Аспірантура

Правила прийомуПро аспірантуру


 

Оголошення про прийом
до аспірантури 2017 року

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

в аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціальна підготовка за спеціалізаціями: «внутрішні хвороби», «кардіологія», «нервові хвороби», «анестезіологія та інтенсивна терапія», «травматологія та ортопедія», «хірургія», «соціальна медицина»)

          Навчання за державним замовленням і за кошти юридичних (фізичних) осіб.

        Форми навчання:  очна денна (з відривом від виробництва), очна вечірня (без відриву від виробництва), заочна.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи: заяву на ім’я директора; особовий листок з обліку кадрів; медичну довідку про стан здоров’я за формою №286-у; копію паспорта, копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації  “лікар”; копію диплома магістра медицини (за наявності) із зазначенням здобутої спеціальності та кваліфікації; копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності («внутрішні хвороби», «кардіологія», «нервові хвороби», «анестезіологія», «ортопедія і травматологія», «хірургія», «соціальна медицина»); копія посвідчення про присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії з відповідної лікарської спеціальності (за наявності); витяг з трудової книжки, засвідчений за основним місцем роботи; список опублікованих наукових праць,  винаходів і корисних моделей (за наявності) або наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.  Паспорт, диплом про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації «лікар», диплом магістра медицини (за наявності) та сертифікат лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності пред’являються вступником особисто.

Термін подання документів – 1 місяць з дня опублікування оголошення.

Вступні випробування з 16 жовтня по 25 жовтня 2017 року.

Вступники складають іспити з відповідної спеціальності (спеціалізації) та з іноземної мови.

Початок навчання 01 грудня 2017 року.

Документи приймаються ученим секретарем ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за адресою: 01014,  м. Київ,

вул. Верхня, 5.

Телефон: (044) 284-79-93.

Факс: (044) 284-72-83.

Правила прийому до аспірантури розміщені на веб-сайті ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС  clinic.gov.uaДодаток до наказу директора
ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС
від 28 грудня 2016 р. № 340

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

 

Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами у 2017 році

1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра медицини та мають сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури.

2. Прийом в аспірантуру без відриву від виробництва (очна вечірня і заочна форми навчання) та з відривом від виробництва (очна денна форма навчання) здійснюється за спеціальністю 222 «Медицина» відповідно до ліцензії МОН України.

3. У 2017 році здійснюється прийом в аспірантуру з оплатою за навчання за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб та за кошти державного бюджету.

4. До вступних випробувань допускаються лікарі (вступники), які вчасно подали всі необхідні для вступу документи.

5. Перелік документів, що є необхідними для вступу до аспірантури:

1) заява вступника;
2) медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо абітурієнт знаходиться за кордоном на момент подачі документів для вступу в аспірантуру);
3) копія диплома лікаря із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації)
(у разі, якщо диплом лікаря, на основі якого абітурієнт вступає в аспірантуру, здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, абітурієнт допускається до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами. У разі успішного складання вступних випробувань Вчена рада ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС має прийняти рішення про визнання його диплому, або надати обґрунтоване пояснення причин відмови у такому визнанні);
4) копія диплома магістра медицини з відповідної спеціальності за профілем аспірантури (за наявності);
5) сертифікат лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності за профілем аспірантури;
6) список опублікованих наукових праць, винаходів, корисних моделей та промислових зразків (за наявності);
7) реферат (наукова доповідь) з обраної вступником спеціальності (в разі відсутності опублікованих наукових праць);
8) рекомендаційний(і) лист(и), зокрема, від потенційного роботодавця або вченого, зацікавленого у науковій співпраці зі вступником у разі його зарахування до аспірантури (за наявності);
9) інші задокументовані докази спроможності вступника здійснювати наукові дослідження за обраною спеціальністю (в разі необхідності).

6. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до вступних іспитів в аспірантуру у зв’язку із неподанням у встановлений термін всіх (або окремих) документів, визначених Правилами прийому.

