Категорія: Науковий журнал

ПОЛОЖЕННЯ

про науковий журнал Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами «Клінічна та профілактична медицина»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про науковий журнал Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами «Клінічна та профілактична медицина» (далі – Положення) визначає порядок  видання наукового журналу «Клінічна та профілактична медицина» (далі – журнал) відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами), Законів України:

Про інформацію від 02.10.1992 №2657-XII (зі змінами);

– Про науково-технічну інформацію від 25.06.1993 № 3322-ХІІ (зі змінами);

Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 № 2939-VI (зі   змінами);

– Про видавничу справу від 05.06.1997 № 318/97-ВР (зі змінами);

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні від 16.11.1992 № 2782-XII (зі змінами);

Про авторське право і суміжні права від 23.12.1993 № 3792-XII (зі змінами);

– Про наукову і науково-технічну діяльність від 26.11.2015 № 848-VIII (зі змінами);

– Про наукову і науково-технічну експертизу від 10.02.1995 № 51/95-ВР (зі змінами);

– Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах від 05.07.1994 № 80/94-ВР (зі змінами);

– Про електронний цифровий підпис від 22.05.2003 № 852-ІV (зі змінами);

– Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних від 23.03.2000 № 1587-Ш;

а також згідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2018 р. № 32 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.02.2018 р. за № 148/31600.

1.2. Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами  (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, надалі – Центр) є засновником журналу –  друкованого засобу масової інформації, що пройшов відповідну державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 17834-6684Р від 04.05.2011 р.).

1.3. Журнал засновано відповідно до постанови вченої ради Центру від 20 жовтня 2016  року (протокол № 7).

1.4. Журнал є фаховим мультидисциплінарним періодичним науковим  виданням.

1.6. Мова журналу – українська, російська, англійська (змішані випуски).

1.6. Цільове призначення – наукове, медичне.

1.7. Категорія читачів – працівники сфери охорони здоров’я, наукові працівники, аспіранти, докторанти,  лікарі-інтерни, студенти вищих медичних навчальних закладів.

1.8. Журнал створено з метою висвітлення результатів наукових досліджень у профілактичній і клінічній медицині, інформування медичної спільноти про новітні досягнення діагностики, лікування та профілактики захворювань, клінічні випадки в лікарській практиці,  актуальні події сучасної та зарубіжної медицини тощо.

1.9. Журнал видається в паперовому та електронному форматах, має власний веб-сайт (посилання на нього розміщується на веб-сайті Центру http://clinic.gov.ua/).

1.10. Редакційними органами журналу є: редакційна колегія (редколегія), редакційна рада, група наукових редакторів, редакційно-технічна група.

1.11. Персональний склад редколегії та редакційної ради, а також кандидатури для призначення головним редактором журналу, заступниками головного редактора, відповідальним секретарем редколегії,  розглядаються  вченою радою Центру та затверджуються наказом директора.

1.12. Редколегія журналу здійснює керівництво роботою з видання журналу.

1.13. Редакційна рада журналу із залученням до її складу відомих вчених виконує дорадчі функції.

1.14. До роботи з підготовки до видання журналу, рецензування отриманих для опублікування рукописів редакційною колегією залучаються наукові працівники Центру, а також науковці інших наукових установ на вищих навчальних закладів. На постійній основі виконують покладені на них функції завідувачі наукових відділів, наукові працівники, яким доручені обов’язки наукових редакторів, старший науковий співробітник (науково-технічна інформація), науковий співробітник (бібліотечна справа), молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика, переклад), провідний редактор та оператор комп’ютерного набору наукового відділу організації медичної допомоги.

1.15. Періодичність видання – 2–4 рази на рік; обсяг – 3–4 ум. друк. арк. У разі потреби можуть видаватись спеціальні випуски.

Докладніше…

Науковий журнал «Клінічна та профілактична медицина»

          ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Й ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

     для наукового журналу Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

«КЛІНІЧНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА» 

 

  1. Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не більше 5-7-річної давнини); мета, основні завдання та методи дослідження; основна частина (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого розвитку в даному напрямку; список літератури, реферати російською, українською та англійською мовами.
  1. Матеріал повинен супроводжуватися офіційним направленням від установи (закладу), в якій (якому) робота була виконана, за підписом керівника (заступника керівника з наукової роботи), засвідченим круглою печаткою установи (закладу), та експертним висновком про можливість відкритої публікації.
  1. На останній сторінці статті повинні бути власні підписи всіх авторів, їхні прізвища, імена та по-батькові (повністю), , номери телефонів (службовий), посада, науковий ступінь, вчене звання, поштова адреса установи. Обов’язково має бути зазначений контактний телефон автора(ів) для спілкування з редколегією. Стаття, що надіслана електронною поштою, не звільняє автора від необхідності направлення на адресу редколегії всього необхідного пакету документів на паперових носіях.
  1. Авторський текстовий оригінал повинен складатися з двох примірників українською (або російською) мовами:

– тексту статті (обсяг оригінальних статей, у тому числі рисунків, літератури, рефератів, не повинен перевищувати 10 сторінок,  обсяг оглядів літератури, лекцій, проблемних статей – не більше 12 сторінок, коротких повідомлень, рецензій – не більше 7 сторінок);

– списку літератури (якщо у статті є посилання):  для оглядів літератури – не більше 50 літературних джерел, для оригінальних та інших статей – не більше 20;

– таблиць (не більше 4);

– рисунків (не більше 4) та підписів до них.

  1. Статті набираються на комп’ютері в програмі Word і подаються на електронному носії та роздрукованому на папері варіантах. Текст реферату слід набирати шрифтом 12 пунктів з міжрядковим інтервалом – 1,5, дотримуючись таких розмірів полів: верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) створюються у програмах Word або Exсel і у вигляді окремих файлів разом з текстовим файлом подаються на електронному носії.

На першій сторінці зазначаються: індекс УДК (зліва), ініціали та прізвища авторів, місто (у дужках), назва статті, назва установи (закладу), у якій (якому) працюють автори. Якщо автори працюють у різних установах (закладах), наводяться назви кожної (кожного) з них.

Докладніше…