Порядок акредитації спостерігачів на виборах директора Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Затверджено Організаційним комітетом

з виборів директора Державної наукової

установи «Науково-практичний центр

профілактичної та клінічної медицини»

Державного управління справами

(протокол від 16.10.2019 № 4 )

 

Загальні питання

 

 1. Цей Порядок акредитації спостерігачів на виборах директора Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (далі – Порядок) затверджено на виконання підпункту 14.1 пункту 14 Положення про організаційний комітет з виборів директора Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, затвердженого Вченою радою Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (далі – ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) (протокол від 13.09.2019 № 6) та погодженого Профспілковим комітетом ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (протокол від 12.09.2019 №11).

 

 1. Цим Порядком визначаються порядок та умови акредитації громадських спостерігачів на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, а також порядок обліку спостерігачів від кандидатів на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

 

 1. Повноваження громадських спостерігачів, спостерігачів від кандидатів на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС підтверджуються посвідченням спостерігача, що видається Організаційним комітетом.

Виготовляє посвідчення спостерігача Організаційний комітет на білому папері формату А5 за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

 

 1. Посвідчення спостерігача видається після занесення інформації про відповідну особу до Журналу спостерігачів, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.

Відповідальною особою за ведення Журналу спостерігачів є секретар Організаційного комітету.

 

 1. Видача посвідчення спостерігача можливе виключно до початку виборів.

 

 1. У разі втрати посвідчення спостерігача, на підставі письмової заяви особи, яка втратила відповідне посвідчення, їй видається дублікат такого посвідчення за умови, якщо повноваження цієї особи не припинені.

 

Облік спостерігачів від кандидатів

на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

 

 1. Кандидат на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС має право обрати не більше двох спостерігачів.

 

 1. Спостерігачем від кандидата на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС може бути будь-яка повнолітня особа крім осіб, вказаних у пункті 10 цього Порядку.

 

 1. Про кандидатури спостерігачів кандидат на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС надає інформацію (ПІБ спостерігача, контактний номер телефону) організаційному комітету не пізніше ніж за 5 днів до дати виборів в письмовій формі.

У випадках, передбачених пунктом 13 цього Порядку, кандидат на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС має право обрати іншого громадського спостерігача, повідомивши його кандидатуру організаційному комітету з виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС не пізніше ніж за 2 дні до дня проведення виборів.

 

 1. На підтвердження повноважень спостерігача від кандидата на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС після внесення до відповідного журналу йому видається посвідчення спостерігача на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС під час його особистого звернення до організаційного комітету та пред’явлення документа, що посвідчує особу.

 

 1. Посвідчення спостерігача не видається якщо:

11.1) відомості про особу, що звернулася до організаційного комітету за отриманням посвідчення кандидата в спостерігачі на виборах директора не подані відповідним кандидатом на посаду директора  ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС до організаційного комітету;

11.2) особа є членом Організаційного комітету з виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;

11.3) особа є членом виборчої комісії з виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;

11.4) особа є кандидатом на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;

11.5) у кандидата на посаду директора вже є два спостерігачі на виборах;

11.6) особа вже акредитована громадським спостерігачем або є спостерігачем від іншого кандидата на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

 

 1. Рішення про відмову у видачі посвідчення спостерігача приймається Організаційним комітетом в день отримання відповідних документів. Інформація про прийняте рішення із зазначенням підстав вноситься до Журналу спостерігачів.

Про таке рішення негайно повідомляється особа, якій відмовлено у видачі посвідчення спостерігача, та кандидат на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (негайно в телефонному режимі та письмово не пізніше наступного робочого дня за днем прийняття відповідного рішення із зазначенням відповідних причин).

 

 1. Повноваження спостерігача від кандидата на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС припиняються у разі:

13.1) подання спостерігачем відповідної заяви про припинення своїх повноважень до організаційного комітету з виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС не пізніше ніж за 1 день до дня проведення виборів.

У такій заяві зазначаються ПІБ громадського спостерігача,  ПІБ кандидата на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, спостерігачем від якого є особа, що подає відповідну заяву, та дата подання заяви.

Організаційний комітет негайно повідомляє кандидата на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС про припинення повноважень його спостерігача на виборах.

13.2) відкликання кандидатом на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС  кандидатури спостерігача.

