Виборча програма кандидата на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС доктора медичних наук, професора ПАЛАМАРЯ Бориса Івановича

Програма діяльності і перспектив розвитку ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

на період 2020-2025 роки

Основні напрямки діяльності на посаді директора:

 • забезпечення ефективної організації планування та виконання прикладних наукових досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини та впровадження нових методів діагностики, лікування та профілактики у практику;
 • оптимізація надання медичної допомоги особам, обслуговування яких забезпечує Центр;
 • упровадження сучасних форм післядипломної освіти медичних працівників Центру.

Ефективність діяльності Центру головним чином визначається її організацією, що передбачає взаємодію наукових підрозділів, освітніх програм та медичної практики, удосконалення яких передбачає:

 • пошук нових форм організації наукової та науково-технічної діяльності, сприяння впровадженню її результатів у практику;
 • розширення наукового співробітництва, у тому числі міжнародного, спрямованого на інтеграцію Центру в міжнародні науково-дослідні структури;
 • запровадження та дотримання європейських стандартів взаємодії Центру з суб’єктами господарювання щодо проведення прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів;
 • сприяння єдності навчального процесу і наукових досліджень та їх спрямованість на забезпечення потреб практики;
 • виконання науково-дослідних робіт на основі міжінтегрального підходу, планування комплексних науково-дослідних робіт із залученням до виконання провідних фахівців наукових відділів.

Виконання основних науково-практичних завдань можливо лише за умов кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Основні напрями кадрової політики полягають перш за все у зміцненні наукового потенціалу, підвищенні рівня науково-дослідної діяльності, кваліфікації медичних працівників із запровадженням сучасних форм післядипломного навчання, створенні сприятливих умов для мотивації професійної діяльності шляхом:

 • активізації діяльності наукових підрозділів Центру з метою забезпечення ступеневої наукової підготовки працівників Центру, як наукової так і практичної ланок;
 • економічні та соціальні гарантії щодо створення відповідних умов проведення науково-дослідної діяльності та підвищення професійної кваліфікації  наукового  складу,  лікарів-пошукувачів,  які  працюють над виконанням наукових досліджень, створення науково-дослідної лабораторії;
 • формування комплексної ефективної системи стимулювання науково-методичних інновацій, підготовки підручників і монографій (матеріальні і моральні заохочення, оптимізація навчального навантаження, фінансування стажувань у провідних українських та зарубіжних наукових центрах);
 • удосконалення правового регулювання системи соціального захисту, матеріального і морального стимулювання та заохочення працівників з урахуванням кваліфікаційного рівня, особливих умов та стажу професійної діяльності;
 • застосування розгалуженої системи творчих відпусток, наукових відряджень та стажування, у тому числі за кордоном, для проведення актуальних досліджень у сфері пріоритетних напрямків наукових досліджень визначених в системі Міністерства освіти і науки України;
 • створення спеціальних фондів підтримки наукових кадрів, у тому числі здобувачів, що працюють в Центрі, а також тих, які змінили основне місце роботи або вийшли на пенсію, за умови їх подальшого залучення до наукової діяльності.

Кадрова політика у сфері наукового забезпечення діяльності Центру буде базуватися на таких основних принципах:

 • цілісність системи кадрового забезпечення із врахуванням мотивації до наукової діяльності всіх працівників Центру (науковців та практиків);
 • стимулювання наукової діяльності з метою збереження наукових кадрів, професійного розвитку практикуючих лікарів;
 • наступність та оновлення наукових кадрів, оптимальне співвідношення наукового та науково-допоміжного персоналу;
 • здійснення правового і соціального захисту науковців, який забезпечує законність та соціальну справедливість вирішення кадрових питань.

Ефективність професійної діяльності лікаря та наукової діяльності науковця головним чином визначається можливістю доступу до науково-технічної інформації.

Основні напрями розвитку інформаційного забезпечення діяльності Центру:

 • уніфікація правових, методичних, програмно-технічних і технологічних підходів, забезпечення наукових, лікувальних та допоміжних підрозділів Центру сучасною комп’ютерною технікою, розвиток і вдосконалення інформаційного обліку та системи гарантування інформаційної безпеки;
 • розроблення з урахуванням вимог Закону України “Про державну таємницю” спеціалізованих інформаційних технологій для їх впровадження під час формування інтегрованих баз даних колективного користування та локальних інформаційних мереж структурних підрозділів Центру;
 • широке використання можливостей глобальної мережі Інтернет з метою апробації наукових досліджень, всебічна підтримка новітніх форм наукової діяльності, в яких використовуються сучасні інформаційні технології – електронні журнали, телеконференції, експерименти з віддаленими та розмежованими інформаційними ресурсами тощо.

Використання сучасних інформаційних технологій дасть змогу проводити безперервний моніторинг процесу організації медичної допомоги пацієнтам та розвитку науки, включаючи такі аспекти, як статистика, інновації, фінансування, оцінка результатів лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, науково-дослідної діяльності тощо.

Застосування сучасних інформаційних технологій буде спрямовуватися насамперед на забезпечення взаємозв’язку між наукою, освітою та практикою, а також на підвищення якості і прискорення реалізації наукомістких проектів.

Система фінансового забезпечення повинна створити стабільні передумови для швидкого розвитку науки і техніки з метою підвищення ефективності використання їх досягнень.

Удосконалення системи фінансового забезпечення наукової діяльності включатиме:

 • оптимізацію бюджетних асигнувань, у разі їх виділення, на наукові розробки та інші витрати, пов’язані з проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 • впровадження в практику фінансування наукової діяльності за рахунок виконання науковими колективами, провідними вченими на госпрозрахунковій основі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Для виконання поставлених завдань необхідно здійснити такі заходи, як:

 • розвиток багатоканальної системи фінансового забезпечення наукової діяльності;
 • створення дієвої системи стимулювання наукової творчості працівників Центру;
 • забезпечення ефективності використання коштів на функціонування і розвиток науки.

Незважаючи на те, що ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС є багатопрофільним закладом охорони здоров’я, на мою думку, проблемним питанням, яке має бути вирішено – є розмежування медичних послуг в умовах Центру за рівнями їх надання з впровадженням маршруту пацієнта залежно від необхідного об’єму медичної допомоги та її кваліфікації.

Поряд із впровадженням високотехнологічних медичних технологій слід приділити більше уваги заходам з профілактики найпоширеніших неінфекційних хвороб шляхом модернізації існуючої системи диспансеризації, розвитку профілактичної медицини на засадах діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря та відділу профілактики із організацією тематичних шкіл здоров’я.

Перспективним напрямком організаційної роботи вважаю наближення сфери діяльності Центру до єдиного медичного простору шляхом розширення обсягів надання медичної допомоги різним верствам населення за різними умовами її надання. З метою наближення до населення спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги на етапі формування госпітальних округів у м. Києві ініціювання перед керівництвом ДУС та МОЗ України щодо визначення місця Центру, як закладу охорони здоров’я, у системі госпітального округу (за певними видами надання медичної допомоги) та закладів третинної медичної допомоги.