Аспірантура

Підготовка наукових кадрів у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (надалі – Центр) здійснюється з 2010 року. У липні 2015 р. на підставі наказів МОН України від 06.05.2015 р. № 511 та від 02.07.2015 р. № 706  в Центрі відкрито аспірантуру.

У жовтні 2016 року Центром отримано ліцензію МОН України (зареєстрованої у Єдиній державній електронній базі з питань освіти ЛВ  № 03718-000137) на здійснення освітньої діяльності з підготовки докторів філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 222 «Медицина».

Підготовка докторів та кандидатів наук (з 2016 р. – здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук) здійснюється у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, затвердженого розпорядженням Керівника Державного управління справами від 08.12.2016 р. № 320.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:
– в аспірантурі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за очною (денною чи вечірньою) або заочною формами навчання;
– поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову діяльність за основним місцем роботи в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС).

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС здійснюється:
– у докторантурі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за очною (денною) формою навчання;
– шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі фінансується:
– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримала ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  здійснюється за затвердженою вченою радою Центру освітньо-науковою програмою та навчальним планом для спеціальності 222 «Медицина» з урахуванням відповідної спеціалізації.

Освітньо-наукова програма та навчальний план  складаються з освітньої та наукової складових.

Навчальний план аспірантури повинен містити інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (30–60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом (здобувачем) індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою впродовж двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Окремі навчальні дисципліни (іноземна мова, філософія) викладаються науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів на підставі укладених договорів. Зокрема, іноземна мова викладається у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова, а філософія – в Національній академії державного управління при Президентові України.

Прийом на навчання здійснюється відповідно до правил прийому в аспірантуру (докторантуру), які затверджуються щорічно в установленому порядку і оприлюднюються на веб-сайті Центру.

Правила прийому до ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС діють упродовж календарного року і визначають, зокрема:
– порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та докторантури;
– зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури та докторантури.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:
– заява вступника;
– копія диплома лікаря із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
– копія диплома магістра (за наявності) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
– копія сертифіката лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності.

Для здійснення прийому в аспірантуру (докторантуру) директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС оголошує конкурс і призначає приймальну комісію під головуванням заступника директора з наукової роботи.

Вступні випробування до аспірантури ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС складаються з:
– вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі навчальної програми рівня вищої освіти магістра чи освітнього рівня спеціаліста з відповідної спеціальності;
– вступного іспиту з іноземної мови за вибором вченої ради в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними екзаменаційними комісіями.
Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається в правилах прийому.
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною правилами прийому.

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Для врегулювання відносин між аспірантом (здобувачем) і ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС укладається договір.

Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС призначається науковий керівник з числа наукових працівників з науковим ступенем.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень, контролює виконання ним індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану і відповідає перед вченою радою за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

Результати вступних випробувань дійсні для вступу до аспірантури ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС упродовж одного календарного року.

Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури і докторантури здійснює вчена рада. Підготовка аспірантів і докторантів забезпечується науковим відділом відповідного профілю.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової (для доктора філософії) або наукової (для доктора наук) програми та проведення власного наукового дослідження.

Аспіранти і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації (упродовж строку підготовки в аспірантурі чи докторантурі).

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником (консультантом) та затверджується вченою радою упродовж двох місяців з дня зарахування здобувача до аспірантури (докторантури).

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня вищої освіти і використовується для оцінювання успішності виконання запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою рішення про відрахування аспіранта (докторанта).

Особи, які працюють за основним місцем роботи в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС на посадах наукових працівників, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії  поза аспірантурою без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці. Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до відповідного профільного наукового відділу.

Безпосередній контроль за підготовкою здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук здійснюють наукові керівники (консультанти) та завідувачі профільних наукових відділів.

Дисертанти (здобувачі) звітують про хід виконання індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) та індивідуального плану виконання запланованих дисертаційних робіт на наукових нарадах профільних наукових відділів (щорічно), на засіданнях науково-методичної ради (щорічно) та на засіданнях вченої ради (відповідно до плану її роботи).

Щороку аспіранти і докторанти подають до вченої ради звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх річна атестація і приймається рішення про подальше перебування в аспірантурі (докторантурі).

Аспірантам і докторантам, які навчаються на очній (денній) формі навчання за держзамовленням Державного управління справами, установлюється (виплачується) стипендія згідно з чинним законодавством.

На період проходження аспірантури і докторантури здобувачі ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук житловою площею не забезпечуються.

У разі тимчасової непрацездатності аспіранта чи докторанта (хвороба, вагітність, пологи, догляд за хворими членами сім’ї тощо), який навчається за держзамовленням Державного управління справами, за ним зберігається стипендія в повному обсязі впродовж термінів, встановлених чинним законодавством.

Вартість навчання громадян України, які здобувають ступінь вищої освіти доктора філософії та доктора наук на умовах договорів за рахунок коштів галузевих міністерств, відомств, місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб, розраховується та визначається ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС і затверджується Державним управлінням справами.

Підготовка в аспірантурі (докторантурі) завершується захистом наукових досягнень аспіранта або докторанта в спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Загальне керівництво і контроль за підготовкою здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук здійснює заступник директора з наукової роботи ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

На даний час у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії навчається 10 аспірантів та 1 здобувач.

Довідки за телефоном: 044-284-79-93.