Заява про відкликання спостерігача може бути подана кандидатом на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС не пізніше ніж за 1 день до дня проведення виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

13.3) за рішенням Організаційного комітету, що приймається на підставі подання виборчої комісії про неодноразове грубе порушення ходу виборів (втручання в роботу виборчої комісії, порушення таємниці голосування тощо).

Акредитація громадських спостерігачів

на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

 

 1. Акредитації підлягають не більше трьох громадських спостерігачів на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, які подали документи першими.
 2. Акредитованими в якості громадських спостерігачів можуть бути представники громадських організацій, до статутної діяльності яких належать питання освітньої, наукової чи медичної діяльності (далі – громадська організація), за умови, якщо така громадська організація зареєстрована в установленому законодавством порядку не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дня подання відповідних документів щодо делегування представника такої організації в якості громадського спостерігача на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС
 3. Для акредитації в якості громадського спостерігача на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС зацікавлена особа подає до організаційного комітету з виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС не пізніше ніж за 5 днів до дня виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС наступні документи:
  • підписану керівником громадської організації письмову заяву із зазначенням ПІБ та контактного номеру телефону свого представника, що делегується в якості громадського спостерігача на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
  • засвідчену в установленому законодавством порядку копію статуту громадської організації.

 

 1. За результатами розгляду зазначених у пункті 15 цього Порядку документів організаційний комітет приймає рішення про акредитацію громадського спостерігача або відмову в ній, про що повідомляє громадську організацію не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення. Інформація про прийняте рішення вноситься до відповідного журналу спостерігачів.

 

 1. На підтвердження акредитації громадського спостерігача на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС після внесення інформації до відповідного журналу громадському спостерігачу видається посвідчення спостерігача на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Посвідчення спостерігача видається відповідній особі під час її особистого звернення до організаційного комітету та пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Звернутися за посвідченням спостерігача заінтересована особа може не пізніше ніж за 2 дні до дня виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, а у випадку, передбаченому пунктом 22 цього Порядку, не пізніше, ніж за 1 день до дня виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

 

 1. Посвідчення спостерігача не видається якщо:
  • особа є членом Організаційного комітету з виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
  • особа є членом виборчої комісії з виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
  • особа є кандидатом на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
  • вже акредитовано три громадські спостерігачі на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
  • особа вже визначена громадським спостерігачем або спостерігачем від іншого кандидата на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
  • особа, що заявила себе громадським спостерігачем від юридичної особи, не може підтвердити відповідні повноваження;
  • громадська організація, представником якої подано відповідні документи, не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 15 цього Порядку.

 

 1. Акредитація громадських спостерігачів припиняється у разі:

20.1) подання громадським спостерігачем відповідної заяви про припинення своїх повноважень до організаційного комітету з виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС не пізніше ніж за 1 день до дня проведення виборів.

У такій заяві зазначаються ПІБ громадського спостерігача, інформація про юридичну особу, яка делегувала свого представника до участі у виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС в якості громадського спостерігача.

20.2) відкликання юридичною особою, яка делегувала свого представника виступити громадським спостерігачем на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. Відповідна заява може бути подана не пізніше ніж за 2 дні до дня проведення виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

20.3) за рішенням Організаційного комітету, що приймається на підставі подання виборчої комісії про неодноразове грубе порушення громадським спостерігачем ходу виборів (втручання в роботу виборчої комісії, порушення таємниці голосування тощо).

 

 1. Інформація про припинення акредитації громадського спостерігача вноситься до Журналу спостерігачів.

 

 1. У разі припинення акредитації громадського спостерігача Організаційний комітет в день прийняття відповідного рішення (у разі, якщо припинення акредитації відбулося раніше ніж за 2 дні до дня виборів директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) повідомляє особу, яка подала документи для акредитації в якості громадського спостерігача наступною, про можливість такої акредитації.

 

Голова організаційного комітету з

проведення виборів директора

 ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС                                                                                                                                      О.Дзізінська

 

 

Додаток 1 до Порядку акредитації

спостерігачів  на виборах директора

Державної наукової установи  «Науково-

практичний центр профілактичної та

клінічної медицини» Державного

управління справами

 

 

Посвідчення спостерігача

 № _______ від ___.___.2019

на виборах директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

_____ листопада 2019 року

Додаток 2 до Порядку акредитації

спостерігачів  на виборах директора

Державної наукової установи  «Науково-

практичний центр профілактичної та

клінічної медицини» Державного

управління справами