Виборча програма кандидата на посаду директора ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС
Дячука Дмитра Дмитровича

Виборча програма базується на традиціях колективу ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) з його незаперечними досягненнями, авторитетом і значним кадровим потенціалом, які відкривають нові можливості розвитку як для установи в цілому, так і для кожного співробітника закладу.

СТРАТЕГІЧНА МЕТА: прискорення стратегічного розвитку ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, зміцнення її позитивного іміджу та набуття лідируючих позицій на науково-освітньому і медичному просторі як в Україні, так і на міжнародному рівні.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЛЬНОСТІ

 1. Збереження, забезпечення та зростання кадрового потенціалу;
 2. Розбудова «Університетської клініки» – освітньої системи «нового типу»

у сфері охорони здоров’я України;

 1. Удосконалення науково-інноваційної діяльності;
 2. Поліпшення якості медичного обслуговування населення;
 3. Підвищення ефективності системи менеджменту;
 4. Розвиток інфраструктури.

ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ЗА НАПРЯМАМИ  ДІЯЛЬНОСТІ

1. Збереження, забезпечення та зростання кадрового потенціалу

 • Гарантування соціального захисту працівників, поширення принципів демократії і самоврядування;
 • Удосконалення організації та покращення умов праці, забезпечення її безпеки;
 • Моніторинг здоров`я та оздоровлення персоналу, організація та підтримка пільгового медичного обслуговування співробітників;
 • Диференційована оплата праці, удосконалення системи матеріального та морального заохочення працівників з урахуванням їх внеску і досягнень у науковій, освітній та клінічній діяльності;
 • Забезпечення безперервного професійного розвитку наукових та науково-педагогічних кадрів, аспірантів, лікарів, лікарів-інтернів, молодших спеціалістів з медичною освітою як в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, так і в провідних університетах України і зарубіжних установах-партнерах.

 

2. Розбудова «Університетської клініки» – освітньої системи «нового типу» у сфері охорони здоров’я.

 

 • Розробка та впровадження моделі системи до дипломної та післядипломної освіти у сфері охорони здоров’я України, яка має відповідати вимогам міжнародних освітніх програм, потребам ринку праці та фахівців на основі соціального партнерства, шляхом інтеграції ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС з провідними університетами та науковими установами Національної академії медичних наук України у інноваційний освітньо-науково-практичний консорціум «Університетська клініка»;
 • Вивчення та розповсюдження досвіду створених у рамках пілотних проектів університетських клінік в Україні, а також клінік провідних медичних університетів інших краї;
 • Обмін досвідом із зарубіжними закладами щодо реалізації освітніх програм;
 • Організація систематичного підвищення кваліфікації наукових співробітників, професорсько-викладацького складу установи в провідних освітньо-наукових центрах;
 • Впровадження в навчальний процес електронних освітніх ресурсів, кластерних та сучасних стимуляційних навчальних технологій;
 • Розширення спектру освітніх послуг відповідно до викликів часу, в тому числі дистанційні форми навчання, для забезпечення самостійної поза аудиторної роботи слухачів Навчального центру «Інститут післядипломної освіти», лікарів-інтернів і студентів;
 • Проведення постійного оновлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу шляхом:
  • закупівлі новітньої навчальної літератури;
  • заохочення авторських колективів до написання підручників, посібників тощо;
  • удосконалення освітнього порталу безперервної освіти лікарів, наукових співробітників,молодших спеціалістів з медичною освітою;
  • адаптації та удосконалення навчальних програм з актуальними міжнародними стандартами на до дипломному та післядипломному рівнях підготовки фахівців з медичною освітою.

  

 1. Удосконалення науково-інноваційної діяльності.

 

 • Підвищення ефективності фундаментальних та прикладних наукових досліджень відповідно до визнаних у світі критеріїв;
 • Поглиблення співпраці, в рамках інноваційно освітньо-науково-практичного консорціуму «Університетська клініка», з вітчизняними та зарубіжними науковими установами з метою проведення спільних наукових досліджень, стажування молодих науковців в провідних міжнародних центрах;
 • Розвиток відносин з міжнародними фондами й центрами, залучення коштів до наукової та інноваційної діяльності через отримання гранті;
 • Налагодити та впровадити процес від розробки інноваційних медичних і медико-організаційних технологій до обґрунтування, розробки і науково-методичного супроводу загальнодержавних програм з їх впровадження;
 • Надання всебічної підтримки науковій мобільності наукових співробітників, професорсько-викладацького складу, аспірантів, лікарів інтернів;
 • Сприяння організації спеціалізованих вчених рад на базі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
 • Створення сприятливих умов для збільшення кількості високо рейтингових наукових публікацій в провідних науко метричних виданнях;
 • Введення у повному обсязі стандартів планування, обліку та стимулювання наукових співробітників, лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою  щодо науково-дослідної роботи.

 

 

 1. Поліпшення якості медичного обслуговування населення.

 

 • Впровадження організаційних регламентів процесів виконання індивідуальних програм профілактики найбільш поширених хронічних неінфекційних захворювань на основі скринінгу та диспансерного спостереження в керованих групах “Д”-нагляду;
 • Розробка індикаторів якості медичної допомоги при найбільш поширених соціально значущих захворюваннях, проведення внутрішніх клінічних аудитів.
 • Завершити розбудову системи організації медичного обслуговування за «повним технологічним циклом»;
 • Подальший розвиток сестринського процесу (патронаж, медичне інформаційно-сервісне обслуговування, організаційний супровід клінічних випадків);
 • . Формування результативних показників діяльності медичного персоналу клінічних підрозділів на основі нової системи обліку медичних послуг, моніторинг їх виконання;
 • Формування управлінського обліку витрат клінічних підрозділів як центрів витрат (ресурсне забезпечення, класифікатор послуг, моніторинг витрат).

 

 

 1. Підвищення ефективності системи менеджменту.

 

 • Оптимізація системи менеджменту на основі стимулювання розвитку самоуправлінського потенціалу колективу ДНУ « НПЦ ПКМ» ДУС;
 • Створення гнучкої системи оперативного адміністрування, посилення контролю за виконанням управлінських рішень, делегування управлінських повноважень на рівень підрозділів установи;
 • Удосконалення інформаційної інфраструктури та програмного забезпечення медичної інформаційної систем; 
 • Впровадження інфраструктури електронного документообігу.
 • Модернізація функціонуючої медичної інформаційної системи для забезпечення розвитку телемедицини та управління витратами.
 • Удосконалення системи планування фінансового обліку та внутрішнього аудиту, розвиток системи багатоканального фінансування, збільшення його за рахунок позабюджетних джерел.
 • Оптимізація раціонального використання ресурсів і надходжень, здійснення контролю за ефективністю та якістю виконання планових зобов’язань.
 • Удосконалення менеджменту інженерно-технічного забезпечення експлуатації медичного обладнання.
 • Розробка програм розвитку кожного клінічного підрозділу для інвестиційних проектів.
 • Розбудова системи менеджменту якості в установі у відповідності до стандартів ISO.

 

 1. Розвиток інфраструктури та технологічна модернізація

 

Завершити капітальний ремонт приміщень клініко-діагностичної лабораторії Консультативно-діагностичного центру та акушерського стаціонару Центру жіночого здоров’я та продовжити  капітальний ремонт приміщень для забезпечення модернізації офтальмологічних, патогістологічних та цитологічних лабораторних технологій, впровадження технологій гемодіалізу, репродуктології та трансплантології.