7. Вступні випробування до аспірантури складаються з:

вступного іспиту зі спеціальності (спеціалізації) в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності (спеціалізації);

вступного іспиту з однієї іноземної мови. Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, відповідним сертифікатом (з англійської мови – сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

8. Оцінка теоретичної і практичної підготовки вступника на вступних іспитах здійснюється за п’ятибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Вступник, який отримав оцінку «незадовільно», вважається таким, що не склав іспит. Отримані вступником бали сумуються. Сума набраних балів є підставою для визначення результатів конкурсу. У разі одержання однакової суми балів за результатами вступних іспитів право на першочергове зарахування до аспірантури мають вступники, які мають опубліковані наукові праці, патенти на винаходи, корисні моделі, мають досвід роботи в лікарській спеціальності за профілем аспірантури.
Результати вступних іспитів до аспірантури є дійсними упродовж одного календарного року.

9. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями чисельністю 3-5 осіб, які призначаються наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, і до складу яких включаються доктори наук, а також кандидати наук (доктори філософії), що здійснюють наукові дослідження відповідно до спеціальності аспірантури та причетні до реалізації відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть також бути включені потенційні наукові керівники вступників.

10. Вступні іспити проводяться відповідно до розкладу вступних іспитів, який затверджується заступником директора з наукової роботи і доводиться приймальною комісією до відома вступників не пізніше ніж за 15 днів до початку вступних іспитів.

11. Білетна програма вступного іспиту з кожної навчальної дисципліни, організація і методика проведення цих іспитів та критерії оцінки теоретичної і практичної підготовки вступників розглядаються Науково-методичною радою ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС і затверджуються заступником директора з наукової роботи.

12. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у зазначений розкладом час, а також ті, що отримали оцінку «незадовільно», до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.
Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.

13. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів з відповідних навчальних дисциплін (п. 6), звільняються від вступних іспитів з цих дисциплін. Приймальною комісією зараховуються оцінки зазначених кандидатських іспитів.

14. За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

15. Зарахування до аспірантури здійснюється наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС на підставі рішення приймальної комісії та укладеного із вступником договору про навчання в аспірантурі за державним замовленням або за кошти юридичних (фізичних) осіб до 01 листопада 2017 року.

16. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

17. Правила прийому до аспірантури розміщуються на веб-сайті ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС clinic.gov.ua

Схвалено Вченою радою ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 15 грудня 2016 року (протокол № 8).

 

Заступник директора з наукової роботи
доктор медичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України                                                     М. Ю. Коломоєць


Аспірантура

 

Підготовка наукових кадрів у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (надалі – Центр) здійснюється з 2010 року. У липні 2015 р. на підставі наказів МОН України від 06.05.2015 р. № 511 та від 02.07.2015 р. № 706  в Центрі відкрито аспірантуру.

У жовтні 2016 року Центром отримано ліцензію МОН України (зареєстрованої у Єдиній державній електронній базі з питань освіти ЛВ  № 03718-000137) на здійснення освітньої діяльності з підготовки докторів філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 222 «Медицина».

Підготовка докторів та кандидатів наук (з 2016 р. – здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук) здійснюється у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, затвердженого розпорядженням Керівника Державного управління справами від 08.12.2016 р. № 320.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:
– в аспірантурі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за очною (денною чи вечірньою) або заочною формами навчання;
– поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову діяльність за основним місцем роботи в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС).

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС здійснюється:
– у докторантурі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за очною (денною) формою навчання;
– шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі фінансується:
– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримала ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  здійснюється за затвердженою вченою радою Центру освітньо-науковою програмою та навчальним планом для спеціальності 222 «Медицина» з урахуванням відповідної спеціалізації.

Освітньо-наукова програма та навчальний план  складаються з освітньої та наукової складових.

