Наукова діяльність

Одним із найважливіших статутних завдань ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (Центр) є проведення прикладних наукових досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини, розробка та впровадження нових методів профілактики, діагностики і лікування захворювань, надання особам, обслуговування яких забезпечує Центр, іншим громадянам України науково-обгрунтованої медичної допомоги, проведення перспективного аналізу, розробка та методичне забезпечення профілактичних програм у сфері охорони здоров’я.

Центр має потужну матеріально-технічну базу, належне кадрове та інформаційне забезпечення для здійснення наукових досліджень на світовому рівні. У науковій установі працюють 19 докторів наук та 50 кандидатів наук. На посадах наукових працівників трудиться 62 вчених.

Успішно функціонують Вчена рада, Науково-методична рада, 3 наукових відділи:

  • Науковий відділ внутрішньої медицини;
  • Науковий відділ малоінвазивної хірургії;
  • Науковий відділ організації медичної допомоги.

Наукові відділи очолюють знані в Україні науковці і клініцисти.

Напрями прикладних наукових досліджень:

  • Розробка та удосконалення заходів профілактики ускладнень артеріальних гіпертензій та ішемічної хвороби серця із супутніми захворюваннями у державних службовців (науковий відділ внутрішньої медицини).
  • Удосконалення малоінвазивних методів хірургічного лікування окремих захворювань судин, внутрішніх та репродуктивних органів, черевної стінки, носоглотки, щитоподібної та прищитоподібних залоз і суглобів, зокрема із використанням імплантатів на основі нанобіосенсорних технологій (науковий відділ малоінвазивної хірургії).
  • Розробка моделі організації багатофакторної профілактики та управління якістю медичної допомоги при окремих хронічних неінфекційних захворюваннях прикріпленого населення (науковий відділ організації медичної допомоги).

Виконання НДР здійснюється 11 творчими групами наукових працівників на чолі з відомими в Україні вченими, переважно докторами медичних наук.

Підготовка наукових кадрів (за період з 2010 р. по 2015 р.):

Захищено дисертацій: докторських – 1, кандидатських – 9.

Апробовано: 3 кандидатських дисертації.

Виконується: 6 докторських та 16 кандидатських дисертацій.

У 2015 році відкрито аспірантуру.

Наукові здобутки, що визнані державою (за період з 2010 р. по 2015 р.):

– отримано 95 патентів України та Російської Федерації на винаходи, корисні моделі та 2 патенти України на промислові зразки;

– видано 26 методичних рекомендацій МОЗ України;

– видано 38 інформаційних листів МОЗ України;

– включено 66 пропозицій до щорічних Реєстрів галузевих нововведень МОЗ України та Переліку наукової ( науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я МОЗ України та НАМН України

– опубліковано: 6 монографій, 5 підручників та посібників для лікарів, 630 статей у фахових виданнях.

– впроваджено в практику 306 інноваційних технологій профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих.

Щорічно проводяться наукові форуми міжнародного рівня .

Суттєвою відмінністю ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС від інших наукових установ є наявність стабільного прикріпленого контингенту населення, що дає можливість проведення як ретроспективних так і довготривалих проспективних наукових досліджень і завдяки цьому вирішувати складні завдання.