Категорія: Оголошення

Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІНІІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ»

дус логотип

м. Київ                                                                                                                                  16-17 листопада  2017 р.
Перше інформаційне повідомлення
Вельмишановний колего!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю: «Актуальні проблеми мініінвазивної хірургії», яка відбудеться 16-17 листопада 2017 р. у м. Києві. Організатором конференції є Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС). Конференція включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій  МОЗ та НАМН України на 2017 рік.

Програмні питання конференції:

 1. Актуальні проблеми відеоендоскопічної та морфологічної діагностики і мініінвазивного лікування передракових захворювань травного каналу.
 2. Актуальні питання лапароскопічної абдомінальної хірургії.
 3. Мініінвазивні технології в баріатричній хірургії.
 4. Сучасні аспекти судинної та серцево-судинної хірургії.
 5. Актуальні питання хірургії щитоподібної та прищитоподібних залоз.
 6. Лапароскопічні та гістероскопічні технології в гінекологічній практиці і репродуктивній медицині.
 7. Мініінвазивні технології діагностики та хірургічного лікування патології сечовидільної та чоловічої репродуктивної систем.
 8. Мініінвазивні технології в лікуванні дегенеративних захворювань хребта і суглобів.
 9. Актуальні питання оториноларингології. Сучасні підходи до хірургічного лікування кист верхньощелепного синусу з урахуванням дентальної імплантації.

Форми та умови участі у конференції:

Публікація статей, тез доповідей, усна доповідь, стендова доповідь, майстер-клас, лекція, виставка рекламної продукції.
Для особистої участі у роботі Конференції необхідно заповнити та вислати анкету учасника (див. Додаток).
Організаційний внесок сплачується під час реєстрації (500 грн.).
Всі зареєстровані учасники Конференції, які сплатили організаційний внесок, отримають СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ.

 

Правила оформлення доповідей (статей) та тез доповідей:

Доповіді повинні відповідати тематиці конференції. Мови: українська, російська, англійська. Матеріали надсилаються до оргкомітету конференції (в текстовому редакторі Word) електронною поштою Е-mail: clinicgovua@gmail.com та надруковані на папері в 2-х прим. (другий примірник підписується всіма авторами) за адресою :  Київ-01014,  ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, вул. Верхня, 5, Оргкомітет конференції «Актуальні проблеми мініінвазивної хірургії».

Статті будуть опубліковані в науковому журналі «Клінічна та профілактична медицина» (електронне видання). Вимоги до оформлення статей для електронного видання розміщені на веб-сайті ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС clinic.gov.ua у розділі «наука», науковий журнал «Клінічна та профілактична медицина» (електронне видання).

Тези доповідей та їх презентації (за бажанням авторів) приймаються до 20 жовтня 2017 р. Структура тез доповідей: а) назва публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); б) прізвища та ініціали авторів; в) місто, заклад (установа) де проводилось наукове дослідження; г) в тексті вказуються  мета, методи, результати дослідження, висновки. Тези доповідей друкуються через 1 інтервал, шрифтом Times New Roman, 14. Обсяг тезів доповідей – не більше 3 стор. Для публікації в журналі «Клінічна та профілактична медицина» (електронне видання) матеріалів презентації доповіді потрібно надати архів win.rar з файлом презентації Microsoft Power Point та усіма файлами зображень та звуку (за наявністю).

Тел. для довідок:

• (093) 988-88-88 – Губар Олександр Сергійович;

• (050) 381-81-30 – Яковенко Владислав Олександрович;

• (068) 865-19-48 – Бойко Ігор Васильович.

Заповнити анкету учасника конференції можна на веб-сайті clinic.gov.ua

Прохання заздалегідь придбати квитки на зворотній проїзд та забронювати місця в готелі.

Додаткова інформація буде розміщена на веб-сайті clinic.gov.ua

 

Голова  Оргкомітету конференції
Директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС                                                                          Д. Д. ДЯЧУК      

         

АНКЕТА УЧАСНИКА
    Згода на обробку персональних даних

 

 

 

Посидання на інформаційне повідомлення в текстовому форматі

Правила прийому до клінічної ординатури ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС у 2017 році

Правила прийому до клінічної ординатури у ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС у 2017 році (далі Правила) встановлені відповідно до Положення про клінічну ординатуру в Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 2 грудня 2015 року № 244.

