Клінічна ординатура

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (надалі – ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) здійснює підготовку лікарів у клінічній ординатурі на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі (Ліцензія АЕ № 285529).

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної лікарської спеціальності.

Клінічна ординатура забезпечує одержання лікарем вищої кваліфікації на основі раніше здобутої вищої медичної освіти у вищому навчальному закладі та проходження спеціалізації з відповідної лікарської спеціальності у закладах післядипломної медичної освіти (на факультетах післядипломної освіти вищих навчальних закладів) та набутого досвіду практичної роботи лікарем-спеціалістом з певної лікарської спеціальності.

Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних знань, підвищення рівнів умінь та навичок лікаря-спеціаліста за його лікарською спеціальністю з метою підготовки висококваліфікованого лікаря для самостійної роботи в закладах охорони здоров’я.

Навчання в клінічній ординатурі здійснюється з відривом від виробництва. Тривалість навчання складає для громадян України два роки, початок занять – 1 вересня.

Лікарі можуть навчатися у клінічній ординатурі як за державним замовленням (за наявності виділених Державним управлінням справами місць) так і за кошти фізичних чи юридичних осіб.

До клінічної ординатури приймаються за конкурсом громадяни України, які мають вищу медичну освіту за освітньо-професійним рівнем магістра (спеціаліста), диплом магістра (спеціаліста) з кваліфікацію «лікар» і стаж практичної роботи за відповідною лікарською спеціальністю не менше трьох років після закінчення інтернатури (або спеціалізації), лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. У конкурсі можуть також брати участь лікарі без необхідного стажу практичної роботи, які успішно закінчили інтернатуру і рекомендовані Вченою радою вищого навчального закладу або закладу післядипломної освіти до навчання в клінічній ординатурі.

Прийом документів для вступу до клінічної ординатури здійснюється щороку упродовж червня. Оголошення про конкурсний прийом до клінічної ординатури публікується щорічно у засобах масової інформації та на веб-сайті ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Вступні випробування з відповідної лікарської спеціальності проводяться у липні.

Наказ про зарахування до клінічної ординатури є підставою для звільнення лікаря з попереднього місця роботи за його ініціативою у зв’язку із вступом до клінічної ординатури.

Підготовка клінічних ординаторів здійснюється під керівництвом висококваліфікованих наукових працівників – лікарів за індивідуальним планом. Індивідуальний план підготовки клінічного ординатора розробляється завідувачем профільного наукового відділу на основі Навчального плану і програми підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі з відповідної лікарської спеціальності, погодженого з Міністерством охорони здоров’я України та затвердженого директором ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС із врахуванням при цьому специфіки подальшої роботи клінічного ординатора після завершення навчання в клінічній ординатурі.

Практична підготовка клінічного ординатора здійснюється на базі закріплених за науковим відділом клінічних структурних підрозділів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за участю та під контролем завідувачів цих підрозділів і найбільш досвідчених лікарів.

Лікарям, які успішно виконали навчальний план і програму по завершенні навчання в клінічній ординатурі, видається свідоцтво за встановленою формою.

Більш детально інформацію про клінічну ординатуру висвітлено у Положенні про клінічну ординатуру ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Довідки за телефоном: 044-284-79-93.

Правила прийому до клінічної ординатури ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС у 2018 році

Правила прийому на навчання у клінічній ординатурі у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС у 2018 році (далі Правила) встановлені відповідно до Положення про клінічну ординатуру в Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 2 грудня 2015 року № 244.

 

 1. Клінічна ординатура   є   вищою   формою   підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної лікарської спеціальності у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (надалі – ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС).
 2. Клінічна ординатура забезпечує одержання лікарем  вищої кваліфікації на основі раніше здобутої вищої медичної освіти у  вищому навчальному закладі  та проходження спеціалізації з відповідної лікарської спеціальності у закладах післядипломної медичної освіти (на факультетах післядипломної освіти вищих навчальних закладів) та набутого досвіду практичної роботи  лікарем-спеціалістом з певної лікарської спеціальності.
 3. Основним завданням клінічної ординатури  є  поглиблення професійних   знань,   підвищення   рівнів   умінь   та    навичок лікаря-спеціаліста за його лікарською  спеціальністю  з  метою  підготовки висококваліфікованого лікаря для  самостійної  роботи  в  закладах охорони здоров’я.
 4. Навчання в клінічній ординатурі здійснюється з  відривом від виробництва. Тривалість навчання складає для громадян  України два роки, початок занять –              1 вересня.
 5. До клінічної   ординатури   приймаються  за  конкурсом громадяни  України,  які  мають вищу медичну освіту за освітньо-професійним рівнем магістра (спеціаліста), диплом магістра (спеціаліста) з кваліфікацію «лікар»    і  стаж практичної роботи за відповідною лікарською спеціальністю не менше трьох років після закінчення інтернатури (або спеціалізації), лікарська спеціальність  якої  повинна  відповідати  спеціальності клінічної ординатури.  У конкурсі  можуть  також  брати  участь  лікарі  без необхідного   стажу   практичної  роботи,  які  успішно  закінчили інтернатуру за відповідною лікарською спеціальністю і рекомендовані Вченою радою  вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти, наукової установи) до навчання в клінічній ординатурі.
 6. Планування   щорічних   обсягів  підготовки  фахівців  у клінічній ординатурі   за кошти державного бюджету, головним розпорядником яких є Державне управління справами (надалі –  держзамовлення ДУС), здійснює Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами (далі – УОЗ та СКЗ),  з  урахуванням   перспективних потреб у відповідних фахівцях закладів охорони здоров’я, які знаходяться в управлінні Державного управління справами.