Навчальний план аспірантури повинен містити інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (30–60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом (здобувачем) індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою впродовж двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Окремі навчальні дисципліни (іноземна мова, філософія) викладаються науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів на підставі укладених договорів. Зокрема, іноземна мова викладається у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова, а філософія – в Національній академії державного управління при Президентові України.

Прийом на навчання здійснюється відповідно до правил прийому в аспірантуру (докторантуру), які затверджуються щорічно в установленому порядку і оприлюднюються на веб-сайті Центру.

Правила прийому до ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС діють упродовж календарного року і визначають, зокрема:
– порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури;
– зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури та докторантури.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:
– заява вступника;
– копія диплома лікаря із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
– копія диплома магістра (за наявності) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
– копія сертифіката лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності.

Для здійснення прийому в аспірантуру (докторантуру) директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС оголошує конкурс і призначає приймальну комісію під головуванням заступника директора з наукової роботи.

Вступні випробування до аспірантури ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС складаються з:
– вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі навчальної програми рівня вищої освіти магістра чи освітнього рівня спеціаліста з відповідної спеціальності;
– вступного іспиту з іноземної мови за вибором вченої ради в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними екзаменаційними комісіями.
Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається в правилах прийому.
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною правилами прийому.

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Для врегулювання відносин між аспірантом (здобувачем) і ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС укладається договір.

Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС призначається науковий керівник з числа наукових працівників з науковим ступенем.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень, контролює виконання ним індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану і відповідає перед вченою радою за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

Результати вступних випробувань дійсні для вступу до аспірантури ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС упродовж одного календарного року.

Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури і докторантури здійснює вчена рада. Підготовка аспірантів і докторантів забезпечується науковим відділом відповідного профілю.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової (для доктора філософії) або наукової (для доктора наук) програми та проведення власного наукового дослідження.

Аспіранти і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації (упродовж строку підготовки в аспірантурі чи докторантурі).

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником (консультантом) та затверджується вченою радою упродовж двох місяців з дня зарахування здобувача до аспірантури (докторантури).

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня вищої освіти і використовується для оцінювання успішності виконання запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою рішення про відрахування аспіранта (докторанта).

Особи, які працюють за основним місцем роботи в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС на посадах наукових працівників, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії  поза аспірантурою без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці. Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до відповідного профільного наукового відділу.

Безпосередній контроль за підготовкою здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук здійснюють наукові керівники (консультанти) та завідувачі профільних наукових відділів.

Дисертанти (здобувачі) звітують про хід виконання індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) та індивідуального плану виконання запланованих дисертаційних робіт на наукових нарадах профільних наукових відділів (щорічно), на засіданнях науково-методичної ради (щорічно) та на засіданнях вченої ради (відповідно до плану її роботи).

Щороку аспіранти і докторанти подають до вченої ради звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх річна атестація і приймається рішення про подальше перебування в аспірантурі (докторантурі).

Аспірантам і докторантам, які навчаються на очній (денній) формі навчання за держзамовленням Державного управління справами, установлюється (виплачується) стипендія згідно з чинним законодавством.

На період проходження аспірантури і докторантури здобувачі ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук житловою площею не забезпечуються.

У разі тимчасової непрацездатності аспіранта чи докторанта (хвороба, вагітність, пологи, догляд за хворими членами сім’ї тощо), який навчається за держзамовленням Державного управління справами, за ним зберігається стипендія в повному обсязі впродовж термінів, встановлених чинним законодавством.

Вартість навчання громадян України, які здобувають ступінь вищої освіти доктора філософії та доктора наук на умовах договорів за рахунок коштів галузевих міністерств, відомств, місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб, розраховується та визначається ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС і затверджується Державним управлінням справами.

Підготовка в аспірантурі (докторантурі) завершується захистом наукових досягнень аспіранта або докторанта в спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Загальне керівництво і контроль за підготовкою здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук здійснює заступник директора з наукової роботи ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

На даний час у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії навчається 10 аспірантів та 1 здобувач.

Довідки за телефоном: 044-284-79-93.