 1. Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної лікарської спеціальності у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (надалі – ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС).
 2. Клінічна ординатура забезпечує одержання лікарем вищої кваліфікації на основі раніше здобутої вищої медичної освіти у вищому навчальному закладі та проходження спеціалізації з відповідної лікарської спеціальності у закладах післядипломної медичної освіти (на факультетах післядипломної освіти вищих навчальних закладів) та набутого досвіду практичної роботи лікарем-спеціалістом з певної лікарської спеціальності.
 3. Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних знань, підвищення рівнів умінь та навичок лікаря-спеціаліста за його лікарською спеціальністю з метою підготовки висококваліфікованого лікаря для самостійної роботи в закладах охорони здоров’я.
 4. Навчання в клінічній ординатурі здійснюється з відривом від виробництва. Тривалість навчання складає для громадян України два роки, початок занять – 1 вересня.
 5. До клінічної ординатури приймаються за конкурсом громадяни України, які мають вищу медичну освіту за освітньо-професійним рівнем магістра (спеціаліста), диплом магістра (спеціаліста) з кваліфікацію «лікар» і стаж практичної роботи за відповідною лікарською спеціальністю не менше трьох років після закінчення інтернатури (або спеціалізації), лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. У конкурсі можуть також брати участь лікарі без необхідного стажу практичної роботи, які успішно закінчили інтернатуру за відповідною лікарською спеціальністю і рекомендовані Вченою радою вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти, наукової установи) до навчання в клінічній ординатурі.
 6. Планування щорічних обсягів підготовки фахівців у клінічній ординатурі за кошти державного бюджету, головним розпорядником яких є Державне управління справами (надалі – держзамовлення ДУС), здійснює Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами (далі – УОЗ та СКЗ), з урахуванням перспективних потреб у відповідних фахівцях закладів охорони здоров’я, які знаходяться в управлінні Державного управління справами.
  ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, яка здійснює підготовку в клінічній ординатурі з певних лікарських спеціальностей за держзамовленням ДУС, подає до 1 червня кожного року до Державного управління справами заявку на кількість місць в клінічній ординатурі на наступний рік (для формування бюджетного запиту на наступний рік).
  Затверджений план прийому до клінічної ординатури за держзамовленням ДУС доводиться Державним управлінням справами до ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.
 7. До клінічної ординатури можуть також прийматися лікарі з оплатою за навчання за кошти юридичних та фізичних осіб на умовах договорів між ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та юридичними чи фізичними особами.
 8. Для здійснення прийому в клінічну ординатуру директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС не пізніше 30 травня поточного року оголошує конкурс і призначає приймальну комісію під головуванням заступника директора з наукової роботи. До її складу також входять: завідувачі профільних наукових відділів, професори, доценти, провідні вчені (доктори і кандидати наук) та учений секретар. Роботою комісії керує її голова.
 9. Прийом лікарів до клінічної ординатури за держзамовленням ДУС здійснюється за окремим конкурсом з урахуванням виділених місць. Лікарські спеціальності клінічної ординатури повинні відповідати Номенклатурі лікарських спеціальностей, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.97 N 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
  01.98 за N 15/2455 (зі змінами).
 10. Прийом документів для вступу до клінічної ординатури здійснюється щороку упродовж червня.
 11. Лікарі, які бажають вступити до клінічної ординатури, подають на ім’я директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС заяву, до якої додають:
  а) особисто заповнений листок з обліку кадрів;
  б) копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста «лікар»;
  в) копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з певної лікарської спеціальності;
  г) копію посвідчення про присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії (за наявності);
  г) витяг із трудової книжки;
  д) список опублікованих наукових праць (за наявності);
  е) витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу чи закладу післядипломної освіти з рекомендацією, наданою лікарю-інтерну на навчання в клінічній ординатурі (для осіб, які вступають до клінічної ординатури без необхідного стажу роботи лікаря за спеціальністю) або до аспірантури.
  Прийом документів здійснює учений секретар ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.
 12. Рішення про допущення лікаря до вступних випробувань до клінічної ординатури ухвалюється приймальною комісією, про що повідомляється вступнику не пізніше 5 днів після подання документів.
 13. Приймальна комісія може відмовити в допущенні до вступних випробувань у зв’язку з відсутністю окремих документів, що вказані в п. 2.7 цього Положення.
 14. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в клінічній ординатурі, а також відраховані з неї за протиправні дії або невиконання індивідуального навчального плану, правом повторного вступу до клінічної ординатури на місця держзамовлення ДУС, не користуються.
 15. Кожен вступник до клінічної ординатури проходить співбесіду з членами приймальної комісії та складає іспит з відповідної лікарської спеціальності, у ході якого визначається рівень його теоретичної та практичної підготовки з цієї лікарської спеціальності. Програми для іспиту розробляються профільними науковими відділами ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС в межах кваліфікаційних вимог до лікаря певної спеціальності, розглядаються Науково-методичною радою, затверджуються директором ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС і доводяться до відома претендентів до вступу до клінічної ординатури під час подання ними документів.
 16. Директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС щороку до 20 липня подає на затвердження до УОЗ та СКЗ протоколи засідань приймальної комісії з обґрунтованими рекомендаціями про доцільність зарахування до клінічної ординатури на місця держзамовлення ДУС кандидатів і списки осіб, які брали участь у конкурсі до клінічної ординатури.
  УОЗ та СКЗ розглядає подані документи та повідомляє ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС про прийняте рішення упродовж 7 днів.
 17. Зарахування до клінічної ординатури на місця держзамовлення ДУС здійснюється наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС у п’ятиденний термін після погодження з УОЗ та СКЗ. Копія наказу про зарахування до клінічної ординатури зберігається в особовій справі клінічного ординатора.
 18. Зарахування до клінічної ординатури вступників на умовах оплати за навчання за кошти міністерств і відомств, місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб здійснюється наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС без погодження з Державним управлінням справами.
 19. Наказ про зарахування до клінічної ординатури є підставою для звільнення лікаря з попереднього місця роботи за його ініціативою у зв’язку із вступом до клінічної ординатури.
 20. У тому випадку, коли конкурс до клінічної ординатури з певної лікарської спеціальності на місця держзамовлення ДУС не відбувся, директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС має право за погодженням УОЗ та СКЗ оголосити конкурс повторно або перепрофілювати місця в клінічній ординатурі за держзамовленням ДУС, які залишились вакантними, на інші лікарські спеціальності з оголошенням додаткового конкурсу до клінічної ординатури на перепрофільовані місця.
 21. Особові справи клінічних ординаторів формує учений секретар та передає їх у відділ кадрів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.
 22. Накази про зарахування до клінічної ординатури та про відрахування з клінічної ординатури, а також накази про відпустки (канікули) клінічних ординаторів, готує відділ кадрів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. Особові справи клінічних ординаторів та їхні трудові книжки зберігаються у відділі кадрів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Схвалено Вченою радою ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 15 грудня 2016 року (протокол № 8).