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, яка здійснює підготовку в клінічній ординатурі з певних лікарських  спеціальностей за держзамовленням ДУС,  подає до 1 червня кожного року до Державного управління справами заявку на кількість місць  в клінічній ординатурі на наступний рік (для формування бюджетного запиту на наступний рік).

Затверджений план прийому до клінічної ординатури за  держзамовленням ДУС доводиться Державним управлінням справами  до ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

 1. До клінічної ординатури можуть також прийматися лікарі з оплатою за навчання за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах договорів між ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та юридичними чи фізичними особами.
 2. Для здійснення прийому в клінічну ординатуру  директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС не пізніше 30 травня поточного року оголошує конкурс  і  призначає  приймальну  комісію  під головуванням заступника директора з наукової  роботи. До її складу також входять: завідувачі   профільних наукових  відділів,   професори, доценти, провідні вчені (доктори і кандидати наук) та учений секретар. Роботою комісії керує її голова.
 3. Прийом лікарів до  клінічної  ординатури за  держзамовленням ДУС  здійснюється за окремим конкурсом з урахуванням виділених місць.     Лікарські   спеціальності   клінічної   ординатури    повинні відповідати   Номенклатурі    лікарських    спеціальностей,    яка затверджена наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від 19.12.97 N 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів»,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
  14.01.98 за N 15/2455 (зі змінами).
 4. Прийом документів для вступу до клінічної  ординатури здійснюється  щороку  упродовж червня.
 5. Лікарі, які бажають вступити до  клінічної  ординатури, подають на ім’я директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС заяву, до якої додають:

а) особисто заповнений листок з обліку кадрів;

б) копію   диплома  про  вищу  медичну  освіту  і  присвоєння кваліфікації спеціаліста «лікар»;

в) копію     сертифіката    про    присвоєння    кваліфікації лікаря-спеціаліста з певної лікарської спеціальності;

г) копію посвідчення про присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії (за наявності);

г) витяг із трудової книжки;

д) список  опублікованих  наукових  праць (за наявності);

е) витяг з протоколу засідання вченої ради вищого  навчального закладу чи   закладу   післядипломної   освіти   з   рекомендацією, наданою  лікарю-інтерну на навчання в клінічній ординатурі (для  осіб,  які вступають до клінічної ординатури  без  необхідного  стажу  роботи лікаря за спеціальністю) або до аспірантури.

Прийом  документів  здійснює  учений секретар ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.
12.  Рішення про допущення лікаря до вступних випробувань  до клінічної  ординатури  ухвалюється  приймальною  комісією,  про  що повідомляється  вступнику  не  пізніше  5   днів   після   подання документів.

 1. Приймальна  комісія  може  відмовити  в  допущенні   до вступних  випробувань  у зв’язку з відсутністю окремих документів, що вказані в п. 2.7 цього Положення.
 2. Особи,  які  раніше  пройшли  повний  курс  навчання  в клінічній ординатурі, а також відраховані з неї за протиправні дії або  невиконання   індивідуального   навчального   плану,   правом повторного вступу до клінічної ординатури на місця держзамовлення ДУС, не користуються.
 3. Кожен  вступник  до  клінічної   ординатури   проходить співбесіду  з  членами  приймальної  комісії  та  складає  іспит з відповідної лікарської спеціальності,  у ході якого визначається рівень його  теоретичної та практичної підготовки  з  цієї лікарської  спеціальності.       Білетні програми  для вступного  іспиту  розробляються  профільними науковими відділами ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС в  межах  кваліфікаційних вимог до лікаря певної  спеціальності,  розглядаються Науково-методичною радою,  затверджуються  директором ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС і доводяться  до  відома претендентів  до  вступу  до  клінічної  ординатури  під час   подання ними  документів.
 4. Директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС щороку до 30 липня подає на затвердження до Державного управління справами протоколи засідань приймальної комісії з обґрунтованими  рекомендаціями  про  доцільність  зарахування   до клінічної ординатури на місця держзамовлення ДУС кандидатів і списки осіб, які  брали  участь  у  конкурсі  до  клінічної ординатури.

Державне управління справами розглядає   подані документи та повідомляє ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС про прийняте рішення упродовж 7 днів.

 1. Зарахування до клінічної ординатури на місця держзамовлення ДУС здійснюється наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС  у п’ятиденний термін  після  погодження з Державним управлінням справами. Копія наказу про зарахування до клінічної ординатури зберігається  в особовій справі клінічного ординатора.
 2. Зарахування до клінічної ординатури вступників на умовах оплати за навчання за кошти міністерств і відомств, місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб здійснюється наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС без погодження з Державним управлінням справами.
 3. Наказ   про   зарахування  до  клінічної  ординатури  є підставою для звільнення лікаря з  попереднього  місця  роботи  за його ініціативою у зв’язку із вступом до клінічної ординатури.
 4. У тому випадку, коли конкурс до клінічної ординатури з певної лікарської спеціальності на місця держзамовлення ДУС не  відбувся,  директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС має право за погодженням  Державного управління справами оголосити  конкурс  повторно або   перепрофілювати  місця в  клінічній ординатурі за держзамовленням ДУС, які залишились вакантними, на інші лікарські спеціальності з  оголошенням  додаткового  конкурсу  до  клінічної ординатури на перепрофільовані місця.
 5. Особові справи клінічних ординаторів формує учений секретар та передає їх  у відділ кадрів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.
 6. Накази про зарахування до клінічної ординатури та про відрахування з клінічної ординатури, а також накази про відпустки (канікули) клінічних ординаторів, готує провідний фахівець з якості апарату управління (відповідальна за аспірантуру та клінічну ординатуру). Особові справи клінічних ординаторів та їхні трудові книжки зберігаються у відділі кадрів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

 

Схвалено Вченою радою ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 21 грудня 2017 року (протокол №  6).