  тимчасової  неможливості  виконання  Головоюпокладених  на  нього  обов’язків,  останній  має  право  на  цей  час передати  свої повноваження Заступнику Голови на  термін  не більше  одного  місяця.
3.11. Секретар РМУ:
–  здійснює  оформлення  та  упорядкування  обліково-звітної документації РМУ;
– веде діловодство РМУ, зокрема, оформляє протоколи засідань РМУ.
3.12. Заступник Голови  РМУ  здійснює  безпосереднє керівництво науковою,  організаційно-методичною  діяльністю  та зовнішніми  зв’язками  з питань, які делеговані йому Головою РМУ.

4. Членство у раді молодих учених

4.1.  Членство  у РМУ здійснюється  на  добровільних засадах і є індивідуальним.
4.2.  Членом РМУ може  бути  кожен науковий працівник та лікар, а такожлікар-інтерн, клінічний ординатор та здобувач Центру віком  до  35  років,  який  визнає  це  Положення  та бере участь у науковій діяльності.
4.3.  Прийом  в  члени  РМУ проводиться на її засіданнях простою  більшістю  голосів  на  підставі  письмової заяви (анкети) претендента.
4.4. Членство у РМУ припиняється у випадку:
– виходу з РМУ за власним бажанням та по досягненні віку 35 років;
– постійного злісного порушення цього Положення;
– дій,  що  завдають  шкоди  РМУ або  підривають її авторитет;
–  у випадку звільнення з Центру.
4.5. Рішення  про  припинення  членства  в  РМУ приймається Радою простою більшістю голосів.
4.6. По досягненні членом РМУ 35-річного віку він (за його бажанням) може бути Почесним Членом РМУ.

5. Права та обов’язки членів ради молодих учених

5.1.Члени РМУ мають право:
– брати участь у заходах, які проводить РМУ;
– обговорювати  питання  діяльності  РМУ та  вносити  пропозиції щодо вдосконалення його роботи;
– отримувати  методичну  та  інформаційну  допомогу  від РМУ;
– бути  рекомендованими  до  подання  на  нагородження преміями,  подяками, грамотами.
5.2. Члени РМУ зобов’язані:
– дотримуватись цього Положення;
–  брати  участь  в  роботі  РМУ, регулярно  відвідувати її засідання та виконувати прийняті нею рішення;
– проводити науково-дослідну роботу, виступати з доповідями на наукових форумах;
– не порушувати  конфіденційності правової  та  іншої  інформації, пов’язаної з діяльністю Центру;
–  надавати  необхідну  допомогу  в  проведенні  заходів РМУ;
– звітувати про виконану наукову та організаційну роботу;
–  пропагувати діяльність РМУ, сприяти підвищенню престижу та авторитету РМУіЦентру.

6. Припинення діяльності ради молодих учених

6.1. Діяльність РМУ може бути припиненарішенням  Ради  за  погодженням  з  адміністрацією Центру.

7.  Порядок  внесення  змін  та  доповнень  до положення про раду молодих учених

7.1. Зміни  та  доповнення  до  Положення  про  РМУ вносятьсяВченою Радою Центру.